trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Pháp thoại: "Xem người chọn bạn" - Kinh Hiền Nhân | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Tư, 29/3/2023

tức 8/2 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Công đức cúng dường Xá lợi | Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

10/4/2021

20 Lượt xem

"Tay cầm nhành hoa thơm ngát
Chúng con dâng lên cúng dường
Cùng với tấm lòng thành kính
Hướng về Đức Thế Tôn
Cúi đầu chúng con đảnh lễ
Quán niệm trong bao kiếp tu hành
Thế Tôn xả thân cầu đạo
Tổn bao tính mệnh chẳng tiếc
Tìm cho ra pháp môn thoát tục
Diệt khổ cho chúng sinh.
Lòng từ của Đức Thế Tôn
Kết tinh lưu Xá lợi
Ban bố khắp nhân thiên
Làm ruộng phước điền tươi tốt
Hạnh phúc cho muôn loài.
Phật bảo A Nan cùng đại chúng: “Sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh hoặc thiên thượng hay nhân gian, được Xá lợi của ta mà vui mừng thương cảm, cung kính, lễ bái, cúng dường, thời được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan! Nếu thấy Xá lợi của Như Lai thời là thấy Phật, thấy Phật là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Tăng, thấy Tăng là thấy Niết Bàn. A Nan nên biết rằng do nhân duyên trên đây mà Tam Bảo thường trụ không biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả chúng sinh”.“Tứ chúng nhân thiên đem Xá lợi của Như Lai đựng trong bình thất bảo xây dựng tháp thất bảo để cúng dường Xá lợi, có thể làm cho chúng sinh được công đức lớn, lìa khổ ba cõi đến vui Niết Bàn.”
Quán niệm trong bao kiếp tu hành
Lòng từ của Đức Thế Tôn
Kết tinh lưu Xá lợi
Ban bố khắp nhân thiên
Làm ruộng phước điền tươi tốt
Hạnh phúc cho muôn loài."
Xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe bài hát "Công đức cúng dường Xá Lợi".
---
Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Hòa âm, phối khí: Phạm Bá Sản
Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung
Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng

Bài liên quan
Video tiếp theo