trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
thế giới giả lập - các bài viết về thế giới giả lập, tin tức thế giới giả lập

Chúng ta đang sống trong thế giới giả lập? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thầy có thể giải đáp thắc mắc của con là có thế giới giả lập thật không? Hoặc Thầy có thể nói chủ đề xung quanh thế giới này

Chúng ta đang sống trong thế giới giả lập? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Chúng ta đang sống trong thế giới giả lập? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thầy có thể giải đáp thắc mắc của con là có thế giới giả lập thật không? Hoặc Thầy có thể nói chủ đề xung quanh thế giới này

26/10/2022

145 Lượt xem