Đức Phật dạy vua A-xà-thế bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong

Chiến tranh chưa bao giờ khiến con người hạnh phúc, bởi chiến tranh đem đến đau thương, mất mát, không những gây thiệt hại nặng nề đến sự phát triển của đất nước, mà còn làm ảnh hưởng đến đời sống và tinh thần của người dân vô tội. Vì thấy rõ được hậu quả của chiến tranh, nên khi Đức Phật biết vua A-xà-thế có ý định đem quân đánh chiếm nước Việt-kỳ; Ngài đã dạy vua A-xà-thế bảy lý do dù mang binh cả thiên hạ đến cũng không chinh phục được đất nước Việt-kỳ.

Câu chuyện trong kinh “Bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong”

Thời Đức Phật còn tại thế, tại nước Ma-kiệt-đà có vua A-xà-thế đang trị vì năm trăm nước nhỏ. Tuy nhiên, nước kế bên là Việt-kỳ lại không chịu thần phục. Khi ấy, vua có ý định đem quân sang chinh phạt, thâu tóm nước Việt-kỳ nên sai thừa tướng tên là Vũ-xá đến chỗ Đức Phật thỉnh Ngài chỉ dạy.

Đức Phật dạy vua A-xà-thế bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong

Đức Phật dạy vua A-xà-thế bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong

Đáp lại lời thỉnh cầu của thừa tướng, Đức Phật khuyên vua nên suy xét cẩn thận, không nên vọng động dấy binh vì nhân dân nước Việt-kỳ thực hành bảy pháp nên không thể đánh thắng. Bảy pháp đó là:
Một là: Nhân dân nước đó thường tụ họp, bàn luận chính Pháp, tu phước, tự sửa.
Hai là: Vua tôi, thần dân nước đó trên dưới một lòng. Kẻ làm tôi làm dân thì trung lương, người làm vua thì nghe lời can gián, không bạo ác.
Ba là: Nhân dân nước đó gìn giữ chính Pháp khuyên bảo nhau, không lượm của rơi, không dám phạm tội, trên dưới đều tuân theo pháp tắc.
Bốn là: Nhân dân nước đó giữ theo lễ nghĩa, kính cẩn. Nam nữ phân biệt, lớn nhỏ có thứ tự không để mất nghi tắc.
Năm là: Nhân dân nước đó hiếu dưỡng cha mẹ, kính yêu Sư trưởng, nghe lời răn bảo dạy dỗ coi đó như là pháp tắc quốc gia.
Sáu là: Dân nước đó biết theo thời tiết, đất đai, quý trọng lúa thóc, bốn mùa dân chúng siêng năng cày cấy không bỏ bê.
Bảy là: Dân nước đó tôn đạo kính đức. Trong nước, có Sa-môn, Thánh giả, A-la-hán từ xa đến đều cúng dường các thứ áo mền, giường chõng, thuốc thang.
Đức Phật cũng dạy, ai làm vua mà thực hành được bảy pháp này thì đất nước không bị nguy khốn; dù đem binh cả thiên hạ đến đánh cũng không thắng được. Giả như nhân dân nước đó chỉ thực hành một pháp cũng không thể đánh thắng được, huống chi là thực hành cả bảy pháp.

>>> Phật dạy bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong – Kinh Pháp Cú. Tại đây!

Phật tử sớt bát cúng dường theo bài kinh “Bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong

Trong bài kinh, Đức Phật dạy, nếu đất nước nào có vua, quan, nhân dân thực hiện được bảy pháp này, đất nước đó sẽ hưng thịnh, phát triển. Thực hành theo lời Phật dạy, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã phát nguyện tu tập, thực hành pháp thứ 7 trong bài kinh là: “Dân nước đó tôn đạo kính đức. Trong nước, có Sa-môn, Thánh giả, A-la-hán từ xa đến đều cúng dường các thứ áo mền, giường chõng, thuốc thang” qua việc cúng dường lên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và Tăng đoàn chùa Ba Vàng để hồi hướng phước lành, nguyện cầu cho đất nước bình an, thái hòa. Đáp lại sự thỉnh cầu của các Phật tử; Sư Phụ và chư Tăng hứa khả thọ nhận sự đặt bát cúng dường, và chúc nguyện cho các Phật tử được tăng trưởng công đức, phước lành; hồi hướng báo đền Tứ trọng ân, Ân Quốc gia được thành tựu.

>>> Chư Tăng chùa Ba Vàng thọ nhận vật phẩm cúng dường và chứng minh lời phát nguyện tu tập báo đền ân quốc gia của Phật tử

Sư Phụ và chư Tăng hứa khả thọ nhận sự đặt bát cúng dường của các Phật tử trong mùa báo Tứ Trọng n

Sư Phụ và chư Tăng hứa khả thọ nhận sự đặt bát cúng dường của các Phật tử trong mùa báo Tứ Trọng Ân

Phật tử cúng dường Tăng đoàn báo đền Tứ trọng ân - n quốc gia, nguyện cầu đất nước thái hòa, bình an

Phật tử cúng dường Tăng đoàn báo đền Tứ trọng ân – Ân quốc gia, nguyện cầu đất nước thái hòa, bình an

Theo tinh thần của đạo Phật, trong pháp duyên sinh: cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Trong bài kinh Bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong, nếu bảy nguyên nhân này xuất hiện thì dẫn đến các duyên khác sinh đó là đất nước có minh quân, nhiều người tài giỏi, tâm đức xuất hiện; vua hùng, tướng mạnh, nghĩa sĩ tài; nhân dân đồng lòng hoan hỷ với thiện pháp… Mong rằng từ lời Phật dạy, quý Phật tử luôn tinh tấn tu tập, thực hành Phật Pháp để không chỉ thành tựu báo đền ân quốc gia, mà còn góp phần cho đất nước được thái hòa, luôn có người tài giỏi lãnh đạo đất nước đem lại hạnh phúc cho dân tộc.

Tịnh Duyên

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top