trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Năm, 30/11/2023

tức 18/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
[KARAOKE] Khúc ca mừng tắm Phật | Nhạc Phật đản | Song ngữ | Chùa Ba Vàng

02/6/2023

26 Lượt xem

[KARAOKE] Khúc ca mừng tắm Phật | Nhạc Phật đản
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
----
[KARAOKE] Buddha-bathing song
Lyricist: Buddhist Pham Thi Yen (Tam Chieu Hoan Quan)
Composer: Vu Trong Phuong
----
*Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.
----
LỜI BÀI HÁT:
Con nay cung kính Đức Như Lai,
học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài.
Khi vừa đản sinh đi bảy bước,
Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần.
Trí tuệ trang nghiêm, công đức lớn,
chúng sinh năm trược rời cấu trần,
cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.
Ca Tỳ La Vệ chưa từng sinh,
giữa cây Sa-la chưa từng diệt,
bất sinh bất diệt - Đức Cù Đàm.
Nước ướp hương hoa con kính dâng,
tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh.
Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước,
hương tâm tỏa ngát khắp mười phương.
Nước ướp hương hoa con kính dâng,
tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh.
Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước,
Pháp giới chúng sinh thảy ca mừng.
----
Lyrics:
Paying homage to Tathagata,
like the Devas, bathe your body.
Walked seven steps after birth,
Siddhartha - the Prince was born.
Solemn wisdom, merit’s great,
beings freed from defilement,
all will attain enlightenment.
in Kapilavastu, never born,
between salas, never gone,
not come, not gone - Gotama.
Scented water I offer,
bathe the statue of Buddha.
Heart filled with joy, I pour water,
everywhere virtue scent fills.
Scented water I offer,
Bathe the statue of Buddha.
Heart filled with joy, I pour water,
Universe’s beings all happy.

Video tiếp theo