trực tuyến
Pháp thoại: Theo bước chân Tăng đoàn | Đại đức Thích Trúc Bảo Thành, ngày 30/10/Nhâm Dần

Thứ Sáu, 02/12/2022

tức 9/11 Nhâm Dần

Các nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7

Chia sẻ :

Kính chúc quý Phật tử tinh tấn và luôn ghi nhớ "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".

Chia sẻ :

Quý Phật tử có thể cúng rằm tháng 7 bằng chương trình này hoặc tại đường link (ấn vào tên bài): Tổng hợp bài cúng Rằm tháng 7 năm 2022 mới nhất

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý Phật tử! Báo hiếu là nỗi lòng của tất cả Phật tử và những người con, cháu,… có tấm lòng hiếu thảo. Việc báo hiếu cho ông bà, cha mẹ,… còn ở hiện đời hay đã quá vãng, nhiều khi chúng ta nghĩ là chỉ cần làm các việc thiện chăm sóc khi cha mẹ còn sống và cúng lễ đầy đủ khi cha mẹ quá vãng, nhưng với tuệ giác của Đức Phật, các việc làm của chúng ta có thể chưa đúng và hoàn toàn chưa đủ.

Trong chương trình tu tập này, chúng ta được học về gương hiếu của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và lời dạy của Đức Phật về cách báo hiếu đầy đủ cho cha mẹ tổ tiên, khiến cho cha mẹ tổ tiên được lợi ích an lành giải thoát và người (con) báo hiếu sẽ được phước báu hạnh phúc nhiều đời.

Kính chúc quý Phật tử tinh tấn và luôn ghi nhớ “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

B. Hướng Dẫn

– Nếu cúng rằm tháng 7 bằng chương trình này, thì thực hành như sau:

+ Tại phần tụng kinh: tụng bài kinh Tôn Giả Mục Kiều Liên Cứu Mẹ hoặc bài kinh Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố

+ Bỏ phần: ngồi thiền.

I. Hướng Dẫn Tu Tập Trong Chương Trình

1. Thời Gian

Tu trong 6 ngày: mùng 4, 5, 6, 7, 8, 9/7 âm lịch
Lưu ý:
– Không tu trước ngày phát động tu chung của chùa.

2. Nội Dung Tu Tập Trong Chương Trình: lễ tán Phật, tụng kinh, ngồi thiền.

3. Phương Thức Tu Tập
– Tu theo cá nhân, gia đình.

a. Ngày tụng kinh

– Trường hợp không tu theo chương trình phát trực tuyến: thực hành nguyên theo nghi thức này.

– Trường hợp tu theo chương trình phát trực tuyến:
Bước 1: Thực hiện trước Nguyện hương, Văn khấn theo nghi thức này
Bước 2: Tham gia theo chương trình phát trực tuyến
Bước 3: Sau khi hết chương trình trực tuyến, Phật tử thấy phần nào của nghi thức này chưa có trong chương trình trực tuyến thì tu tiếp các phần còn thiếu đó.

b. Ngày ngồi thiền

Trường hợp không thực hành khóa lễ, mà ngồi thiền ở các vị trí khác.

- Bạch văn bạch trước/sau khi ngồi thiền tại vị trí ngồi thiền

- Thực hành theo hướng dẫn tại phần C.II

II. Sắm Lễ

- Sắp lễ ba bát cơm trắng (bát nhỏ) và ba cốc nước chè. Có thể thay cơm bằng bánh hoặc các vật thực khác, nhưng cần thay mỗi khi cúng. Tùy duyên gia đình có hoặc không có hoa quả.
- Nếu gia đình cúng rằm thì sắp đồ lễ đầy đủ.

Lưu ý: Nếu không cúng thực thì không sắp lễ.

