trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Bảy, 09/12/2023

tức 27/10 Quý Mão

Link đề mục quán chương trình số 3 tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chia sẻ :

Chia sẻ :

Xem tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng tại link:
https://chuabavang.com/tong-hop-cac-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-cua-chu-tang-d5269.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

2. Văn bạch ngồi thiền

a. Văn bạch trước khi ngồi thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài kinh…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.
+ Link: https://youtu.be/pCWAArxZ3T4

b. Văn bạch xả thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con xin xả thiền.
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
+ Trường hợp xin nghỉ tu: Và chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh trong chương trình… vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con.

(Tiếp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

B. Nội Dung Đề Mục Thiền Quán

Lưu ý: Tùy chia các đề mục thành 2 ngày quán.

* Chu kỳ 1

– Ngày 2 và ngày 4: Ngồi thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Tư duy xem chúng ta có mong muốn được trí tuệ Phật không?
2. Có quyết tâm ứng dụng Pháp này tu hành để có được thắng trí (trí tuệ) như Đức Phật không?
3. Các nghi ngờ khởi sinh về hiện tại của mình, về phương diện: Con đang hư, vợ chồng đang bất hòa, kinh tế bị sa sút, bệnh tật của mình và của người, công danh của mình, học hành của con cái,... Khi ứng dụng 1 trong 10 niệm này, thì có chuyển hóa được không?
4. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh.Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

* Chu kỳ 2

– Ngày 2 và ngày 4: Ngồi thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Quán chiếu các việc chúng ta đã làm: Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, 2 lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, say sưa, nghiện ngập,... khiến phải rơi xuống 3 đường ác.
2. Quán tưởng chúng ta được sinh lên cõi trời, sinh nhàm chán, không có quyết tâm chỉ sinh lên cõi trời.
3. Quán tưởng về những hạnh phúc khi chúng ta không bị phiền não, không bị chi phối bởi đói, không bị chi phối bởi các cảm thọ dâm dục và các tâm mong cầu. Khởi tâm mong muốn cho mình được về Niết bàn, thành tựu công hạnh Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề.
4. Phát nguyện sẽ tinh tấn tu tập, thực hành 10 niệm trong chương trình tu tập này.
5. Hướng tới tri ân Phật - Bậc cha lành của muôn loài, bậc đại từ đại bi, bậc duy nhất mang cho chúng sinh đến được hạnh phúc tuyệt đối, vĩnh viễn, không bao giờ trở lại chỗ khổ đau. Tri ân Sư Phụ, chư Tăng, các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho chúng ta tiếp nhận và thực hành được phần nào đó lời Phật dạy để đem lại hạnh phúc giác ngộ, giải thoát cho chúng ta trong vị lai.
6. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh.

* Chu kỳ 3

– Ngày 2 và ngày 4: Ngồi thiền

Cách thực hành: Ngồi trang nghiêm kiết già hoặc bán già, nhìn lên tôn tượng/tôn hình của Đức Phật (có thể hình Đức Phật trên hệ thống internet).

Đọc đoạn kinh sau và thực hành quán:“Nếu có Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già buộc niệm ở trước, không có một ý tưởng nào khác, một lòng niệm Phật, quán hình tướng Như Lai chưa từng rời mắt, đã chẳng rời mắt, liền niệm công đức của Như Lai.

Thể của Như Lai vượt kim cương, đầy đủ mười lực, bốn vô sở úy, giữa chúng dũng kiện. Dung mạo Như Lai đoan chính vô song, nhìn không chán mắt. Giới đức thành tựu vượt kim cương không thể phá hủy, thanh tịnh không tỳ vết vượt lưu ly. Tam muội của Như Lai chưa hề sút giảm, dừng lặng vĩnh viễn không có niệm khác; các tình cảm kiêu mạn, quật cường, các tâm ý dục, tưởng sân, ngu hoặc, do dự, buộc kết đều trừ sạch cả.

Huệ thân của Như Lai, trí không bờ mé, không bị chướng ngại. Thân của Như Lai do giải thoát thành tựu, không còn sanh lại để phải nói rằng: “Ta sẽ đọa vào sanh tử nữa”. Thân Như Lai là độ tri kiến thành tựu, biết căn tánh người khác nên độ hay không nên độ, biết họ chết đây sanh kia, qua lại xoay vần bên bờ sanh tử, người có giải thoát, người không giải thoát đều biết hết cả.

