Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng làm tròn hiếu đạo

Hiếu đạo là giáo lý căn bản trong toàn bộ Tam tạng kinh điển của Đạo Phật. Hiếu đạo chính là tinh thần tri ân và báo ân. Đức Phật dạy rằng: “Tâm hiếu là tâm Phật. Hạnh hiếu là hạnh Phật”. Muốn tu đắc đạo cùng với hạnh Phật, trước phải hiếu dưỡng Cha Mẹ. Chính Ngài đã thể hiện trọn vẹn tinh thần hiếu đạo tri ân và báo ân mà trong bài kệ kinh Vu Lan Bồn Sở đã xưng dương:
“Kính lạy Đấng giáo chủ ba cõi
Bậc đại hiếu Thích Ca
Nhiều kiếp báo ân sâu
Do vậy thành Chánh Giác”.

Có những người chưa tìm hiểu cặn kẽ thì nghĩ rằng người tu sĩ rời bỏ gia đình, bạn bè để trở thành người con Phật đó là việc làm bất hiếu. Nhưng báo hiếu không đơn giản là tiền của, hay những món ngon vật lạ như quan niệm thường tình của thế gian. Người xuất gia làm tròn hiếu đạo bằng việc trao dồi giới đức, tịnh tu phẩm hạnh của mình, kiến tạo phước đức cho đời đem lại cho cha mẹ lòng chính tín đối với Tam Bảo, hướng dẫn cha mẹ vào con đường giải thoát xa lìa sinh tử khổ đau. Đó mới là cách báo hiếu vẹn toàn nhất.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video.

Các bài bạn nên xem: 

Giọt Nước Mắt Xúc Động Trước Hạnh Tu Cao Quý Của Tăng Đoàn

Lợi Ích Của 13 Pháp Tu Khổ Hạnh Đầu Đà

Tết Với Chư Tăng Tu Tập Trong Rừng

Người Xuất Gia Đón Tết Như Thế Nào?

Kinh Nikaya – Đức Hạnh của Người Xuất Gia

Link to map Back top top