C. Nghi Thức

I. Nghi Thức Tu Tập

– Nghi thức có nhiều chương trình tu. Mỗi chương trình tương ứng với 1 lần tu/1 năm.
– Để đảm bảo sự tiếp thu kiến thức Phật Pháp, các Phật tử tu theo tuần tự từ chương trình số 1-> 2-> 3…
– Nếu Phật tử mới tham gia vào đạo tràng, mà muốn tu để tăng trưởng kiến thức Phật Pháp cũng như công đức, thì tu tuần tự hết chương trình 1, rồi tu tiếp các chương trình tiếp theo 2->3, 4… hoặc tùy duyên chia làm 2-3... thời trong ngày, mỗi thời tu 1 chương trình.

1. Chương trình số 1

Ấn vào tên bài: Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7 số 1

2. Chương trình số 2

Ấn vào tên bài: Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7 số 2

II. Trường Hợp Không Có Thời Gian Tu Tập

1. Sắm Lễ: bát cơm, chén nước hoặc các vật thực khác.

2. Địa Điểm Bạch: Trước ban thờ Phật hoặc ban thờ gia tiên của gia đình.

3. Văn Bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại… Con biết được ngày … tháng 7 năm…, chùa Ba Vàng tổ chức đại lễ Vu Lan cầu siêu phả độ gia tiên.
Con xin được nương tựa oai lực Tam Bảo, thỉnh mời chư vị vong linh gia tiên (họ nội ngoại)… vào ngày… tháng 7 năm…, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng chùa Ba Vàng, vân tập về tại trai đàn cầu siêu phả độ gia tiên của chùa, để được trượng thừa oai đức của Tam Bảo, oai đức của chúng Tăng, thọ tài ẩm thực, được nghe chư Tăng khai thị, nghe kinh pháp Phật, được giác ngộ, nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào chư Tăng tu hành mau thoát khổ.

Nếu cúng dường Tam Bảo thì đọc:

Đức Phật dạy

“Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm,
Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền.
Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,
Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng,
Ấy là báo đáp thù ân,
Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu.”

Con với tâm thành kính tín Tam Bảo, vâng theo lời Đức Phật dạy, con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, để hồi hướng như sau:
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần Linh.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh gia tiên (họ nội ngoại).

(Tiếp)

Và hôm nay con có sắm vật thực xin được dâng cúng:

Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
Sau: xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

(Đọc chú Biến thực, Biến thủy)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ và xin chư vị chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh mà con đã bạch ở trên, đến ngày … tháng 7 năm… được về đàn lễ phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng, để thọ hưởng vật thực và phúc báu hồi hướng từ gia đình con.

Con cũng xin hồi hướng phúc báu này đến cho gia đình con được (đọc mong cầu)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

D. Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu Và Hướng Dẫn Cách Gửi Cúng Dường

I. Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu

Link đăng ký danh sách cầu siêu (ấn vào tên bài):

Phiếu đăng ký cầu siêu mùa Vu Lan 2022 (dành cho nhân dân Phật tử thập phương)

II. Hướng Dẫn Cách Gửi Cúng Dường

Nếu cúng dường Tam Bảo, quý Phật tử gửi tịnh tài qua số tài khoản dưới đây:

1. Tài Khoản Chùa Ba Vàng

Nếu cúng dường Tam Bảo, quý Phật tử gửi tịnh tài qua số tài khoản dưới đây:

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG
– Số tài khoản: 0141005656888.
– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

LƯU Ý: Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý Phật tử muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:
Quý Phật tử kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

2. Văn Khấn Tại Nhà Trước Khi Đi Gửi Tịnh Tài Về Chùa

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, chư Thần Linh, chư Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi số tiền là… về chùa Ba Vàng cúng dường Tam Bảo, theo số tài khoản 0141005656888 con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (đọc các mục vong linh…)… được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho (đọc mong cầu)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

E. Tham Gia Chương Trình Cầu An Cho Cha Mẹ Trực Tuyến/Trực Tiếp

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại…

Nhân tiết tháng Bảy – Vu Lan báo hiếu, chùa Ba Vàng tổ chức chương trình cầu an cho cha mẹ.
Con/chúng con xin tham dự chương trình trực tiếp/trực tuyến. Con/chúng con xin hướng tâm nương tựa trên Sư Phụ cùng chư Tăng, để lễ Phật tụng kinh. Con/chúng con xin hồi hướng công đức về Vô Thượng Bồ Đề

Nếu cha mẹ còn sống thì đọc: và hiện tại con/chúng con xin hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền được mạnh khỏe và tăng trưởng thiện duyên hoặc đời này hoặc đời sau được tinh tấn tu trong chính Pháp của Phật.

