trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Đức Phật nhập Niết Bàn - các bài viết về Đức Phật nhập Niết Bàn, tin tức Đức Phật nhập Niết Bàn

Xúc động đêm tưởng niệm Đức Thế Tôn nhập Niết bàn (PL.2567 - DL.2023)

Ngày 14/02/Quý Mão, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng đã dâng y cúng dường tôn tượng kim thân Đức Thế Tôn và dâng hoa cúng dường Xá Lợi Phật. Kính mong Đức Thế Tôn nơi cõi Niết bàn, chứng lòng và gia hộ cho những người đệ tử của Ngài vững bước trên con đường giác ngộ, giải thoát.

Xúc động đêm tưởng niệm Đức Thế Tôn nhập Niết bàn (PL.2567 - DL.2023)

Xúc động đêm tưởng niệm Đức Thế Tôn nhập Niết bàn (PL.2567 - DL.2023)

Ngày 14/02/Quý Mão, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng đã dâng y cúng dường tôn tượng kim thân Đức Thế Tôn và dâng hoa cúng dường Xá Lợi Phật. Kính mong Đức Thế Tôn nơi cõi Niết bàn, chứng lòng và gia hộ cho những người đệ tử của Ngài vững bước trên con đường giác ngộ, giải thoát.

05/3/2023

1 Lượt xem

Đức Phật thế độ cho ngoại đạo Tu Bạt Đà La - Câu chuyện về tâm đại bi vô lượng của Ngài trước khi nhập diệt

Đức Phật thế độ cho ngoại đạo Tu Bạt Đà La - Câu chuyện về tâm đại bi vô lượng của Ngài trước khi nhập diệt

Nhân vật Phật giáo🞄 28/3/2022

Này A Nan, ông Tu Bạt Đà La tuy là ngoại đạo, mà thiện căn của ông ấy thành thục, duy có Như Lai biết được. Vậy nên, sau khi Như Lai nhập Niết bàn nếu có người ngoại đạo muốn xin xuất gia trong giáo Pháp của Như Lai

Bài hát: Thông điệp từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết bàn

Bài hát: Thông điệp từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết bàn

Nhạc Phật giáo 🞄 04/5/2021

Phật Thích Ca Mâu Ni đã tịch diệt Niết Bàn vào đêm rằm tháng hai, để cảm niệm, tri ân ân đức cũng như những giá trị chân thật mà Đức Thế Tôn đã mang lại ...