Ðó là tu hành niệm Phật.

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Quán về hoàn cảnh hiện tại của mình
2. Quán về thân tướng của mình
3. Quán về thể tính, hình tướng, trí tuệ và sự trang nghiêm của Đức Phật.=> Từ đó sinh tâm hoan hỷ, vui mừng, cung kính, mến kính hình tướng của Đức Phật và mến kính công đức của Ngài.
4. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh.
Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

* Chu kỳ 4

– Ngày 2 và ngày 4: Ngồi thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

Thực hành thiền quán về 10 danh hiệu của Đức Phật trong 2 ngày, mỗi ngày đọc 5 danh hiệu:

+ Ngày thứ 2: Đọc danh hiệu Phật từ thứ 1 đến thứ 5
Chúng ta đọc đi đọc lại mỗi một danh hiệu, hoặc chọn 1 trong 5 danh hiệu, để xem trong ngày hôm nay, chúng ta đang tồn tại tâm uế nhiễm gì.

+ Ngày thứ 4:
1. Đọc danh hiệu Phật từ thứ 6 đến thứ 10
Chúng ta đọc đi đọc lại mỗi một danh hiệu, hoặc chọn 1 trong 5 danh hiệu, để xem trong ngày hôm nay, chúng ta đang tồn tại tâm uế nhiễm gì.

2. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh.Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

Xem ý nghĩa 10 danh hiệu Phật tại link: https://chuabavang.com/y-nghia-10-danh-hieu-phat-d6993.html

* Chu kỳ 5

– Ngày 2 và ngày 4: Ngồi thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

+ Ngày 2: Tư duy về phương pháp niệm Pháp của bậc Thánh:

1. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng
2. Thiết thực hiện tại
3. Không có thời gian
4. Đến để mà thấy
5. Có khả năng hướng thượng
6. Được người trí tự mình giác hiểu

=> Từ đó sinh được tâm tịnh tín, hoan hỷ đối với Pháp.

+ Ngày 4:
a. Quán chiếu tâm mình để lấy ra niệm tâm vẫn còn bị uế nhiễm và lấy niệm niệm Pháp gồm:
1. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng
2. Thiết thực hiện tại
3. Không có thời gian
4. Đến để mà thấy
5. Có khả năng hướng thượng
6. Được người trí tự mình giác hiểu

=> Tư duy tìm ra ý nghĩa thích nghi để loại trừ niệm tâm cấu uế của chúng ta.

b. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh.
Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

* Chu kỳ 6

– Ngày 2 và ngày 4: Ngồi thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

+ Ngày thứ 2: Niệm Pháp để tâm sinh ra tịnh tín và hoan hỷ đối với Pháp:

Phàm là chính Pháp, dù có dục hay vô dục thì đều lìa các ràng buộc và che đậy.

+ Ngày thứ 4:

1. Tìm ra 1 niệm tâm còn uế nhiễm và phiền não của mình. Từ đó quán chiếu nhân quả, tư duy và thiền quán để đối trị giúp thoát khỏi sự ràng buộc, che đậy (chưa thông hiểu) và giải quyết những phiền não.

2. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh.

Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

* Chu kỳ 7

– Ngày 2 và ngày 4: Ngồi thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

- Ngày thứ 2: Quán tưởng niệm Tăng sinh tâm hoan hỷ

Hướng đến chư Tăng và sự phạm hạnh của chư Tăng để quán về các đức của chư Tăng đang thực hành phạm hạnh.

+ Diệu hạnh: Quán đến những hạnh lành của chư Tăng đang thực hành.
+ Trực hạnh: Hạnh chánh trực, thẳng thắn của chư Tăng đang thực hành (thông qua việc quán sự thẳng thắn của chúng ta khi tu Pháp lục hòa).
+ Ứng lý hạnh: Hạnh trí tuệ của chư Tăng.
+ Chánh hạnh: Sự phạm hạnh, tự độ, độ tha của chư Tăng.

→ Từ đó, sinh tâm hoan hỷ và mong muốn cho mình được sống với các đức hạnh cao quý đó.

