Chuyên mục: Văn Kinh

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

NGHI THỨC SÁM HỐI TRƯỚC KHI TỤNG KINH (Dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh mà tụng Kinh, thời phước đức vô lượng, nên trước khi tụng Kinh cần
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ nhất – Phẩm “Tựa” thứ nhất

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ nhất – Phẩm “Tựa” thứ nhất

Phẩm “Tựa” thứ nhất 1. Tôi nghe như thế này: Một thuở nọ Đức Phật (2) ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng chúng đại Tỳ-kheo
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ nhất – Phẩm “Phương tiện” thứ hai

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ nhất – Phẩm “Phương tiện” thứ hai

Phẩm “Phương tiện”(31) thứ hai 1. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ Chánh định an lành mà dậy, bảo ngài Xá Lợi Phất: “Trí huệ của các Đức Phật
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ hai – Phẩm “Thí dụ” thứ ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ hai – Phẩm “Thí dụ” thứ ba

Phẩm “Thí dụ” thứ ba 1. Lúc bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ hai – Phẩm “Tín giải” thứ tư

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ hai – Phẩm “Tín giải” thứ tư

Phẩm “Tín giải” thứ tư 1. Lúc bấy giờ, các ngài Huệ mạng Tu Bồ Đề, Đại Ca Chiên Diên, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên, từ nơi Phật
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ ba – Phẩm “Dược thảo dụ” thứ năm

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ ba – Phẩm “Dược thảo dụ” thứ năm

Phẩm “Dược thảo dụ” thứ năm 1. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo ngài Ma ha Ca Diếp các vị đại đệ tử: “Hay thay! Hay thay! Ca Diếp.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ ba – Phẩm “Thọ ký” thứ sáu

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ ba – Phẩm “Thọ ký” thứ sáu

Phẩm “Thọ ký” thứ sáu 1. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi, bảo các đại chúng xướng lời thế này: “Ông Ma-ha Ca Diếp, đệ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ ba – Phẩm “Hóa thành dụ” thứ bảy

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ ba – Phẩm “Hóa thành dụ” thứ bảy

Phẩm “Hóa thành dụ”(6) thứ bảy 1. Đức Phật bảo các thầy Tỳ-kheo: “Thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghị a-tăng-kỳ kiếp đã qua, lúc bấy
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Ngũ bá đệ tử thọ ký” thứ tám

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Ngũ bá đệ tử thọ ký” thứ tám

Phẩm “Ngũ bá đệ tử thọ ký” thứ tám 1. Lúc bấy giờ, ngài Mãn Từ Tử từ nơi Đức Phật nghe trí huệ phương tiện tùy cơ nghi nói
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Thọ học vô học nhơn ký” thứ chín

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Thọ học vô học nhơn ký” thứ chín

Phẩm “Thọ học vô học nhơn ký” thứ chín 1. Bấy giờ, ngài A Nan và ngài La Hầu La nghĩ như vầy: “Chúng ta tự suy nghĩ, nếu được
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Pháp sư” thứ mười

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Pháp sư” thứ mười

Phẩm “Pháp sư” thứ mười 1. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhơn nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo tám muôn Đại sĩ rằng: “Dược Vương! Trong đại
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Hiện bửu tháp” thứ mười một

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Hiện bửu tháp” thứ mười một

Phẩm “Hiện bửu tháp” thứ mười một 1. Lúc bấy giờ, trước Phật có tháp bằng bảy báu, cao năm trăm do tuần, ngang rộng hai trăm năm mươi do
Link to map Back top top