trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Thứ Năm, 23/5/2024

tức 16/4 Giáp Thìn

Nghi thức lễ Ngũ Bách Danh (dành cho trường hợp không tu trực tuyến theo chư Tăng)

Lễ Ngũ Bách Danh là thực hành lễ 500 lễ Hồng Danh công hạnh của Đức Quán Thế Âm được diễn ra tại chùa Ba Vàng trong 3 ngày từ 17/2 đến 19/2 (âm lịch)

-
aa
+

Xem thêm: Tổng hợp nghi thức tu tập sám hối lễ Ngũ Bách Danh

A. Lời Dẫn Đầu

Kính thưa quý Phật tử, lễ Ngũ Bách Danh là thực hành lễ 500 lễ hồng danh công hạnh của Đức Quán Thế Âm, nhằm để sám hối các tội lỗi và nhờ sự sám hối đó, nghiệp chướng được tiêu trừ khiến chuyển hóa bệnh tật, thọ mạng được dài thêm, tín tâm được tăng trưởng.
Chư Tăng đại diện cho Tam Bảo, vì lợi ích cho nhân dân Phật tử, mà dẫn lễ sám hối, cho nên khi chúng ta theo chư Tăng lễ bái sám hối trực tuyến hay lễ bái theo nghi thức này, theo đúng khung thời gian phát nguyện (ngày/giờ) cùng chư Tăng, thì chúng ta sẽ được hòa cùng vào năng lượng tâm thanh tịnh của chư Tăng và đó chính là lợi ích của sự nương tựa Tam Bảo, khiến tâm của chúng ta tăng thượng được thiện pháp và đó cũng là nhân duyên, khiến tiêu trừ bệnh tật hiện đang có và bệnh tật sẽ phát sinh sau này của nghiệp lực.

Khuyến Tu

Trường hợp thân đang có bệnh: Cố gắng sắp xếp thời gian để tu. Nếu ốm mệt quá thì có thể lễ quỳ, mệt quá nữa thì ngồi vái.
Trường hợp không có thời gian theo hết khóa lễ của chư Tăng, thì tùy duyên tham gia.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây: Cập nhật sau

Nghi thức lễ Ngũ Bách Danh (dành cho trường hợp không không tu trực tuyến theo chư Tăng)

B. Hướng Dẫn

I. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

Lưu ý: Nếu trong quá trình Lễ Ngũ Bách Danh có hiện tượng bất thường thì chỉ bạch nội dung thỉnh hương linh hiện tượng bất thường tại phần 2. Văn Khấn.

II. Cách thực hành nghi thức

- Địa điểm: Tùy duyên; Thực hành trước ban thờ tùy duyên có/không dùng hương đốt.

- Trường hợp thực hành đầy đủ nghi thức:

+ Khóa lễ khai/kết đàn.
+ Trường hợp thực hành 1 thời khoá/1 ngày.

- Trường hợp 1 ngày thực hành nhiều thời khoá:

+ Thời khóa đầu tiên: từ đầu -> phần lễ.
+ Thời khóa tiếp theo: phần văn bạch và phần lễ
+ Thời khóa cuối cùng: phần văn bạch, phần lễ và tiếp đến hết.

- Số lễ trong 1 thời khóa: Tùy duyên.

- Cúng thực:

+ Tùy duyên có/không.
+ Trường hợp có cúng và thực hành nhiều thời khóa/1 ngày, thì chỉ cúng 1 lần.

C. Nghi Thức

1. Nguyện Hương

(Quỳ)

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:… ở tại địa chỉ:… Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh 19/2, hôm nay chúng con xin nương tựa trên Sư Phụ cùng chư Tăng, hướng về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chí thành đảnh lễ hồng danh và hạnh nguyện đại từ, đại bi, cứu khổ cứu nạn của Ngài để sám hối, tăng trưởng công đức, hồi hướng tiêu trừ các nghiệp bệnh hiện đang có trên thân (đọc tên bệnh)... của chúng con và xin tiêu trừ ác nghiệp phát sinh các bệnh sau này.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con hoan hỷ tu (khai đàn/tiếp/kết đàn) lễ Ngũ Bách Danh.

Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh về đây ủng hộ cho pháp hội tu tập của chúng con.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con xin nhất tâm thỉnh mời:

- Thỉnh hương linh

+ Thời khóa tu khai đàn:

Các chúng hương linh có oán kết trên nghiệp sát sinh của chúng con từ vô lượng kiếp tới nay, đang báo oán trên thân bệnh mà chúng con đã biết (kể tên bệnh nếu có: trên các bệnh…) và báo oán trên thân bệnh mà chúng con chưa biết, cũng như đang báo oán, sẽ báo oán các việc khác trong cuộc đời này của chúng con hoặc chưa đủ duyên báo oán chúng con đời này kiếp này.

+ Thời khóa tu tiếp theo/kết đàn: Các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh.

- Thỉnh hương linh hiện tượng bất thường (tùy duyên có/không): Chúng con xin thỉnh chư vị hương linh trên hiện tượng... được về đây cùng với chúng con tu tập.

- Phát tâm công đức (không phát tâm thì không đọc phần này): Chúng con xin phát tâm công đức (thêm) về Tam Bảo, để hồi hướng phước (cầu siêu) đến cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh là…

Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời, cùng với chúng con vào khóa lễ, hoan hỷ nghe lời Đức Phật dạy và chúng con xin thành tâm tu tập để sám hối các tội lỗi sát sinh mà chúng con đã gây tạo (nếu cúng thực thì đọc: và thọ lễ vật thực hiến cúng của chúng con).

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán Dương Trí Tuệ Đức Quán Thế Âm, Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Quán Thế Âm Bồ Tát
Rộng phát Tâm Từ Bi
Công hạnh linh nhiệm mầu
Quán sát các âm thanh
Thấy chúng sanh đau khổ
Hóa độ cứu quần mê
Thoát khỏi muôn vàn khổ
Sớm lên bờ giác ngộ.
Bồ Tát Quán Thế Âm
Bốn mươi loại vô úy
Ba mươi hai hóa thân
Ngàn tay cùng ngàn mắt
Hàng phục chúng Ma Quân.
Đại Từ và Đại Bi
Cứu Khổ và Cứu Nạn
Linh Cảm Quán Thế Âm
Mây Từ nâng tòa sen
Tùy chốn hiện thân vàng
Nước cành Dương ban rải
Giọt Cam Lộ cứu đời
Thường niệm công hạnh Ngài
Nhớ tu tâm từ bi
Chuyển tải ánh sáng Pháp
Giác ngộ khắp chúng sinh
Thường niệm công hạnh Ngài
Nhớ hành hạnh cứu khổ
Chăm chỉ quyết tu hành
Tự giác và giác tha
Sớm xa lìa tám nạn. (1 chuông)
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần. 3 chuông)

4. Tán Dương Chi

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Cành dương nước tịnh,
Rải khắp ba ngàn,
Tánh không tám đức sạch trần gian,
Pháp giới rộng thênh thang,
Tội nghiệp tiêu tan,
Lửa đỏ hóa sen vàng.
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (3 lần. 3 chuông)

5. Lễ Ngũ Bách Danh

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Ấn vào tên bài: 500 lễ danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát

6. Sám Nguyện Quán Thế Âm

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Bồ tát Quán Thế Âm:
Đại bi, Đại danh xưng,
Bậc vô vàn phương tiện.
Nay đệ tử chúng con,
Thành tâm lễ công hạnh,
Học từ bi trí tuệ
Sám hối mọi tội lỗi
Trong kiếp sống vô minh
Gây khổ lụy chúng sinh,
Bao công đức tạo ra
Nguyện hồi hướng tất cả
Cho khắp pháp giới này. (1 chuông)

Nguyện Ngài cứu khổ nạn,
Tâm từ bi mênh mang
Ánh tịnh quang tỏa khắp,
Màn si ám tiêu tan,
Ban an vui mãi mãi
Cho chúng sinh hoan hỷ. (1 chuông)
Ngài mong muốn tất cả,
Khỏi bệnh não, độc hại,
Giác ngộ lý vô thường
Hành Từ bi vô lượng. (1 chuông)

Con nay cung kính lễ,
Bậc Nghe danh cứu khổ
Con nay tự quy y
Đấng Cha Lành muôn thuở
Cho con đời nay vui,
Sau được vào viên tịch.
Nguyện chúng sinh ba cõi
Giải thoát mọi khổ não
Hữu tình và vô tình
Đều trọn thành Phật đạo. (1 chuông)
Nam mô nhĩ căn viên thông đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần. 3 chuông)

7. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng hương linh mà chúng con đã thỉnh mời.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Tụng. Mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

8. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát! Chúng con xin hồi hướng các công đức tụng kinh cùng các công đức khác mà chúng con đã phát nguyện tạo lập để hồi hướng trong chương trình tu tập này, hồi hướng (cầu siêu) cho các chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát.

