Tích lũy phước báu để chuyển hóa vận mệnh

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói: “Phải tự mình nỗ lực làm phước, tích lũy phúc báu cho chính mình để chuyển hóa vận mệnh, số mệnh của mình”.
Thời Đức Phật còn tại thế, có câu chuyện của bà Mạt Lợi phu nhân, nhờ biết tích lũy phúc từ việc cung kính, cúng dường Đức Phật, mà từ một nô tỳ ở giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ cổ xưa, bà đã trở thành chính cung Hoàng hậu, sở hữu biết bao vàng bạc, châu báu. Vậy, tích lũy phúc báu thế nào để chuyển hóa vận mệnh?

Trên đây là bài giảng “Tích lũy phước báu để chuyển hóa vận mệnh” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải.

Phước báu không ai cho mình cả, mà phải chính chúng ta phải tự tích lũy phước báu cho chính mình

Phước báu không ai cho mình cả, mà phải chính chúng ta phải tự tích lũy phước báu cho chính mình

Các bài viết nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top