(Tiếp)

Con/chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho gia đình con/chúng con (đọc mong cầu)… và toàn thể gia đình được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật Pháp, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

F. Tham Gia Chương Trình Văn Nghệ Trực Tuyến/Trực Tiếp

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…Nhân duyên chùa Ba Vàng tổ chức chương trình… Con/chúng con hoan hỷ tham dự chương trình trực tiếp/trực tuyến, con/chúng con xin hồi hướng các công đức phát sinh từ tâm hoan hỷ của con về Vô thượng Bồ đề và hồi hướng cầu an cho (đọc mong cầu)…, con/chúng con lại cũng xin hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư vị vong linh gia tiên (họ nội ngoại)… được tăng phước tăng duyên hoan hỷ với Tam Bảo, cùng với gia đình con kết duyên pháp lữ tu Phật Pháp cho tới ngày thành Phật.
Giờ này con/chúng con xin tham dự chương trình (tên chương trình)… trực tiếp/trực tuyến.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

(Địa điểm tham gia trực tuyến: tùy ý)

HẾT

Liên Hệ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý Phật tử liên hệ với:
1) Chùa Ba Vàng:
– Số tổng đài chùa Ba Vàng: 19008968
+ Ban Tri khách (cố định): 02036557799
+ Ban Tri khách (di động): 0963386533
– Email: [email protected]
2) Thầy Thích Trúc Thái Minh:
– Email: [email protected]
– Nhắn tin vào Fanpage:
Thầy Thích Trúc Thái Minh: Facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (Bài 8) - Quyển 1

Nghi lễ🞄 25/11/2022

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác

Nghi lễ 🞄 25/11/2022

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác

Nghi thức tu tập cầu an

Chương trình tu tập 🞄 09/11/2022

Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

Chương trình tu tập 🞄 09/11/2022

Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

Nhật Tụng Thiền Môn Chùa Ba Vàng

Chương trình tu tập 🞄 01/11/2022

Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

Chương trình tu tập 🞄 01/11/2022

Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

Bài 3 – Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi về chùa cầu siêu cho vong linh

Chương trình tu tập 🞄 31/8/2022

Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa làm lễ cầu siêu). Tại chùa Ba Vàng sẽ diễn ra lễ cầu siêu 14, 30 âm lịch hàng tháng

Chương trình tu tập 🞄 31/8/2022

Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa làm lễ cầu siêu). Tại chùa Ba Vàng sẽ diễn ra lễ cầu siêu 14, 30 âm lịch hàng tháng

Bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu

Nghi lễ🞄 22/8/2022

Chương trình tu tập, dành cho nhân dân Phật tử, muốn nương tựa Tam Bảo, cúng dường đến chư Tăng hồi hướng công đức cầu siêu cho vong linh người thân, nhưng không về chùa được xin gửi danh sách vong linh về chùa để quý Thầy tác lễ cầu siêu và tham gia trực tuyến lễ cầu siêu của chùa hoặc không về chùa được, cũng không tham gia được lễ cầu siêu trực tuyến của chùa.

Nghi lễ 🞄 22/8/2022

Chương trình tu tập, dành cho nhân dân Phật tử, muốn nương tựa Tam Bảo, cúng dường đến chư Tăng hồi hướng công đức cầu siêu cho vong linh người thân, nhưng không về chùa được xin gửi danh sách vong linh về chùa để quý Thầy tác lễ cầu siêu và tham gia trực tuyến lễ cầu siêu của chùa hoặc không về chùa được, cũng không tham gia được lễ cầu siêu trực tuyến của chùa.

