trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão

Nghi thức sám hối nghiệp sát sinh - lễ Ngũ Bách Danh

Chia sẻ :

Từ khi chưa học, tu theo Đức Phật, chúng ta với ác tâm, ngu si mà đã sát hại chúng sinh bằng nhiều hình thức, chúng ta chẳng bao giờ để tâm đến sự đau đớn, oán hận của chúng sinh.

Chia sẻ :

Lời Dẫn

Kính thưa quý Phật tử! Trong kiếp này khi chưa học, tu theo Đức Phật, chúng ta với ác tâm, ngu si mà đã sát hại chúng sinh bằng nhiều hình thức, chúng ta chẳng bao giờ để tâm đến sự đau đớn, oán hận của chúng sinh. Nay chúng ta là đệ tử của Đức Phật, ít nhiều cũng hiểu chúng sinh, hiểu về tội lỗi nhân quả của mình, vì vậy mà chúng ta sinh tâm ăn năn hối lỗi, chừa bỏ các việc làm ác, tâm ác đối với chúng sinh.

Nghiệp sát sinh, ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực trong cuộc đời chúng ta: bệnh tật, thất thoát tài sản, vợ chồng bạo hành, con cái bất hiếu…, vì trong các kiếp trước, khi chúng ta mang thân người, thân thú hay thân Trời, có thể chúng ta đã giết hại người vì danh, vì sắc, vì lợi….

Nghi thức sám hối này, không chỉ riêng sám hối cho việc sát sinh con vật, mà sám hối chung cho tội lỗi sát hại chúng sinh. Tội lỗi đã gây quả báo phải mang, muốn giảm trừ quả báo khổ, thì duy nhất chỉ có ăn năn sám hối, phát nguyện hành thiện, phát tâm Bồ Đề cầu tu thành Phật lợi ích chúng sinh.
Mong Phật tử chúng ta khi tu tập, nhất tâm quán chiếu, chân thật sám hối, chân thật phát nguyện Bồ Đề, để được chuyển hóa nghiệp.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức sám hối nghiệp sát sinh - ngũ Bách Danh

A. Hướng Dẫn

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Nghi Thức Sám Hối Nghiệp Sát Sinh

Thời gian tu: 7 ngày (mùng 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16/2; 15/2 nghỉ vì nhiều chương trình)

I. Nghi Thức Ngày Tụng Kinh

Ngày tu: Mùng 9, ngày 12 và ngày 16/2 (ngày thứ nhất, thứ 4 và thứ 7 của chương trình)

Ấn vào tên bài: Nghi thức tụng kinh - tu sám hối nghiệp sát sinh

II. Nghi Thức Ngày Ngồi Thiền

Ngày tu: Mùng 10, 13/2 và ngày (ngày thứ 2, thứ 5 của chương trình)

Ấn vào tên bài: Nghi thức ngồi thiền - tu sám hối nghiệp sát sinh

Lưu ý: Để chuyển hóa được nghiệp, cần quán tưởng thật sâu tội lỗi của mình, vì vậy các Phật tử có thể tăng thời khóa trong ngày như sau:

+ Ngày tụng kinh: Có thể tăng thời khóa.

+ Ngày ngồi thiền: Tu thêm theo hết nghi thức tụng kinh. Kết thúc nghi thức tụng kinh, thì bạch ngồi thiền.

Ngày 11, 14/2 (ngày thứ 3, thứ 6 của chương trình): Tùy duyên tu theo nghi thức tụng kinh hoặc ngồi thiền quán kỹ lại các đề mục quán.

C. Nghi Thức Tu Tập Lễ Ngũ Bách Danh

Ấn vào tên bài: Nghi thức tu tập lễ Ngũ Bách Danh 

II. Hướng Dẫn Tham Gia Chương Trình Tu Tập Lễ Ngũ Bách Danh

- Thời gian tu: Ngày 17, 18 và ngày 19/2.

- Thời khóa:
+ 1 ngày 4 thời khóa: 04h30; 08h30; 14h30; 20h.
+ Lễ chẩn tế: 20h ngày 19/2.

Lưu ý: Phật tử phải tu thời khóa khai đàn theo nghi thức/trực tiếp/trực tuyến để thỉnh các chúng trong cõi tâm linh về tu.

