Làm bạn với núi rừng, cầu vô thượng đạo, Tăng Ni chùa Ba Vàng làm ruộng phước cho chúng sinh

Trong kinh Nikaya, Đức Phật dạy rằng: “Trong năm hạng người sống ở rừng, này các Tỳ-kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ.”
Tại chùa Ba Vàng, dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng, chư Ni thay phiên vào rừng tu tập, xa lìa ngũ dục, ngày đêm trau dồi thân tâm, cầu vô thượng Bồ đề, làm lợi ích cho tự thân và làm lợi ích cho chúng sinh.

>>> Tu sĩ và núi rừng – những hình ảnh quý giá về sự tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng

Chư Ni chùa ba Vàng từ trong rừng thiền ra bìa rừng để thọ nhận sự đặt bát cúng dường của các Phật tử

Chư Ni chùa Ba Vàng từ trong rừng thiền Ni ra bìa rừng để thọ nhận sự đặt bát cúng dường của các Phật tử

Khát ngưỡng công đức từ Tam Bảo, được sự cho phép của Sư Phụ cùng đại Tăng, các Phật tử CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng được sớt bát cúng dường chư Tăng, chư Ni đang tu tập trong 2 khu rừng thiền của chùa. Đây là nhân duyên tạo ra phước báu thù thắng để các Phật tử hồi hướng, nguyện cầu cho đất nước được thái hòa, nhân dân được sống an lành, hạnh phúc, báo đền Ân Quốc Gia.

Phật tử hân hoan khi được tham gia chương trình sớt bát cúng dường báo Tứ Trọng ân - Ân Quốc Gia

Phật tử hân hoan khi được tham gia chương trình sớt bát cúng dường báo Tứ Trọng ân – Ân Quốc Gia

Phật tử cung kính dâng vật phẩm cúng dường vào bình bát của chư Ni

Phật tử cung kính dâng vật phẩm cúng dường vào bình bát của chư Ni

Em nhỏ thành kính sớt bát cúng dường chư Ni

Em nhỏ thành kính sớt bát cúng dường chư Ni

Cũng nhờ nhân duyên này, Phật tử có cơ hội được vào rừng sớt bát cúng dường chư Tăng, chư Ni, đặc biệt là được chứng nghiệm sự tu hành chân thật của Tăng đoàn chùa Ba Vàng; từ đó tăng thêm lòng tịnh tín đối với Tam Bảo.

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top