Và chúng con cũng hồi hướng (cầu an) cho hiện tại nguyện được tiêu trừ các ác nạn, quả báo do nghiệp sát sinh của chúng con và chúng con xin (đọc mong cầu)…

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

9. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

10. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

11. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

Xem thêm

Nghi thức tu kỷ niệm về Ngài Đại Ca Diếp

Chương trình tu tập 🞄 01/3/2024

Kính thưa quý Phật tử! Ngày 6/3 là ngày vía của tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp là đệ nhất đầu đà.

Chương trình tu tập 🞄 01/3/2024

Kính thưa quý Phật tử! Ngày 6/3 là ngày vía của tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp là đệ nhất đầu đà.

Nghi thức tu kính mừng Phật Đản

Chương trình tu tập 🞄 29/02/2024

Đức Phật đản sinh là sự kiện thiêng liêng và vô cùng hy hữu

Chương trình tu tập 🞄 29/02/2024

Đức Phật đản sinh là sự kiện thiêng liêng và vô cùng hy hữu

Nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm

Nghi lễ🞄 01/02/2024

kinh Dược Sư do Hòa Thượng Thích Huyền Dung dịch để cho những người khi mắc bệnh tật thực hành theo lời Phật dạy trong kinh như cung kính Tam Bảo, sám hối, bố thí, trì trai, giữ giới, ấn tống kinh sách, phát nguyện tu hành,... sẽ chuyển hóa nghiệp chướng của mình.

Nghi lễ 🞄 01/02/2024

kinh Dược Sư do Hòa Thượng Thích Huyền Dung dịch để cho những người khi mắc bệnh tật thực hành theo lời Phật dạy trong kinh như cung kính Tam Bảo, sám hối, bố thí, trì trai, giữ giới, ấn tống kinh sách, phát nguyện tu hành,... sẽ chuyển hóa nghiệp chướng của mình.

Nghi thức tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia

Chương trình tu tập 🞄 10/01/2024

Nghi thức tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia

Chương trình tu tập 🞄 10/01/2024

Nghi thức tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia

Nghi thức tu quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn

Chương trình tu tập 🞄 02/01/2024

Đức Phật trụ thế 80 năm và vào ngày rằm tháng hai, Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn, trời người luyến tiếc và là người đệ tử Phật, chúng ta cần tìm học những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, cũng như các công đức liên quan tới lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật, các công đức liên quan tới Xá lợi kim thân của Đức Phật.

Chương trình tu tập 🞄 02/01/2024

Đức Phật trụ thế 80 năm và vào ngày rằm tháng hai, Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn, trời người luyến tiếc và là người đệ tử Phật, chúng ta cần tìm học những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, cũng như các công đức liên quan tới lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật, các công đức liên quan tới Xá lợi kim thân của Đức Phật.

Nghi thức tu bát quan trai giới

Chương trình tu tập 🞄 01/01/2024

Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Chương trình tu tập 🞄 01/01/2024

Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Tổng hợp nghi thức tu tập sám hối lễ Ngũ Bách Danh

Chương trình tu tập 🞄 26/12/2023

Từ khi chưa học, tu theo Đức Phật, chúng ta với ác tâm, ngu si mà đã sát hại chúng sinh bằng nhiều hình thức, chúng ta chẳng bao giờ để tâm đến sự đau đớn, oán hận của chúng sinh.

Chương trình tu tập 🞄 26/12/2023

Từ khi chưa học, tu theo Đức Phật, chúng ta với ác tâm, ngu si mà đã sát hại chúng sinh bằng nhiều hình thức, chúng ta chẳng bao giờ để tâm đến sự đau đớn, oán hận của chúng sinh.