- Ngày thứ 4: Niệm Tăng để dẹp trừ các bất thiện, cấu uế
1. Quán chiếu hiện tại chúng ta còn đang mắc kẹt ở các tâm bất thiện nào? (Quán chiếu trong hiện tại của chúng ta đối với các hội chúng trong gia đình, tu tập, bạn bè, đồng nghiệp,... để xem chúng ta dối trá, che đậy, khuất lấp, không thẳng thắn ở điểm nào, với ai?)

→ Từ đó, niệm Tăng để sinh ra các Pháp đối trị tâm khiến buông xả tham, hướng về chư Tăng sống phạm hạnh, để chúng ta được sống với phạm hạnh, ít muốn biết đủ, sống với ứng lý hạnh (quán về nhân quả) để bỏ đi tâm đố kỵ, sống với trực hạnh (từ bỏ chướng ngại không thẳng thắn, không yêu thương chân thật về mình, không tự ti, không đố kỵ).

2. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh.

Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

* Chu kỳ 8

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
- Ngày thứ 2: Quán niệm về công đức của giới, niệm giới để sinh tâm hoan hỷ:

+ Giới nếu không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm thì sẽ đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định.

- Ngày thứ 4:

1. Quán niệm về công đức của giới để sinh tinh tấn:
+ Quán chiếu hiện mình giữ giới có bị các tướng xem giới nào mình đang bị phá hoại, đâm cắt, giới nào nhiễm ô, uế nhiễm, những việc gì là việc mình đang chấp thủ giới.

+ Niệm công đức của giới: Nếu mình giữ đầy đủ giới sẽ được những gì? (Người trí tán thán, đại chúng yêu mến, sống trong đại chúng làm gương cho chúng, sinh ra phước báu gì cho mình, sớm thành tựu lý tưởng và mục đích).

+ Quán chiếu giới qua các việc: Tức bực, sân giận vì danh vọng, tiền bạc mà mình đang làm hoặc dự định làm các việc khiến giới bị phá hoại, đâm cắt, nhiễm ô, uế nhiễm.

+ Quán niệm công đức của giới để hoan hỷ, tự sám hối, phát nguyện tinh tấn để loại trừ các sự ô nhiễm, bất thiện, ràng buộc thiêu đốt đó.

2. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh.

Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

* Nghi thức tu kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân

Link: https://chuabavang.com/nghi-thuc-tu-ky-niem-ngay-duc-phat-chuyen-phap-luan-d3903.html 

* Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

Link: https://chuabavang.com/nghi-thuc-tu-khuyen-phat-tam-bo-de-d3935.html

* Chu kỳ 9

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
Ngày thứ 2: Quán tưởng về sự thực hành giới trong hiện tại để sinh tâm tinh tấn.
+ Quán xem hiện tại tâm ý mình còn buông lung trong việc giữ giới như thế nào?
+ Tư duy về các điều giới mình đang giữ, xem có bị các duyên ác gì tương ưng mới bị bể vụn, bị sứt mẻ, bị vết chấm, bị uế tạp, bị chấp thủ.
+ Khởi tâm sám hối, phát nguyện từ bỏ sự buông lung, nguyện cố gắng giữ giới.

Ngày thứ 4:
1. Quán tưởng lợi ích của giới để sinh tinh tấn. Tập thực hành niệm giới để thể nhập Pháp.
+ Tư duy nếu mình từ bỏ các niệm tham, sân, mong cầu dục và tư duy mình sẽ thực hành tinh nghiêm giới không nói dối, xem mình có được tăng trưởng sự chánh trực (trung thực, dễ dàng tuân theo các điều chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ) không?
+ Tư duy nếu mình từ bỏ các niệm tham, sân, mong cầu dục và tư duy mình sẽ thực hành tinh nghiêm giới không tà dâm (hoặc không dâm dục) xem có được tăng trưởng sự chánh trực (trung thực, dễ dàng tuân theo các điều chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ) không?

2. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh.
Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

* Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7

Link: https://chuabavang.com/chuong-trinh-tu-vu-lan-bao-hieu-cau-sieu-gia-tien-d4004.html

* Chu kỳ 10

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
Ngày thứ 2: Quán tưởng niệm thí sinh tâm hổ thẹn, từ bỏ tâm cấu uế, sinh ra ưa thích bố thí.
+ Quán tưởng lại những sự bố thí của mình trong gia đình, trong hội chúng do mục đích bất thiện, cấu uế gì.
+ Phát khởi tâm hổ thẹn, mong muốn có được sự bố thí ở giữa quần chúng bị cấu uế, xan tham chi phối; sống trong gia đình với tâm không bị cấu uế của xan tham chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí.

