trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
khất sĩ - các bài viết về khất sĩ, tin tức khất sĩ

Khất sĩ - bậc trưởng lão | Kinh Nikaya Giảng Giải

Nói về người khất sĩ, Đức Thế Tôn đã dạy: “Khất sĩ là người “ăn xin” nhưng không phải kẻ ăn xin nào cũng là khất sĩ”. Tại sao lại như vậy?

Khất sĩ - bậc trưởng lão | Kinh Nikaya Giảng Giải

Khất sĩ - bậc trưởng lão | Kinh Nikaya Giảng Giải

Nói về người khất sĩ, Đức Thế Tôn đã dạy: “Khất sĩ là người “ăn xin” nhưng không phải kẻ ăn xin nào cũng là khất sĩ”. Tại sao lại như vậy?

17/11/2019

5025 Lượt xem