trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 22/01/2022

tức 20/12 Tân Sửu

Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)

Chia sẻ :

Chia sẻ :

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý Phật tử! Theo lời Đức Phật dạy “nhất thiết pháp giới duy tâm tạo”, nên các cảnh giới, hoàn cảnh sống, sức khỏe, tuổi thọ của chúng sinh… đều do tâm thiện, ác của chúng sinh từ kiếp trước cho đến kiếp này mà tạo thành, như trong các bộ kinh Phật đã có dạy. Hoàn cảnh sống đau khổ: thời tiết khắc nghiệt, nghèo đói, hèn hạ, bệnh tật, yểu mạng… đều do ác nghiệp được kết tụ từ tâm bất thiện của chúng sinh từ đời quá khứ và đời hiện tại. Có chúng sinh giàu có nhưng thọ mạng ngắn, có chúng sinh vô cùng khổ nhưng thọ mạng dài… đó cũng đều là ác nghiệp, phúc mỏng…

Vậy nên, dịch bệnh đang lan tràn trên toàn thế giới là do cộng nghiệp và biệt nghiệp không lành của mỗi chúng sinh. Hiểu và tin nhân quả như vậy, nên mỗi Phật tử chúng ta cần tinh tấn tu tập, để tích tập công đức tăng trưởng phúc lành, khiến vượt thoát đại dịch, nếu chưa nhiễm hoặc bị nghi nhiễm sẽ không bị nhiễm, nếu tự mình đã bị nhiễm hoặc người thân đã bị nhiễm, thì sẽ thoát nghiệp khỏi bệnh.

Mong các Phật tử chăm tu, để tích lũy công đức phước báu vượt qua đại dịch, gia đình được bình an và cũng mong các quý Phật tử hiểu, nếu không chăm tu để tích lũy phước báu trước, thì khi nạn nghiệp đến, sẽ không có gì làm tư lương giúp thoát khổ.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài)Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)

B. Hướng Dẫn

I. Hướng Dẫn Tu Tập Trong Chương Trình

1. Thời gian

- Thời gian tu trong ngày: 5h00 hàng ngày. Không tu vào thời gian khác, vì đây là chương trình cộng tu lục hòa của tứ chúng: Tăng, Ni, Phật tử.
- Nếu Phật tử nào tu được đủ 108 ngày thì phát nguyện, vì phát nguyện tu đủ 108 ngày, sẽ có công đức to lớn, công đức đó kết tinh thành nguyện lực.
- Phật tử nào không phát nguyện đủ 108 ngày, thì tu tùy duyên (tu được ngày nào thì tu; ngày không tu không cần bạch nghỉ tu và không tu bù), không phát nguyện.

2. Kết hợp tu với chương trình an cư kiết hạ của chư Tăng

- Các Phật tử có thể kết hợp tu với chương trình an cư kiết hạ như sau:
Sáng: sau khi tu chương trình này, sẽ vào chương trình an cư kiết hạ. Có thể tu hết chương trình an cư kiết hạ hoặc một phần nào đó của chương trình tu an cư kiết hạ.

3. Hướng dẫn tu tập theo chương trình phát trực tuyến của chùa

a. Trường hợp không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa: thực hành nguyên theo nghi thức này.

b. Trường hợp tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa có thể tu theo một trong hai cách sau:

Trường hợp 1:
- Thực hiện trước Phần 1 theo nghi thức này, rồi tham gia theo chương trình phát trực tiếp từ lúc bắt đầu phát trực tiếp.
- Sau khi hết chương trình trực tiếp, quý Phật tử thực hiện thêm các phần của nghi thức này: phần 8, 9.

Trường hợp 2:
- Thực hiện trước Phần 1 theo nghi thức này, rồi tham gia theo chương trình phát trực tiếp từ lúc bắt đầu phát trực tiếp.
- Sau khi Phát Nguyện Bồ Đề xong của chương trình phát trực tiếp, thì thực hiện phần 8, 9 của nghi thức này.

Link chương trình phát trực tuyến: https://chuabavang.com/video/tu-tap-108-ngay-hoi-huong-cau-nguyen-dich-benh-som-duoc-hoa-giai-chua-ba-vang-d4131.html

II. Tâm Linh

Thỉnh mời các mục tâm linh khi tu tập.
Mục oan gia trái chủ là của người được/cần hồi hướng.

