trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 22/01/2022

tức 20/12 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Ca khúc: Đêm Đức Phật thành đạo

26/01/2021

39 Lượt xem

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán
Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung
Phối khí: Phạm Bá Sản
Thể hiện: Hợp xướng
Lời bài hát:

Thái tử Tất Đạt Đa, bốn chín ngày đêm,
Thực hành thiền định, dưới cội Bồ Đề,
Tu tập ly dục, ly ác bất thiện pháp,
Chiến đấu với nội tâm, tham luyến dục vọng,
Phiền não sân hận.
Chiến đấu với ma vương, luôn nhiễu loạn ác hại.
Đến đêm cuối cùng, vào thời canh một,
Thái tử Tất Đạt Đa, hướng về nội tâm,
Từ nơi tuệ giác, chứng đạt, túc, mạng, minh.

Đọc: Đêm thứ 49, vào thời canh một, thái tử Tất Đạt Đa đã chứng túc mạng minh, nhớ được vô số kiếp của mình và của tất cả chủng loại chúng sinh. Thấy biết rõ về chủng loại, dung sắc, danh xưng, địa vị, gia thế sự nghiệp, cha mẹ, sướng, khổ của mình và tất cả chúng sinh trong các kiếp sinh tử.

Hát: Canh hai vừa sang, bầu trời u ám,
Mây đen vần vũ, sấm sét gầm vang,
Mưa như thác đổ, thái tử Tất Đạt Đa,
Vào sâu thiền định, quán chiếu không gian,
Chứng đạt, Thiên Nhãn Minh.
Thái tử Tất Đạt Đa chứng đạt,Thiên nhãn minh, vào hồi canh hai.

Đọc: Sang canh hai, thái tử Tất Đạt Đa đã chứng Thiên Nhãn Minh, thấy trong pháp giới này, có vô số thế giới. Thấy biết rõ bản chất của pháp giới, nguyên nhân hình thành và hoại diệt của tất cả các thế giới.Thấy biết rõ nhân quả sinh tử, của tất cả chúng sinh trong ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới và sáu đường: trời, a tu la,người,súc sinh, ngã quỷ, địa ngục.

Hát: Trí tuệ thậm thâm, quán chiếu sâu xa,
Cội nguồn các pháp, diệt tận phiền não,
Ái dục vô minh, đạt được, lậu tận minh.
Thái tử Tất Đạt Đa, chiến thắng ma quân,
Chứng đắc tam minh, đạt thành Phật quả,
Vào thời canh ba, dưới cội Bồ Đề,
Hiệu là, Phật Thích Ca.
Mùng tám tháng mười hai, khắp chốn nhân thiên,
Chúng sinh ca mừng, đấng đại giác ngộ,
Đấng đại cứu khổ, Phật Thích Ca thành đạo.
Thái tử Tất Đạt Đa, chiến thắng ma quân,
Chứng đắc tam minh, đạt thành Phật quả,
Vào thời canh ba, dưới cội Bồ Đề,
Hiệu là Phật Thích Ca.
Mùng tám tháng mười hai, khắp chốn nhân thiên,
Chúng sinh ca mừng, đấng đại giác ngộ,
Đấng đại cứu khổ, Phật Thích Ca thành đạo.
Khắp chốn nhân thiên, chúng sinh ca mừng,
Đấng đại giác ngộ, đấng đại cứu khổ,
Phật Thích Ca thành đạo.

Bài liên quan
Video tiếp theo