trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
thời khóa tụng kinh; chùa Ba vàng; tu tập; - các bài viết về thời khóa tụng kinh; chùa Ba vàng; tu tập;, tin tức thời khóa tụng kinh; chùa Ba vàng; tu tập;