III. Cách Hướng Tâm Khi Tham Gia Lễ Ngũ Bách Danh Để Được Lợi Ích

- Tâm nương tựa: Nương tựa Sư Phụ, chư Tăng, để tu tập chương trình này.
- Tâm giác ngộ: Sự thật của quả báo khổ đau là do đã làm, đã gieo nhân ác, bất thiện đối với chúng sinh. Đức Quán Âm là biểu tượng của lòng từ bi cứu khổ, vì vậy trước kia dùng tâm ác với chúng sinh, nay nương vào lòng từ bi của Ngài để sám hối, nương vào lòng từ bi của Ngài để phát nguyện, để xin được dẫn dắt tập tu tâm từ bi mà sám hối tội lỗi xưa.
- Tâm chân thật: Phát nguyện sửa đổi lỗi lầm, bằng sự chân thật trong hiện tại: giữ giới học pháp, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp. Đó cũng chính là hành động giữ gìn Phật Pháp cho chúng sinh được thực hành, khiến được giác ngộ giải thoát.

D. Văn Bạch Trước Khi Tham Gia Trực Tiếp/Trực Tuyến

Ấn vào tên bài: Văn bạch tham gia các chương trình trực tiếp/trực tuyến của chùa

E. Thời Khóa Phát Trực Tuyến

I. Nội Dung

NGÀY THỜI KHÓA THỜI GIAN NỘI DUNG TU TẬP
17/2Thời 1 4h30 Khai đàn và lễ từ 1 - 275
Thời 2 8h30 Lễ từ 276 - 500 và 1 - 50
Thời 3 14h30 Lễ từ 51 - 325
Thời 4 20h00 Lễ từ 326 - 500 và 1 - 100
18/2Thời 5 4h30 Lễ từ 101 - 375
Thời 6 8h30 Lễ từ 376 - 500 và 1 - 150
Thời 7 14h30 Lễ từ 151 - 425
Thời 8 20h00 Lễ từ 426 - 500 và 1 - 200
19/2Thời 9 4h30 Lễ từ 201 - 475
Thời 10 8h30 Lễ từ 476 - 500 và 1 - 250
Thời 11 14h30 Lễ từ 251 - 500
Thời 12 19h30 Kết đàn và Chẩn tế

Lưu ý: Trong 3 ngày tu tập (17, 18, 19/2), các quý Phật tử có thể tu tập theo các video của chùa đã phát để thực hành đầy đủ các lễ theo tuần tự. Nếu tu thêm thì tu theo chương trình phát trực tiếp của chư Tăng, hoặc nghi thức, hoặc các video đã phát.

II. Hướng dẫn

1. Trường hợp tham gia trực tuyến
Tùy duyên theo các trường hợp sau:
+ Tham gia hết thời khóa
+ Tham gia từ đầu thời khóa, sau đó tùy duyên nghỉ (khi ra thì bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin dừng nghỉ thời khóa tại đây ạ. (1 vái))
+ Tham gia phần sau của thời khóa (Chư Tăng đang lễ, vẫn vào theo sau)

2. Cách tính tham gia trực tuyến đủ 500 lễ
Trong 3 ngày tu đủ 500 lễ và đủ các số lễ từ 1 -> 500 theo các trường hợp sau:
+ Tu tuần tự từ 1-> 500
+ Tu cộng các thời khóa. Ví dụ: thời khóa số 1: tu từ lễ số 1 -> lễ số 100; thời khóa số 2: từ 400 -> 500; khóa 3: từ 200 -> 300… tùy duyên tu sau đó cộng lại đủ 500 lễ và đủ số theo tuần tự từ lễ số 1 đến lễ số 500.

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nghi thức tu tập cầu an

Chương trình tu tập 🞄 09/9/2023

Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

Chương trình tu tập 🞄 09/9/2023

Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

Tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chương trình tu tập 🞄 06/8/2023

Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

Chương trình tu tập 🞄 06/8/2023

Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7

Chương trình tu tập 🞄 01/7/2023

Kính chúc quý Phật tử tinh tấn và luôn ghi nhớ "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".

Chương trình tu tập 🞄 01/7/2023

Kính chúc quý Phật tử tinh tấn và luôn ghi nhớ "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".

