trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
sinh nhật - các bài viết về sinh nhật, tin tức sinh nhật

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

CLB Cúc Vàng được hình thành từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, nếu không có Sư Phụ và hạnh nguyện Bồ Đề của Người thì sẽ không có nơi tập thực hành pháp lục hòa

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

CLB Cúc Vàng được hình thành từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, nếu không có Sư Phụ và hạnh nguyện Bồ Đề của Người thì sẽ không có nơi tập thực hành pháp lục hòa

04/3/2021

454 Lượt xem