1. Tu để hồi hướng cho trường hợp nghi nhiễm:
- Vong linh gia tiên (để tăng phúc hiếu)
- Oan gia trái chủ trên thân bệnh tác động (tên) sẽ bị nhiễm bệnh....
- Oan gia trái chủ trên thọ mạng tác động (tên) sẽ bị nhiễm bệnh...
- Oan gia trái chủ chung của cả gia đình tác động (tên) sẽ bị nhiễm bệnh...

2. Tu để hồi hướng cho trường hợp đã bị nhiễm:
- Vong linh gia tiên (để tăng phúc hiếu)
- Oan gia trái chủ trên thân bệnh, thọ mạng cản trở cơ thể (tên) tự sản sinh ra các kháng thể, để chuyển hóa khỏi bệnh
- Oan gia trái chủ trên nghiệp thân bệnh của (tên)... tác động cản trở các biện pháp khiến chữa được khỏi bệnh và cản trở các duyên chữa khỏi bệnh
- Oan gia trái chủ báo oán trên thọ mạng của (tên)… tác động cản trở các biện pháp chữa được khỏi bệnh và cản trở các duyên chữa khỏi bệnh
- Oan gia trái chủ chung của cả gia đình tác động cản trở các biện pháp chữa được khỏi bệnh và cản trở các duyên chữa khỏi bệnh cho (tên)...

3. Cúng dường:
- Tùy duyên đặt tịnh tài cúng dường (có hoặc không; hoặc ít, hoặc nhiều), để hồi hướng phước cho các vong linh, để các vong linh có phúc lành nghe kinh, siêu thoát.
- Tịnh tài phát nguyện cúng dường hồi hướng để riêng thành hai phần: 1. Chư Thiên, chư Thần xin hộ trì; 2. Vong linh,…

C. Nghi Thức

1. Văn Khấn

(Cắm hương, quỳ, chắp tay bạch)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… đại diện cho toàn thể gia đình hiện đang ở tại:… Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Nhân duyên hiện nay đã xuất hiện:
Dịch bệnh Covid-19 đã lan tràn rất cao trên toàn thế giới và luôn có biến thể mới, làm cho việc khống chế dịch và dập dịch bệnh vô cùng khó khăn. Chúng con học Phật Pháp nhân quả, nên chúng con thiết nghĩ dịch bệnh này có từ năng lực của loài hữu tình là quỷ hành bệnh và chúng con được biết nghiệp này có nhân từ những hành vi không thiện lành của chúng sinh đời này và những đời trước gây ra, trong đó có nạn phá diệt Tam Bảo, hủy hoại Phật Pháp, ác hại người hiền thiện. Đệ tử con:

- Trường hợp tu được 108 ngày thì đọc: xin phát nguyện tu 108 ngày

- Trường hợp tu tùy duyên thì đọc: xin tùy duyên tu

(Đọc tiếp)
Tán dương Đức Thế Tôn, cầu thỉnh Đức Thế Tôn cứu đời, tán dương công đức của Tam Bảo, nguyện cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, chúng sinh được giác ngộ, bỏ ác làm lành để được hưởng quả phúc an lạc và hồi hướng cho nạn nghiệp bệnh Covid-19 được hóa giải.

Nếu cúng dường thì đọc:
Con/chúng con xin cúng dường Tam Bảo là… Hồi hướng phúc lành đến cho chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp: Cầu thỉnh các vị hội tụ về nơi đây hộ trì cho gia đình con không bị nhiễm dịch bệnh, cho đất nước sớm được thoát dịch bệnh.

Con/chúng con xin cúng dường Tam Bảo là… Hồi hướng phúc lành đến cho Quỷ hành bệnh nạn dịch Covid-19, cho các vị tăng phúc, tiêu nghiệp, nương oai lực Tam Bảo, hành các thiện pháp ủng hộ cho Chính Pháp, được an lành. Xin các vị hoan hỷ hộ trì cho nhân dân, đất nước hóa giải tiêu trừ được nạn dịch bệnh Covid-19.

