trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Bảy, 09/12/2023

tức 27/10 Quý Mão
khóa lễ ở chùa - các bài viết về khóa lễ ở chùa, tin tức khóa lễ ở chùa