trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 22/01/2022

tức 20/12 Tân Sửu

Lòng tin là mẹ của công đức đưa chúng sinh tiến đạo

14/3/2020

Chia sẻ :

Việc gieo trồng và vun đắp hạt giống lòng tin nơi Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo là vô cùng quan trọng và cần thiết với mỗi chúng ta. Đặc biệt là người...

14/3/2020

Chia sẻ :

Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: “Niềm tin là mẹ sinh ra các công đức”. Bởi vì khi có niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo Pháp của Ngài và tin chư Tăng là những người xuất gia theo Đức Phật cầu đạo giải thoát thì mới quy ngưỡng và tín thọ, thực hành những lời dạy của Đức Thế Tôn, của chư Tăng đưa đến thành tựu phạm hạnh, an lạc giải thoát. Cũng từ niềm tin mà tiếp thu được những lời dạy quý báu, để từ đó tích tập được các công đức, phước báu cho chính mình.
Vậy làm sao để xây dựng được niềm tin cho chính mình?
Chùa Ba Vàng xin gửi đến quý Phật tử bài viết: “Lòng tin là mẹ của công đức đưa chúng sinh tiến đạo” qua bài giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Lòng tin vào Tam Bảo là một yếu tố quan trọng trên bước đường tu học Phật Pháp

Lòng tin vào Tam Bảo là một yếu tố quan trọng trên bước đường tu học Phật Pháp

03 biểu hiện của người có lòng tin

Trong kinh Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Nhỏ, phần Sự kiện, Đức Phật dạy một người có lòng tin sẽ có 3 biểu hiện như sau: “Ưa thấy người có giới hạnh; ưa nghe diệu Pháp; với tâm ly cấu uế xan tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, thích thú sự từ bỏ, sẵn sàng khi được yêu cầu, thích phân phát vật bố thí.” Ba biểu hiện đó đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng cho các Phật tử hiểu rõ hơn trong bài Pháp mang tên: "Kinh Nikaya giảng giải - Lợi ích của lòng tin".

Người có lòng tin thường ưa được thấy những người có giới hạnh

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Người có lòng tin là người rất thích được nhìn thấy, được gần gũi và gặp gỡ những người có đức hạnh, có giới hạnh. Ví dụ: Ngày xưa, có một người suốt ngày lân la, chỗ quán rượu, quán chè, quán cờ bạc, quán đề đóm, trà đình, tửu điếm,...; nhưng bây giờ, người ấy hay đi chùa, chăm gần gũi các bậc đức hạnh, gặp các bậc thiện nhân, các bậc trí sĩ. Đó là biểu hiện đầu tiên để biết người đó bắt đầu có lòng tin.”
Sư Phụ cũng chia sẻ với đại chúng trong trường hợp người thân là vợ, chồng hay con cái trước đây chưa có lòng tin, thường không ưa đến chùa, không ưu nghe giảng Pháp mà bây giờ bắt đầu muốn nghe Pháp, tìm hiểu thì người đó đang dần có biểu hiện của lòng tin.

Người có lòng tin là người rất thích được gần gũi, gặp gỡ những người có đức hạnh, có giới hạnh

Người có lòng tin là người rất thích được gần gũi, gặp gỡ những người có đức hạnh, có giới hạnh

Ưa thích nghe diệu Pháp cũng là biểu hiện của người có lòng tin

Đức Phật dạy biểu hiện thứ hai của người có lòng tin là thường thích nghe diệu Pháp, nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn. Sư Phụ cũng kể câu chuyện: “Bản thân Thầy ngày xưa rất tin kinh Phật. Đi đâu cũng chỉ tìm kinh sách, trong cặp lúc nào cũng phải có quyển kinh Phật, không lúc nào không rời. Rất thích! Khi mình có lòng tin này thì mình tu học Phật rất tiến, trở ngại gì cũng vượt qua được. Có thể nói, lúc đó khó khăn gì cũng vượt qua bằng được, để học bằng được. Dù trời mưa, gió, bão,... cũng đi. Lúc đó đã tin rồi nên rất hăng say. Và chính sức mạnh của lòng tin giúp cho mình tiến đạo.”

