trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
bồ tát hộ minh - các bài viết về bồ tát hộ minh, tin tức bồ tát hộ minh

Bồ Tát Hộ Minh quán xét nhân duyên thế nào trước khi giáng trần?

Bồ Tát Hộ Minh là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là Thiên chủ trên cõi Trời Đâu Suất và là vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ, nghĩa là chỉ còn một lần sinh

Bồ Tát Hộ Minh quán xét nhân duyên thế nào trước khi giáng trần?

Bồ Tát Hộ Minh quán xét nhân duyên thế nào trước khi giáng trần?

Bồ Tát Hộ Minh là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là Thiên chủ trên cõi Trời Đâu Suất và là vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ, nghĩa là chỉ còn một lần sinh

03/5/2020

2418 Lượt xem