trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
angulimala - các bài viết về angulimala, tin tức angulimala

Angulimala: Từ một tên tướng cướp giết 999 mạng người cho đến bậc A la hán đắc Thánh quả

Angulimala khẩn cầu: “Kính lạy Đức Thế Tôn! Con đã biết tội của mình rồi! Ngài đã đích thân ngự đến khu rừng này là vì hạnh phúc an vui lâu dài cho chính con. Ngài đã từ bi giúp con

Angulimala: Từ một tên tướng cướp giết 999 mạng người cho đến bậc A la hán đắc Thánh quả

Angulimala: Từ một tên tướng cướp giết 999 mạng người cho đến bậc A la hán đắc Thánh quả

Angulimala khẩn cầu: “Kính lạy Đức Thế Tôn! Con đã biết tội của mình rồi! Ngài đã đích thân ngự đến khu rừng này là vì hạnh phúc an vui lâu dài cho chính con. Ngài đã từ bi giúp con

16/3/2022

83 Lượt xem

(Chu kỳ 17) Tụng kinh trong 'Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

(Chu kỳ 17) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Thời khóa tu tập🞄 09/10/2021

Vị ấy biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa". Và như vậy, Tôn giả An-gu-li-ma-la trở thành một vị A-la-hán nữa.