trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
nghi thức tắm Phật - các bài viết về nghi thức tắm Phật, tin tức nghi thức tắm Phật