trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật đản 2024 - Phổ tế chúng sinh | Ngày 19/4/Giáp Thìn

Thứ Ba, 28/5/2024

tức 21/4 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Bài hát: Ngoại đạo với sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn

25/3/2022

34 Lượt xem

Bài hát: Ngoại đạo với sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sĩ Linh Phạm với vũ đoàn Athena
Biên đạo múa: Khánh Ly
-------
Lời bài hát:
Thế Tôn xót thương ngoại đạo  
tà kiến, mê lầm,
vô minh, chấp ngã, 
sa đọa ác đạo, khổ não triền miên.
Thế Tôn -
lòng từ bi cao tột,
trước giờ nhập Niết bàn,
tế độ cho du sĩ
Tu Bạt Đà La
sáng tỏ 
Bát chánh đạo,
lập trí thanh cao,
xuất gia, thọ đại giới
tinh tấn. 
Sanh đã tận,
phạm hạnh đã thành -
A-la-hán Tu Bạt Đà La.
(Đọc)

Bát chánh đạo là con đường chân chánh có tám chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 

Bát chánh đạo giúp chúng sanh tại gia hay xuất gia cùng hướng đến một đời sống cao thượng, hạnh phúc. Bát chánh đạo lại là nền tảng chánh giác, là căn bản của giải thoát giác ngộ. Những bậc hiền trí nương theo tám phương tiện này để đi đến Niết bàn, Phật quả.

(Hát)

Thế Tôn
xót thương ngoại đạo,
trước giờ Niết bàn
thuyết Bát chánh đạo,
chiếu sáng nhân thiên.
Thế Tôn -
bậc đạo sư soi sáng,
trước giờ Niết bàn
độ cho ngoại đạo
xuất gia,
đắc thành A-la-hán Tu Bạt Đà La.
----------
Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

Video tiếp theo