trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Ba, 13/04/2021

tức 2/3 Tân Sửu

Văn kinh

Văn kinh

Văn kinh

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Thượng

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện quyển thượng, Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG, Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Thượng

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Thượng

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện quyển thượng, Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG, Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

13/04/2021

301 Lượt xem

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Trung

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Trung

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện quyển trung, Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG, Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Hạ

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Hạ

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện quyển hạ, Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG, Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

Kinh Vu Lan Bồn

Kinh Vu Lan Bồn

Bài Kinh Vu Lan Bồn... Ta từng nghe lời tạc như vầy: Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá Vệ thành Kỳ thụ viên trung, Mục Liên mới được Lục thông...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hán dịch: Đời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp sư CƯU MA LA THẬP vưng chiếu dịch. Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịch

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ nhất - Phẩm “Tựa” thứ nhất

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ nhất - Phẩm “Tựa” thứ nhất

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ nhất, Phẩm "Tựa" thứ nhất.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ nhất - Phẩm “Phương tiện” thứ hai

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ nhất - Phẩm “Phương tiện” thứ hai

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ nhất, Phẩm "Phương tiện" thứ hai

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ hai - Phẩm “Thí dụ” thứ ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ hai - Phẩm “Thí dụ” thứ ba

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ hai, Phẩm "Thí dụ" thứ ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ hai - Phẩm “Tín giải” thứ tư

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ hai - Phẩm “Tín giải” thứ tư

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ hai, Phẩm "Tín giải" thứ tư