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, xin thỉnh mời các vong linh oan gia trái chủ trên nghiệp bệnh và thân mạng của cả gia đình (đọc tên từng người):… về đàn tràng dự pháp nghe kinh và cúng dường Tam Bảo là… Hồi hướng phúc lành đến cho chúng.

Trường hợp chưa bị nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 thì đọc: Cùng xin thỉnh mời và cúng dường Tam Bảo là… hồi hướng phúc lành đến cho các chúng vong linh oan gia trái chủ trên sức khỏe, thọ mạng tác động (tên)… sẽ có duyên bị nhiễm bệnh Covid.

Trường hợp bị nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 thì đọc:
Cùng xin thỉnh mời và cúng dường Tam Bảo là… Hồi hướng phúc lành đến cho các chúng vong linh: (đọc các mục tâm linh theo trường hợp của mình ở phần hướng dẫn)

(Đọc tiếp)
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

2. Tụng Kệ Đức Thế Tôn Cứu Đời

(Quỳ, pháp khí: mõ, tụng 3 biến)

Đức Thế Tôn
Là mặt trời chiếu soi
Phá tan đi màn đêm u tối
Xóa tan đi tà kiến khổ đau.
Đức Thế Tôn
Rạng ngời.
Trí tuệ Ngài
Bao trùm khắp Tam thiên.
Đức Thế Tôn
Từ Phụ muôn loài.
Ai cứu được nhân loại?
Người ấy không ai ngoài đức Thế Tôn.
Nhân loại đang chìm trong u tối
Vô minh tà kiến khổ đau.
Đức Thế Tôn
Mang Chánh Pháp
Xóa tan đi mê lầm.
Rằm tháng tư tươi sáng.
Mọi chúng sinh ca mừng.
Mọi chúng sinh cầu mong.
Đức Thế Tôn cứu đời.

3. Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí khánh)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. (1 chuông. 1 lễ)

4. Kệ Khai Kinh

(Ngồi, khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh Tam Bảo

(Ngồi, pháp khí: mõ)

Xin thỉnh chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư Thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi, đất liền hoặc các châu quận; ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn; chư Dạ Xoa, Càn Thát Bà, cùng Long Vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời này là kim ngôn cao thượng của Ðức CÙ ĐÀM mà chúng tôi tụng đây.
Xin các bậc hiền triết hãy lắng nghe lời này. (3 lần. 3 chuông)

Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Phát sinh lòng hoan hỷ
Chính tâm và thành ý
Lắng nghe lời dạy này:
Tất cả chúng thiên nhân
Hãy bi mẫn đồng tâm
Lòng từ luôn rộng mở
Năng chuyên cần gia hộ
Đối với nữ nam nào
Ngày đêm thường bố thí. (1 chuông)
Phàm những tài sản gì
Đời này hoặc đời sau
Ngọc báu hay trân châu
Có cùng khắp thiên giới
Nhưng chẳng gì sánh nổi
Đức Thiện Thệ Như Lai
Chính Phật Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Ly dục, diệt phiền não
Pháp diệu thù bất tử
Phật Thích – ca Mâu-ni
Đắc Tịch tịnh, Vô vi
Trong Thiền, chứng ngộ Pháp
Chẳng pháp nào sánh nổi
Chính Pháp Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Bậc Vô thượng Chính Giác
Hằng ca ngợi Pháp Thiền
Trong sạch, không gián đoạn
Chẳng Thiền nào sánh nổi
Chính Pháp Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Thánh bốn đôi, tám vị
Bậc thiện hằng tán dương
Đệ tử đấng Thiện Thệ
Xứng đáng được cúng dường
Bố thí các vị ấy
Được kết quả vô lượng
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Các Ngài tâm kiên cố
Ly dục sống Thánh Đạo
Khéo chân chính thiện hành
Lời Phật Gotama
Chứng đạt được quả vị
Thể nhập đạo Bất Tử
Hưởng tịch tịnh dễ dàng
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Ví như cột trụ đá
Khéo y tựa lòng đất
Dầu gió bão bốn phương
Chẳng thể nào lay động
Ta nói bậc Chân Nhân
Liễu ngộ Tứ thánh đế
Cũng tự tại, bất động
Trước Tám pháp thế gian
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Bậc Thánh Tu-đà-hoàn
Thấy rõ lý Tứ đế
Mà đức Chuyển Pháp Vương
Có trí tuệ thậm thâm
Đã khéo giảng, khéo dạy
Các Ngài dù phóng dật
Cũng chẳng thể tái sinh
Nhiều hơn trong bảy kiếp
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Nhờ vững chắc chính kiến
Nhờ kiên cố chính tri
Đoạn lìa ba trói buộc
Là Thân kiến, Hoài nghi
Luôn cả Giới cấm thủ
Ra khỏi bốn đọa xứ
Không tạo sáu trọng nghiệp
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Bậc Thánh Tu-đà-hoàn
Dẫu vô tâm phạm lỗi
Bằng ý, lời hay thân
Chẳng bao giờ khuất lấp
Bởi vì đức tính này
Được gọi là “thấy Pháp”
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Ví như cây trong rừng
Đâm chồi đầu mùa hạ
Cũng vậy, đức Thế Tôn
Thuyết giảng pháp Siêu việt
Pháp đưa đến Niết-bàn
Tối thượng, vô năng thắng
Chính Phật Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Đức Phật – bậc Vô thượng
Liễu thông pháp Vô thượng
Ban bố pháp Vô thượng
Chuyển đạt pháp Vô thượng
Chính Phật Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Nghiệp cũ đã chấm dứt
Nghiệp mới không tạo nên
Nhàm chán kiếp lai sinh
Chủng tử dục diệt tận
Ví như ngọn đèn tắt
Bậc trí chứng Niết-bàn
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Xin đồng tâm hoan hỷ
Thành kính đỉnh lễ Phật
Đã như thật xuất hiện
Mà chư thiên, loài người
Thường cúng dường, tôn trọng
Mong với hạnh lành này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Xin đồng tâm hoan hỷ
Thành kính đỉnh lễ Pháp
Đã như thật xuất hiện
Mà chư Thiên, loài người
Thường cúng dường, tôn trọng
Mong với hạnh lành này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Xin đồng tâm hoan hỷ
Thành kính đỉnh lễ Tăng
Đã như thật xuất hiện
Mà chư thiên, loài người
Thường cúng dường, tôn trọng
Mong với hạnh lành này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

6. Hát Bài Vì Hạnh Phúc Chúng Sinh Hãy Phát Tâm Bồ Đề

(Chọn 1 trong 2)

Đường link:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nQDL5_EEX0I

Soundcloud: https://soundcloud.com/phat-phap-ung-dung/ca-khuc-vi-hanh-phuc-chung-sinh-hay-phat-tam-bo-de?in=phat-phap-ung-dung/sets/bai-hat

Lời bài hát:

Tâm Bồ đề, nếu ai có hỏi.
Tâm Bồ đề là tâm cao quý
hướng về chân lý,
trên cầu thành Phật,
dưới độ chúng sinh;

Yêu thương hết tất cả,
hy sinh cùng vất vả,
không nghĩ suy cho riêng mình.
Kìa thấy chúng sinh khổ,
tâm Bồ đề thao thức,
nguyện giác ngộ chúng sinh.

Ở nơi thế gian này,
dù phú quý trong tay,
dù say men danh vọng,
rồi cũng sẽ đau khổ
bởi vô thường cướp đi.
Hạnh phúc cũng chia ly,
thù oán sẽ đấu tranh,
hạnh phúc thật mong manh.

Lục đạo luân hồi này,
chúng sinh chết ở đây,
tái sinh vào kiếp kia,
mãi mãi chịu chia lìa,
mãi mãi chịu khổ đau.

Chỉ có tâm Bồ đề
mang đến cho chúng sinh
hạnh phúc trong giác ngộ.
Chỉ có tâm Bồ đề
mang đến cho chúng sinh
bình yên, chân hạnh phúc
nơi Niết bàn an vui.

