Phật tử chùa Ba Vàng trong trang phục Ấn Độ hân hoan hái hoa cúng dường chư Phật

Link to map Back top top