Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa (có chữ) Phẩm 20+21 (buổi 23) – Phẩm Thường-bất-khinh Bồ-tát và Phẩm Như Lai Thần-lực

Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa (có chữ) Phẩm 20+21 (buổi 23) – Phẩm Thường-bất-khinh Bồ-tát và Phẩm Như Lai Thần-lực
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video nhé!
Các bài nên xem:

Tags:
Link to map Back top top