trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
khóa lễ ở chùa - các bài viết về khóa lễ ở chùa, tin tức khóa lễ ở chùa