Nhật Tụng Thiền Môn Chùa Ba Vàng

Chương trình tu tập 🞄 16/4/2023

Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

Chương trình tu tập 🞄 16/4/2023

Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

Nghi thức tu quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn

Chương trình tu tập 🞄 26/02/2023

Đức Phật trụ thế 80 năm và vào ngày rằm tháng hai, Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn, trời người luyến tiếc và là người đệ tử Phật, chúng ta cần tìm học những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, cũng như các công đức liên quan tới lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật, các công đức liên quan tới Xá lợi kim thân của Đức Phật.

Chương trình tu tập 🞄 26/02/2023

Đức Phật trụ thế 80 năm và vào ngày rằm tháng hai, Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn, trời người luyến tiếc và là người đệ tử Phật, chúng ta cần tìm học những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, cũng như các công đức liên quan tới lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật, các công đức liên quan tới Xá lợi kim thân của Đức Phật.

Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (Bài 8) - Quyển 1

Nghi lễ🞄 22/02/2023

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác

Nghi lễ 🞄 22/02/2023

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác

Nghi thức tu kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân

Nghi lễ🞄 18/01/2023

Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, 49 ngày sau đó, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm, rà soát lại toàn bộ Giáo Pháp mà Ngài đã chứng ngộ, cũng như thọ hưởng hạnh phúc siêu thế.

Nghi lễ 🞄 18/01/2023

Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, 49 ngày sau đó, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm, rà soát lại toàn bộ Giáo Pháp mà Ngài đã chứng ngộ, cũng như thọ hưởng hạnh phúc siêu thế.

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Chương trình tu tập 🞄 12/7/2022

Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Chương trình tu tập 🞄 12/7/2022

Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Link video và đề mục quán chương trình số 2 tu Khuyến phát tâm Bồ Đề

Chương trình tu tập 🞄 09/7/2022

Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: "Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện Pháp cũng là hành động theo ma vương”, bởi tâm Bồ đề là gốc của đạo, là chúa tể của các thiện pháp, là nhũ mẫu của chúng sinh.

Chương trình tu tập 🞄 09/7/2022

Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: "Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện Pháp cũng là hành động theo ma vương”, bởi tâm Bồ đề là gốc của đạo, là chúa tể của các thiện pháp, là nhũ mẫu của chúng sinh.

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

Chương trình tu tập 🞄 03/01/2022

Đức Phật thành đạo là một sự kiện hy hữu, mở ra con đường thoát khổ cho chúng sinh. Những ai được sinh ra vào thời có Đức Phật tại thế và theo Ngài tu học, chứng đắc giải thoát, thì người đó không thể thiếu nhân duyên đã từng hoan hỷ với sự kiện các Đức Phật thành đạo trong các kiếp sinh tử về trước.

Chương trình tu tập 🞄 03/01/2022

Đức Phật thành đạo là một sự kiện hy hữu, mở ra con đường thoát khổ cho chúng sinh. Những ai được sinh ra vào thời có Đức Phật tại thế và theo Ngài tu học, chứng đắc giải thoát, thì người đó không thể thiếu nhân duyên đã từng hoan hỷ với sự kiện các Đức Phật thành đạo trong các kiếp sinh tử về trước.

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid - 19

Chương trình tu tập 🞄 20/02/2021

Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và đang lan tràn trên phạm vi toàn thế giới mà hiện nay chưa có thuốc để đặc trị.

Chương trình tu tập 🞄 20/02/2021

Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và đang lan tràn trên phạm vi toàn thế giới mà hiện nay chưa có thuốc để đặc trị.

Bài 9 – Hướng dẫn nghi lễ giải kumanthong tại nhà

Chương trình tu tập 🞄 20/6/2020

Trường hợp người nuôi Kumanthong, đã rơi vào tình trạng không kiểm soát được, quậy phá gia đình..., thì người nhà làm thay. Trường hợp người nuôi Kumanthong đó không cho làm lễ...

Chương trình tu tập 🞄 20/6/2020

Trường hợp người nuôi Kumanthong, đã rơi vào tình trạng không kiểm soát được, quậy phá gia đình..., thì người nhà làm thay. Trường hợp người nuôi Kumanthong đó không cho làm lễ...

Nghi lễ tu Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng cầu nguyện nhằm hóa giải, tiêu trừ đại dịch Covid-19 và nạn hạn hán

Nghi lễ🞄 30/3/2020

Tuy thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà không viên mãn công đức nhưng tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập, vẫn thành tựu các số phần công đức.

Nghi lễ 🞄 30/3/2020

Tuy thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà không viên mãn công đức nhưng tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập, vẫn thành tựu các số phần công đức.