Xúc động hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng cầu Thánh quả

Đời Tăng Lữ

“Ta hãy sống với những ngày đang sống
Không giận mừng không oán ghét sầu thương
Để cho lòng chan trải khắp mười phương
Như gió lồng mây ngàn trôi vạn hướng.

Đời tăng lữ từ khi ta dấn bước
Bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà
Bước vân du trong khắp nơi ta bà
Chúng sanh bạn vũ trụ đó là ta…”

Như lời Sư Phụ chỉ dạy, việc giữ gìn mạng mạch Phật pháp là sứ mạng của chư Tăng. Tăng chúng hưng thịnh hoặc thoái trào thì Phật pháp cũng theo đó mà được tuyên dương hay lụi bại. Chùa to lớn mà không có sự tu tập của chư Tăng thì chúng sinh không được mấy lợi ích. Do vậy, chân thật tu tập trước để độ mình, sau độ chúng sinh. Đó cũng chính là cách duy nhất để giữ gìn, tuyên dương, làm cho Chính pháp được trường tồn, còn mãi trên thế gian. Phải thực hành Pháp của Phật mới thấy điều đó thực sự quý giá. Cổ nhân đã coi danh lợi như giẻ rách, vinh hoa phú quý cũng là đồ bỏ đi. Cho nên phải noi gương các Ngài thực hành các điều cao quý đó. Theo Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, ai ai cũng đều phải có chí nguyện bền vững, có tâm đạo trường viễn và chịu đựng được gian khổ để đạt thành tựu trên con đường cầu đạo giác ngộ, giải thoát.

Xem thêm: Người Cư Sĩ Hoa Sen – Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tags:
Link to map Back top top