Chư Tăng chùa Ba Vàng kinh hành tụng kinh dưới mưa cầu nguyện dịch bệnh sớm được đẩy lùi

Y theo lời Phật dạy trong duyên khởi kinh Tam Bảo (Châu Báu), tụng trì kinh Paritta với đầy đủ đức tin sẽ được sự cảm ứng hộ trì.
Thế nên, mặc dù trong đêm khuya, thời tiết mưa bão, những bước chân của chư Tăng chùa Ba Vàng, chẳng quản nhọc nhằn, vẫn không dừng kinh hành tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo. Với tâm nguyện chí thành, đem công đức tu tập này hồi hướng cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 mau hoá giải, nhân dân và đất nước sớm được bình an trở lại.

Các bài nên xem:

Link to map Back top top