Văn bạch nghe pháp ngồi thiền chung cho tất cả các chương trình/nghi thức tu tập

Chương trình tu tập 🞄 01/12/2023

Văn bạch nghe pháp ngồi thiền chung cho tất cả các chương trình/nghi thức tu tập

Chương trình tu tập 🞄 01/12/2023

Văn bạch nghe pháp ngồi thiền chung cho tất cả các chương trình/nghi thức tu tập

Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

Chương trình tu tập 🞄 01/12/2023

Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

Chương trình tu tập 🞄 01/12/2023

Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

Nghi thức tu tập cầu an

Chương trình tu tập 🞄 09/9/2023

Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

Chương trình tu tập 🞄 09/9/2023

Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

Nghi thức tu kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân

Nghi lễ🞄 18/8/2023

Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm...

Nghi lễ 🞄 18/8/2023

Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm...

Tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chương trình tu tập 🞄 06/8/2023

Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

Chương trình tu tập 🞄 06/8/2023

Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7

Chương trình tu tập 🞄 01/7/2023

Kính chúc quý Phật tử tinh tấn và luôn ghi nhớ "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".

Chương trình tu tập 🞄 01/7/2023

Kính chúc quý Phật tử tinh tấn và luôn ghi nhớ "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".

Nhật Tụng Thiền Môn Chùa Ba Vàng

Chương trình tu tập 🞄 16/4/2023

Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

Chương trình tu tập 🞄 16/4/2023

Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8)

Nghi lễ🞄 22/02/2023

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác

Nghi lễ 🞄 22/02/2023

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

Chương trình tu tập 🞄 11/01/2023

Đức Phật thành đạo là một sự kiện hy hữu, mở ra con đường thoát khổ cho chúng sinh. Những ai được sinh ra vào thời có Đức Phật tại thế và theo Ngài tu học, chứng đắc giải thoát, thì người đó không thể thiếu nhân duyên đã từng hoan hỷ với sự kiện các Đức Phật thành đạo trong các kiếp sinh tử về trước...

Chương trình tu tập 🞄 11/01/2023

Đức Phật thành đạo là một sự kiện hy hữu, mở ra con đường thoát khổ cho chúng sinh. Những ai được sinh ra vào thời có Đức Phật tại thế và theo Ngài tu học, chứng đắc giải thoát, thì người đó không thể thiếu nhân duyên đã từng hoan hỷ với sự kiện các Đức Phật thành đạo trong các kiếp sinh tử về trước...

Nghi thức tu kỷ niệm Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đản sinh

Chương trình tu tập 🞄 21/8/2021

Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm là hai vị cận sự luôn luôn ở hai bên trái, phải của đức Phật A Di Đà – cả ba Ngài được gọi chung là “Tây Phương Tam Thánh”.

Chương trình tu tập 🞄 21/8/2021

Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm là hai vị cận sự luôn luôn ở hai bên trái, phải của đức Phật A Di Đà – cả ba Ngài được gọi chung là “Tây Phương Tam Thánh”.

Bài 9 – Hướng dẫn nghi lễ giải kumanthong tại nhà

Chương trình tu tập 🞄 20/6/2020

Trường hợp người nuôi Kumanthong, đã rơi vào tình trạng không kiểm soát được, quậy phá gia đình..., thì người nhà làm thay. Trường hợp người nuôi Kumanthong đó không cho làm lễ...

Chương trình tu tập 🞄 20/6/2020

Trường hợp người nuôi Kumanthong, đã rơi vào tình trạng không kiểm soát được, quậy phá gia đình..., thì người nhà làm thay. Trường hợp người nuôi Kumanthong đó không cho làm lễ...

Nghi thức tu khuyến phát tâm Bồ Đề

Chương trình tu tập 🞄 30/11/-0001

Tâm Bồ đề rất quan trọng đối với người đệ tử Phật. “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”, quý Phật tử nay có duyên biết đến Phật Pháp, thì nên lập nguyện phát Bồ đề tâm vì sự giải thoát của chính mình và lợi ích chúng sinh.

Chương trình tu tập 🞄 30/11/-0001

Tâm Bồ đề rất quan trọng đối với người đệ tử Phật. “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”, quý Phật tử nay có duyên biết đến Phật Pháp, thì nên lập nguyện phát Bồ đề tâm vì sự giải thoát của chính mình và lợi ích chúng sinh.