Tâm Bồ đề là tâm cao quý.
Vì hạnh phúc của mình,
vì hạnh phúc chúng sinh,
vì giác ngộ chân lý,
hãy phát tâm Bồ đề!
Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

7. Phát Tâm Bồ Đề

(Quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)

Con/chúng con nguyện mang công đức này hồi hướng cho tất cả chúng chư Thiên chư Thần thêm oai lực để tiếp tục công việc hộ trì cho con người sống theo thiện pháp; hồi hướng cho các vong linh ngạ quỷ cô hồn, tất cả các quỷ hành bệnh Covid; hồi hướng phúc lành này cho thân quyến hiện đời được an vui, tăng long phước lành, tuổi thọ thêm cao; hồi hướng phước báu này cho tất cả nạn nhân, những người ở trong khu vực cách ly đang bị dịch bệnh tại (tên tỉnh thành đang có dịch, tùy duyên thay đổi cho phù hợp)…, những người dân tại đó có phước mà bớt đi những khó khăn, những bệnh nhân đang mắc Covid có thêm năng lượng tốt, có thêm duyên lành điều trị mong sớm được khỏi bệnh; hồi hướng phước này cho tất cả những người tham gia phòng chống dịch ở tuyến đầu: các nhà quản lý, các nhà khoa học, thầy thuốc, bác sĩ y tá, cho đến các tình nguyện viên, các chiến sĩ bộ đội công an,… đang tham gia rất tích cực ở tại các tỉnh thành đang có dịch, để chống dịch giúp cho bệnh này không lây lan nữa; hồi hướng cho tất cả các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch, được nhiều sức khỏe và an lành, bình an, làm công việc được nhà nước giao, nhân dân tin tưởng thật tốt để khống chế dịch bệnh và phát sinh thiện duyên tin tu theo chính Pháp của Phật.

+ Trường hợp gia đình chưa bị mắc dịch bệnh: Hồi hướng phúc lành này cho gia đình con/chúng con (tên)… được bình an, không bị mắc vào dịch bệnh (đọc thêm mong cầu)

+ Trường hợp gia đình đã có người bị mắc dịch bệnh: Hồi hướng phúc lành này cho (tên)… nếu nghi nhiễm thì đọc: tăng phước, chuyển hóa nghiệp lực, khiến không bị nhiễm bệnh; nếu nhiễm thì đọc: được đầy đủ phước duyên khỏi bệnh, thọ mạng được bình an (đọc thêm mong cầu)

(Đọc tiếp)
Con/chúng con nguyện cho chính Pháp của Phật được tuyên dương để bảo hộ bình an cho chúng sinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

9. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý vị muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:
Quý vị kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang

Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG

– Số tài khoản: 0141005656888.
– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại để thầy biết: 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt). 

Nội dung tin nhắn

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi gửi tiền thì khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…) được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (đọc mong cầu)… Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! 

Liên Hệ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
1) Chùa Ba Vàng:
– Số tổng đài chùa Ba Vàng: 19008968
+ Ban Tri khách (cố định): 02036557799
+ Ban Tri khách (di động): 0963386533
– Email: chuabavang@gmail.com
2) Thầy Thích Trúc Thái Minh:
– Email: thaythichtructhaiminh@gmail.com
– Nhắn tin vào fanpage:Thầy Thích Trúc Thái Minh:
facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nghi thức tu tập cầu an

Chương trình tu tập 🞄 09/12/2021

Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

Chương trình tu tập 🞄 09/12/2021

Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

Nhật Tụng Thiền Môn Chùa Ba Vàng

Chương trình tu tập 🞄 20/11/2021

Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

Chương trình tu tập 🞄 20/11/2021

Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Chương trình tu tập 🞄 12/10/2021

Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Chương trình tu tập 🞄 12/10/2021

Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid - 19

Chương trình tu tập 🞄 20/02/2021

Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và đang lan tràn trên phạm vi toàn thế giới mà hiện nay chưa có thuốc để đặc trị.

Chương trình tu tập 🞄 20/02/2021

Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và đang lan tràn trên phạm vi toàn thế giới mà hiện nay chưa có thuốc để đặc trị.

Nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm

Nghi lễ🞄 20/02/2021

Kính thưa quý đạo hữu! Đây là chương trình tụng trích lược kinh Dược Sư, dành cho các Phật tử không đủ thời gian tụng hết quyển kinh Dược Sư.

Nghi lễ 🞄 20/02/2021

Kính thưa quý đạo hữu! Đây là chương trình tụng trích lược kinh Dược Sư, dành cho các Phật tử không đủ thời gian tụng hết quyển kinh Dược Sư.

