Chuyên mục: Văn Kinh

Kinh Địa Tạng bổn nguyện

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Thượng

PHẨM THỨ NHẤT: THẦN THÔNG TRÊN CUNG TRỜI ĐAO LỢI 1. PHẬT HIỆN THẦN THÔNG Ta nghe như thế này: Một thuở nọ, tại cung Trời Đao Lợi, đức Phật
Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Trung

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Trung

PHẨM THỨ NĂM: DANH HIỆU CỦA ĐỊA NGỤC 1. PHỔ HIỀN HỎI Lúc đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: “Thưa Nhơn Giả!
Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Hạ

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Hạ

PHẨM THỨ MƯỜI: SO SÁNH NHÂN DUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA SỰ BỐ THÍ Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma ha tát nương oai thần của đức Phật, từ
Kinh Vu Lan Bồn

Kinh Vu Lan Bồn

Bài kinh: Kinh Vu Lan Bồn  Ta từng nghe lời tạc như vầy: Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá Vệ thành Kỳ thụ viên trung, Mục Liên mới
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

NGHI THỨC SÁM HỐI TRƯỚC KHI TỤNG KINH (Dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh mà tụng Kinh, thời phước đức vô lượng, nên trước khi tụng Kinh cần
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ nhất – Phẩm “Tựa” thứ nhất

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ nhất – Phẩm “Tựa” thứ nhất

Phẩm “Tựa” thứ nhất 1. Tôi nghe như thế này: Một thuở nọ Đức Phật (2) ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng chúng đại Tỳ-kheo
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ nhất – Phẩm “Phương tiện” thứ hai

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ nhất – Phẩm “Phương tiện” thứ hai

Phẩm “Phương tiện”(31) thứ hai 1. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ Chánh định an lành mà dậy, bảo ngài Xá Lợi Phất: “Trí huệ của các Đức Phật
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ hai – Phẩm “Thí dụ” thứ ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ hai – Phẩm “Thí dụ” thứ ba

Phẩm “Thí dụ” thứ ba 1. Lúc bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ hai – Phẩm “Tín giải” thứ tư

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ hai – Phẩm “Tín giải” thứ tư

Phẩm “Tín giải” thứ tư 1. Lúc bấy giờ, các ngài Huệ mạng Tu Bồ Đề, Đại Ca Chiên Diên, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên, từ nơi Phật
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ ba – Phẩm “Dược thảo dụ” thứ năm

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ ba – Phẩm “Dược thảo dụ” thứ năm

Phẩm “Dược thảo dụ” thứ năm 1. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo ngài Ma ha Ca Diếp các vị đại đệ tử: “Hay thay! Hay thay! Ca Diếp.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ ba – Phẩm “Thọ ký” thứ sáu

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ ba – Phẩm “Thọ ký” thứ sáu

Phẩm “Thọ ký” thứ sáu 1. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi, bảo các đại chúng xướng lời thế này: “Ông Ma-ha Ca Diếp, đệ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ ba – Phẩm “Hóa thành dụ” thứ bảy

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ ba – Phẩm “Hóa thành dụ” thứ bảy

Phẩm “Hóa thành dụ”(6) thứ bảy 1. Đức Phật bảo các thầy Tỳ-kheo: “Thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghị a-tăng-kỳ kiếp đã qua, lúc bấy
Link to map Back top top