Ngày thứ 4:
1. Quán tưởng niệm thí
+ Quán tưởng bằng các việc bố thí trong hiện tại với cách bố thí là tâm không cấu uế, không xan tham, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí với các hội chúng: trong gia đình, trong tu tập, trong công việc.

2. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh.
Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

* Chu kỳ 11

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
Ngày thứ 2: Niệm thí để dẹp trừ tâm kiêu mạn, sinh tâm cố gắng thực hành pháp bố thí và đại bố thí.
1. Quán tưởng bố thí cho người sau khi nhận lại bị chửi thì phản ứng trong quá khứ và hiện tại của mình sẽ ra sao?
2. Quán tưởng bố thí cho người sau khi nhận lại bị đấm thêm dao gậy, ngói gạch ném vào mình thì phản ứng hiện tại của mình sẽ thế nào, liệu mình có tiếp tục bố thí không, có từ bi không?
3. Giác hiểu về công đức tu pháp đại bố thí của Đức Phật, chư Thánh, đồng thời sinh tâm hổ thẹn với sự bố thí của mình, nhận biết về sự kém cỏi trong pháp bố thí để dẹp trừ tâm kiêu mạn, sinh tâm cố gắng thực hành pháp bố thí, đại thí.

Ngày thứ 4: Niệm thí sinh tinh tấn
1. Quán tưởng thực hành bố thí trong hội chúng tu, trong gia đình, công việc bằng các việc cụ thể với các hình thức bị chửi, đánh, ác hại, khởi sinh nhẫn nhục, từ bi, thực hành bằng được sự bố thí.

2. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh. Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

* Chu kỳ 12

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
Ngày thứ 2: Quán để dứt trừ tà kiến
1. Các cõi trời đều do công đức mà tạo lập, muốn sinh về cõi trời làm chúng chư Thiên thì cần tu thập thiện nghiệp (ngũ giới) và tu tín giới (văn, thí, tuệ).
2. Quán chiếu về sự thực hành các công đức của chúng ta về thập thiện nghiệp (ngũ giới).

Ngày thứ 4: Mong muốn được thực hành niệm thiên phát sinh tinh tấn (niệm công đức tương ưng với công đức của các vị chư Thiên).
1. Khởi tưởng mong thấy được thấy chư vị chư Thiên.
2. Khởi tâm tinh tấn thực hành các Pháp tương ưng với các Pháp mà vị chư Thiên đã thực hành.
3. Khởi tưởng tinh tấn tu tập sớm được thành tựu Pháp thông qua quán niệm để đoạn trừ tâm cấu uế của mình, để sớm sống trong đời giải thoát được hưởng hạnh phúc từ thiền định.
4. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh. Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

* Chu kỳ 13

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
Ngày thứ 2: Quán chiếu về tưởng uẩn của tự thân (quán xem chúng ta có bị loạn tưởng không)
1. Phóng dật: Không tập trung được lâu, đang tư duy vấn đề này, bị tư duy, tư tưởng, tưởng tượng khác xen vào, bị suy nghĩ chạy theo vấn đề mới.
2. Quán xem chúng ta có bị tưởng cường thịnh hay không: Một vấn đề hay tưởng tượng thái quá, chấp thủ, không buông bỏ.
3. Có nghiệp bệnh về tưởng: Tưởng tượng các vấn đề sai với thực tế, sinh sợ hãi, sinh hành vi bất thường, ảnh hưởng tới đời sống của mình và của người khác.