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Chương trình tu tập 🞄 12/7/2022

Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Chương trình tu tập 🞄 12/7/2022

Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề số 2

Chương trình tu tập 🞄 09/7/2022

Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: "Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện Pháp cũng là hành động theo ma vương”, bởi tâm Bồ đề là gốc của đạo, là chúa tể của các thiện pháp, là nhũ mẫu của chúng sinh.

Chương trình tu tập 🞄 09/7/2022

Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: "Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện Pháp cũng là hành động theo ma vương”, bởi tâm Bồ đề là gốc của đạo, là chúa tể của các thiện pháp, là nhũ mẫu của chúng sinh.

Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề số 1

Chương trình tu tập 🞄 09/7/2022

Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo, ngày 19/6 âm lịch hàng năm, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tổ chức cho các Phật tử được phát tâm Bồ đề.

Chương trình tu tập 🞄 09/7/2022

Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo, ngày 19/6 âm lịch hàng năm, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tổ chức cho các Phật tử được phát tâm Bồ đề.

Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 1

Chương trình tu tập 🞄 30/5/2022

Hiệu dụng của tám điều giác ngộ không thể nghĩ bàn, người Phật tử chỉ cần khéo ứng dụng thực hành tám điều giác ngộ, thì ngay trong cuộc sống hiện tại giảm trừ được các phiền não khổ đau và dần bước tiến lên cấp bậc Bồ-tát cho đến Phật quả.

Chương trình tu tập 🞄 30/5/2022

Hiệu dụng của tám điều giác ngộ không thể nghĩ bàn, người Phật tử chỉ cần khéo ứng dụng thực hành tám điều giác ngộ, thì ngay trong cuộc sống hiện tại giảm trừ được các phiền não khổ đau và dần bước tiến lên cấp bậc Bồ-tát cho đến Phật quả.

Tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chương trình tu tập 🞄 30/5/2022

Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

Chương trình tu tập 🞄 30/5/2022

Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Các chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

Chương trình tu tập 🞄 24/7/2021

Tâm Bồ đề rất quan trọng đối với người đệ tử Phật. “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”, quý Phật tử nay có duyên biết đến Phật Pháp, thì nên lập nguyện phát Bồ đề tâm vì sự giải thoát của chính mình và lợi ích chúng sinh.

Chương trình tu tập 🞄 24/7/2021

Tâm Bồ đề rất quan trọng đối với người đệ tử Phật. “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”, quý Phật tử nay có duyên biết đến Phật Pháp, thì nên lập nguyện phát Bồ đề tâm vì sự giải thoát của chính mình và lợi ích chúng sinh.

Các chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân

Nghi lễ🞄 18/7/2021

Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, 49 ngày sau đó, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm, rà soát lại toàn bộ Giáo Pháp mà Ngài đã chứng ngộ, cũng như thọ hưởng hạnh phúc siêu thế.

Nghi lễ 🞄 18/7/2021

Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, 49 ngày sau đó, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm, rà soát lại toàn bộ Giáo Pháp mà Ngài đã chứng ngộ, cũng như thọ hưởng hạnh phúc siêu thế.

Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 2

Chương trình tu tập 🞄 21/6/2021

Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

Chương trình tu tập 🞄 21/6/2021

Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản

Chương trình tu tập 🞄 21/5/2021

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản

Chương trình tu tập 🞄 21/5/2021

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía Tổ Sư Đại Đầu Đà Ca Diếp

Chương trình tu tập 🞄 16/4/2021

Kính thưa quý Phật tử! Ngày 6/3 là ngày vía của tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp là đệ nhất đầu đà.

Chương trình tu tập 🞄 16/4/2021

Kính thưa quý Phật tử! Ngày 6/3 là ngày vía của tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp là đệ nhất đầu đà.

Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid - 19

Chương trình tu tập 🞄 20/02/2021

Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và đang lan tràn trên phạm vi toàn thế giới mà hiện nay chưa có thuốc để đặc trị.

Chương trình tu tập 🞄 20/02/2021

Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và đang lan tràn trên phạm vi toàn thế giới mà hiện nay chưa có thuốc để đặc trị.