Bài 1 – Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ cầu siêu)

Chương trình tu tập 🞄 22/7/2020

Ngày 19/6 hàng năm chùa Ba Vàng có khóa lễ thường niên cầu siêu cho vong linh thai nhi. Trong khóa lễ chư Tăng chú trọng việc khai thị giác ngộ cho các linh thức hài nhi.

Chương trình tu tập 🞄 22/7/2020

Ngày 19/6 hàng năm chùa Ba Vàng có khóa lễ thường niên cầu siêu cho vong linh thai nhi. Trong khóa lễ chư Tăng chú trọng việc khai thị giác ngộ cho các linh thức hài nhi.

Bài 2 – Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

Chương trình tu tập 🞄 22/7/2020

Ngày 19/6 hàng năm chùa Ba Vàng có khóa lễ thường niên cầu siêu cho vong linh thai nhi. Trong khóa lễ chư Tăng chú trọng việc khai thị giác ngộ cho các linh thức hài nhi.

Chương trình tu tập 🞄 22/7/2020

Ngày 19/6 hàng năm chùa Ba Vàng có khóa lễ thường niên cầu siêu cho vong linh thai nhi. Trong khóa lễ chư Tăng chú trọng việc khai thị giác ngộ cho các linh thức hài nhi.

Bài 9 – Hướng dẫn nghi lễ giải kumanthong tại nhà

Chương trình tu tập 🞄 20/6/2020

Trường hợp người nuôi Kumanthong, đã rơi vào tình trạng không kiểm soát được, quậy phá gia đình..., thì người nhà làm thay. Trường hợp người nuôi Kumanthong đó không cho làm lễ...

Chương trình tu tập 🞄 20/6/2020

Trường hợp người nuôi Kumanthong, đã rơi vào tình trạng không kiểm soát được, quậy phá gia đình..., thì người nhà làm thay. Trường hợp người nuôi Kumanthong đó không cho làm lễ...

Chương trình tu tập hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch virus Corona (Covid-19) (Phật tử có thể tu tập tại nhà)

Chương trình tu tập 🞄 03/02/2020

Mỗi Phật tử chùa Ba Vàng chân thật tu tập theo giáo lý nhân quả trong thời gian ít nhất 49 ngày để hồi hướng cho công cuộc phòng, chống dịch Virus Corona.

Chương trình tu tập 🞄 03/02/2020

Mỗi Phật tử chùa Ba Vàng chân thật tu tập theo giáo lý nhân quả trong thời gian ít nhất 49 ngày để hồi hướng cho công cuộc phòng, chống dịch Virus Corona.

Bài 8 - Cầu siêu giải oán kết - Tu tập tại nhà

Nghi lễ🞄 26/01/2020

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác

Nghi lễ 🞄 26/01/2020

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác

Bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu

Nghi lễ🞄 01/8/2019

Chương trình tu tập, dành cho nhân dân Phật tử, muốn nương tựa Tam Bảo, cúng dường đến chư Tăng hồi hướng công đức cầu siêu cho vong linh người thân, nhưng không về chùa được xin gửi danh sách vong linh về chùa để quý Thầy tác lễ cầu siêu và tham gia trực tuyến lễ cầu siêu của chùa hoặc không về chùa được, cũng không tham gia được lễ cầu siêu trực tuyến của chùa.

Nghi lễ 🞄 01/8/2019

Chương trình tu tập, dành cho nhân dân Phật tử, muốn nương tựa Tam Bảo, cúng dường đến chư Tăng hồi hướng công đức cầu siêu cho vong linh người thân, nhưng không về chùa được xin gửi danh sách vong linh về chùa để quý Thầy tác lễ cầu siêu và tham gia trực tuyến lễ cầu siêu của chùa hoặc không về chùa được, cũng không tham gia được lễ cầu siêu trực tuyến của chùa.

Bài 3 – Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi về chùa cầu siêu cho vong linh

Chương trình tu tập 🞄 31/7/2019

Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa làm lễ cầu siêu). Tại chùa Ba Vàng sẽ diễn ra lễ cầu siêu 14, 30 âm lịch hàng tháng

Chương trình tu tập 🞄 31/7/2019

Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa làm lễ cầu siêu). Tại chùa Ba Vàng sẽ diễn ra lễ cầu siêu 14, 30 âm lịch hàng tháng