trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
nghi thức lễ cúng thí thực - các bài viết về nghi thức lễ cúng thí thực, tin tức nghi thức lễ cúng thí thực