Ngày thứ 4:

1. Tập đếm hơi thở để đoạn trừ loạn tưởng bằng cách hít hơi xuống bụng dưới, thở ra và đếm.

2. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh. Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

* Chu kỳ 14

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
- Ngày thứ 2:
Quán về sự chết, dứt trừ các sợ hãi

1. Chết không phải là hết: Quán về sự tương tục của các kiếp để dứt trừ sợ hãi về sự chết.

2. Quán sự chết, 6 căn đều tan hoại để dứt trừ sự sợ hãi mất thân.

3. Quán về khi chết tông tộc chia lìa của các kiếp sống để dứt trừ sự sợ hãi về sự chia lìa.

- Ngày thứ 4:
1. Quán sự thật của tướng chết (khi chết, chúng ta đi đầu thai ngay bằng phước và tội, chứ không có hình, tướng, tiếng).
+ Quán tưởng về giấc mơ qua 3 giai đoạn: Lúc thức liên tưởng tới đời sống hiện tại trước khi chết, lúc ngủ chúng ta có 1 cuộc sống mới sau khi chết và khi tỉnh dậy sang đời sống tiếp theo.
2. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh.
Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

* Chu kỳ 15

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
- Ngày thứ 2: Quán chiếu đoạn trừ chấp ngã về thân (thân này là tôi, là chính tôi).
+ Quán chiếu về “tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, mật, gan, phổi, tim, tỳ, thận, ruột non, ruột già, bạch mô, bàng quang, phẩn tiểu, lá lách, thương đãng, dịch vị, nước mắt, đờm dãi, mỡ máu, mỡ lá, nước miếng, đầu lâu, não. Cái nào là thân? Là đất chăng? Là nước chăng? Là lửa chăng? Là gió chăng? Là do cha mẹ tạo ra chăng? Từ chỗ nào đến? Do ai làm ra?”

- Ngày thứ 4:
1. Quán sau khi chết để đoạn trừ ngã chấp
+ Quán về mắt, tai, mũi, miệng, thân, tâm, nơi đây chết rồi sẽ sinh vào chỗ nào? Để đoạn trừ ngã chấp ái sắc mình, ái sắc người.
2. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh.
Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

* Chu kỳ 16

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
- Ngày thứ 2: Quán khổ của sự ràng buộc và hạnh phúc của không ràng buộc
1. Khổ khi tâm ý có nhiều mong cầu về tiền: Được như ý thì sinh ra khổ gì? Không được như ý thì sinh ra khổ gì?
2. Khổ khi tâm ý có nhiều mong cầu về sắc, thì chúng ta sẽ bị ràng buộc thế nào?
3. Khổ khi tâm ý có nhiều mong cầu về danh, thì chúng ta sẽ bị ràng buộc thế nào?
4. Khổ khi tâm ý có nhiều mong cầu về thực, thì chúng ta sẽ bị ràng buộc thế nào?
5. Khổ khi tâm ý có nhiều mong cầu về thùy, thì chúng ta sẽ bị ràng buộc thế nào?

- Ngày thứ 4:
1. Quán giải thoát
+ Quán chiếu lại hành vi từng mối quan hệ để phát hiện ra các ý niệm mong muốn về dục (tài, sắc, danh, thực, thùy). Chúng ta đang trong các mối quan hệ này thì sẽ định hướng tư duy ứng xử theo cách nào? Cách đó có đưa đến sự ràng buộc cho mình hay không?
⇒ Loại trừ dần các sự ràng buộc về ngũ dục để cho tâm ý mình dứt trừ, từ bỏ việc hơn thua, luôn luôn hướng tới sự nhàn cư và tìm các phương tiện để thực hành thiền định, cho tâm mình được chuyên chú vào một pháp, để quán chiếu tư duy đoạn trừ phiền não.
2. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh.
Khởi tâm tri ân Phật, chư tổ, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho mình được duyên tu học Phật Pháp.

- Ngày thứ 5: Tùy duyên tu tập lại tụng kinh/các đề mục quán.

 

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nghi thức tu tập cầu an

Chương trình tu tập 🞄 09/9/2023

Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

Chương trình tu tập 🞄 09/9/2023

Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

Tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chương trình tu tập 🞄 06/8/2023

Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

Chương trình tu tập 🞄 06/8/2023

Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7

Chương trình tu tập 🞄 01/7/2023

Kính chúc quý Phật tử tinh tấn và luôn ghi nhớ "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".

Chương trình tu tập 🞄 01/7/2023

Kính chúc quý Phật tử tinh tấn và luôn ghi nhớ "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".

Nhật Tụng Thiền Môn Chùa Ba Vàng

Chương trình tu tập 🞄 16/4/2023

Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

Chương trình tu tập 🞄 16/4/2023

Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

Nghi thức tu quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn

Chương trình tu tập 🞄 26/02/2023

Đức Phật trụ thế 80 năm và vào ngày rằm tháng hai, Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn, trời người luyến tiếc và là người đệ tử Phật, chúng ta cần tìm học những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, cũng như các công đức liên quan tới lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật, các công đức liên quan tới Xá lợi kim thân của Đức Phật.

