trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Bảy, 01/4/2023

tức 11/2 Quý Mão
Hướng dẫn quy y Tam Bảo - các bài viết về Hướng dẫn quy y Tam Bảo, tin tức Hướng dẫn quy y Tam Bảo

Hướng dẫn quy y Tam Bảo tại nhà cho người ở xa không về chùa Ba Vàng dự lễ quy y được

Tam Bảo là hải đảo cho tất cả chúng sinh nương về. Vì trong Tam Bảo có đầy đủ tất cả những giá trị giúp chúng sinh được giác ngộ đi đến giải thoát luân hồi sinh tử, muôn đời vĩnh kiếp được an lạc

Hướng dẫn quy y Tam Bảo tại nhà cho người ở xa không về chùa Ba Vàng dự lễ quy y được

Hướng dẫn quy y Tam Bảo tại nhà cho người ở xa không về chùa Ba Vàng dự lễ quy y được

Tam Bảo là hải đảo cho tất cả chúng sinh nương về. Vì trong Tam Bảo có đầy đủ tất cả những giá trị giúp chúng sinh được giác ngộ đi đến giải thoát luân hồi sinh tử, muôn đời vĩnh kiếp được an lạc

31/3/2020

2195 Lượt xem