trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Lục hòa Ca | Nhạc Phật giáo | Chùa Ba Vàng

29/4/2023

113 Lượt xem

Bài hát: Lục hòa ca
Sáng tác nhạc: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Thể hiện: Tốp ca Phật tử chùa Ba Vàng
----------
Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.
---------
Lời bài hát:

Hoa cúc vàng quân tử
dầu có héo cũng không rời nhụy.
Hoa cúc vàng thanh cao
dầu có héo cũng không phai màu.
Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ chăm tu,
dầu có khó cũng không nản lòng,
dầu có khó cũng sẽ vượt qua.

Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ an vui,
tu Pháp Phật lục hòa.

Đọc
1. Thân hòa đồng trụ
2. Khẩu hòa vô tranh
3. Ý hòa đồng duyệt
4. Giới hòa đồng tu
5. Kiến hòa đồng giải
6. Lợi hòa đồng quân

Ở đâu có lục hòa, ở đó có an vui.
Ở đâu tu lục hòa, ở đó có giải thoát.
Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ an vui,
tu Pháp Phật lục hòa.
Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ an vui,
cùng nhau làm phận sự.
Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ an vui,
cùng nhau tu tinh tấn.

Đọc Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian

Hát Hoa cúc vàng quân tử - màu hoa của giải thoát.
Câu lạc bộ Cúc Vàng tu tập cầu giải thoát,
giúp đỡ cho mọi người.
Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ an vui,
tu tập cầu giải thoát.
Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ an vui.
Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ an vui.

Câu lạc bộ Cúc Vàng là những người Phật tử
tu tại chùa Ba Vàng,
luôn cùng nhau tinh tấn để cầu vô thượng đạo,
luôn cùng nhau tinh tấn để cầu vô thượng đạo.

Video tiếp theo