Chương trình tu tập 🞄 26/02/2023

Đức Phật trụ thế 80 năm và vào ngày rằm tháng hai, Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn, trời người luyến tiếc và là người đệ tử Phật, chúng ta cần tìm học những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, cũng như các công đức liên quan tới lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật, các công đức liên quan tới Xá lợi kim thân của Đức Phật.

Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (Bài 8) - Quyển 1

Nghi lễ🞄 22/02/2023

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác

Nghi lễ 🞄 22/02/2023

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác

Nghi thức tu kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân

Nghi lễ🞄 18/01/2023

Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, 49 ngày sau đó, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm, rà soát lại toàn bộ Giáo Pháp mà Ngài đã chứng ngộ, cũng như thọ hưởng hạnh phúc siêu thế.

Nghi lễ 🞄 18/01/2023

Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, 49 ngày sau đó, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm, rà soát lại toàn bộ Giáo Pháp mà Ngài đã chứng ngộ, cũng như thọ hưởng hạnh phúc siêu thế.

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Chương trình tu tập 🞄 12/7/2022

Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Chương trình tu tập 🞄 12/7/2022

Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Link video và đề mục quán chương trình số 2 tu Khuyến phát tâm Bồ Đề

Chương trình tu tập 🞄 09/7/2022

Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: "Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện Pháp cũng là hành động theo ma vương”, bởi tâm Bồ đề là gốc của đạo, là chúa tể của các thiện pháp, là nhũ mẫu của chúng sinh.

Chương trình tu tập 🞄 09/7/2022

Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: "Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện Pháp cũng là hành động theo ma vương”, bởi tâm Bồ đề là gốc của đạo, là chúa tể của các thiện pháp, là nhũ mẫu của chúng sinh.

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

Chương trình tu tập 🞄 03/01/2022

Đức Phật thành đạo là một sự kiện hy hữu, mở ra con đường thoát khổ cho chúng sinh. Những ai được sinh ra vào thời có Đức Phật tại thế và theo Ngài tu học, chứng đắc giải thoát, thì người đó không thể thiếu nhân duyên đã từng hoan hỷ với sự kiện các Đức Phật thành đạo trong các kiếp sinh tử về trước.

Chương trình tu tập 🞄 03/01/2022

Đức Phật thành đạo là một sự kiện hy hữu, mở ra con đường thoát khổ cho chúng sinh. Những ai được sinh ra vào thời có Đức Phật tại thế và theo Ngài tu học, chứng đắc giải thoát, thì người đó không thể thiếu nhân duyên đã từng hoan hỷ với sự kiện các Đức Phật thành đạo trong các kiếp sinh tử về trước.

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid - 19

Chương trình tu tập 🞄 20/02/2021

Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và đang lan tràn trên phạm vi toàn thế giới mà hiện nay chưa có thuốc để đặc trị.

Chương trình tu tập 🞄 20/02/2021

Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và đang lan tràn trên phạm vi toàn thế giới mà hiện nay chưa có thuốc để đặc trị.

Bài 9 – Hướng dẫn nghi lễ giải kumanthong tại nhà

Chương trình tu tập 🞄 20/6/2020

Trường hợp người nuôi Kumanthong, đã rơi vào tình trạng không kiểm soát được, quậy phá gia đình..., thì người nhà làm thay. Trường hợp người nuôi Kumanthong đó không cho làm lễ...

Chương trình tu tập 🞄 20/6/2020

Trường hợp người nuôi Kumanthong, đã rơi vào tình trạng không kiểm soát được, quậy phá gia đình..., thì người nhà làm thay. Trường hợp người nuôi Kumanthong đó không cho làm lễ...

Nghi lễ tu Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng cầu nguyện nhằm hóa giải, tiêu trừ đại dịch Covid-19 và nạn hạn hán

Nghi lễ🞄 30/3/2020

Tuy thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà không viên mãn công đức nhưng tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập, vẫn thành tựu các số phần công đức.

Nghi lễ 🞄 30/3/2020

Tuy thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà không viên mãn công đức nhưng tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập, vẫn thành tựu các số phần công đức.