trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
Phẩm Địa ngục - các bài viết về Phẩm Địa ngục, tin tức Phẩm Địa ngục

Phẩm Địa ngục, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Địa ngục là cõi vô minh, đen tối dành cho những chúng sanh tạo ác nghiệp nặng, vậy chúng sinh nào phải vào địa ngục? Cùng đón nghe bài giảng Phẩm Địa Ngục..

Phẩm Địa ngục, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Phẩm Địa ngục, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Địa ngục là cõi vô minh, đen tối dành cho những chúng sanh tạo ác nghiệp nặng, vậy chúng sinh nào phải vào địa ngục? Cùng đón nghe bài giảng Phẩm Địa Ngục..

23/02/2020

4 Lượt xem