Ưa thích nghe diệu Pháp cũng là biểu hiện của người có lòng tin điều này giúp cho mình nhanh tiến đạoPhật tử về chùa tu học, nghe Pháp định kỳ hàng tháng tại chùa Ba Vàng 

Người có lòng tin thường thích thú với sự từ bỏ, xả ly

Biểu hiện thứ ba của người có lòng tin, Đức Phật dạy: “Với tâm ly cấu uế xan tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, thích thú sự từ bỏ, xả ly, sẵn sàng khi được yêu cầu, thích phân phát vật bố thí.”
Sư Phụ giảng giải: “Bố thí rộng rãi với bàn tay sạch tức là tiền của mình làm ra, mình bố thí, cúng dường là trong sạch. Chứ không phải mình đi ăn cắp, ăn trộm, gom của người xong rồi đi cúng dường và nói là của mình. Đấy không phải là bố thí, cúng dường trong sạch, tâm ấy là tâm cấu uế. Có những người tuy nghèo nhưng vẫn sẵn sàng bố thí không còn tiếc cái gì, tâm rất rộng rãi. Người này thích thú với sự xả ly, từ bỏ, sẵn sàng khi được yêu cầu và thích phân phát các vật bố thí. Bởi vậy, biểu hiện của người có lòng tin là phát khởi được tâm xả ly, bố thí. Người có lòng tin với chính Pháp sẽ từ bỏ rất dễ như vậy”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trao quà từ thiện cho hộ gia đình nghèo 

Sư Phụ cũng kể câu chuyện về Ngài Cấp Cô Độc là người rất giàu có, thậm chí giàu có hơn cả vua. Nhưng khi ông gặp Phật, ông tin Phật, kính Phật tuyệt đối, sẵn sàng mang hết vàng trong kho, dát lên đất để đổi lấy mảnh vườn xây tịnh xá cúng dường Đức Phật. Từ đó, Sư Phụ căn dạy các Phật tử: “Lòng tin của chúng ta so với Ngài Cấp Cô Độc thì chưa được bao nhiêu. Mình tính toán dữ lắm. Hôm nay tính ra chợ mua nải chuối lên chùa cúng Phật, từ nải chuối này phải khấn Phật cho lại mình được những cái gì. Cúng Phật một tí là phải khấn cho mình được bao nhiêu cho bõ. Cho nên, mình chưa bao giờ cho không ai cái gì cả, chưa cho không Phật cái gì đâu. Mình phải tập được cái tâm đến chùa “biếu không” Phật, không đòi hỏi Phật cái gì cả. Hôm nào mang gạo lên cúng Phật để Phật chứng, cúng chư Tăng để chư Tăng thọ nhận chứ mình không đòi hỏi, không xin cái gì. Mình hãy thử vô tư như thế xem có khó không?”.

>>> Phước báu vô lượng của việc cúng dường Đức Phật và Tăng chúng

Đức Ông Cấp Cô Độc sẵn sàng mang vàng trong kho, dát lên đất để đổi lấy mảnh vườn cúng dường Đức Phật

Qua ba biểu hiện của người có lòng tin, Sư Phụ khuyến tấn các Phật tử xoay lại bản thân để kiểm xem mình đã có lòng tin chân thật với Đức Phật, với giáo Pháp của Ngài và với Tam Bảo chưa, để từ đó bồi đắp lòng tin ngày càng lớn mạnh hơn.

Lợi ích của lòng tin?

Trong kinh Tăng Chi bộ II, chương 5, phẩm Sumana, Đức Phật dạy về 5 lợi ích của lòng tin như sau:
1. Các Thiện nhân, các Chân nhân, trước hết có lòng thương tưởng đến các vị có lòng tin, không có như vậy đối với các vị không có lòng tin.
2. Khi đến thăm, trước hết họ đến thăm những vị có lòng tin, không có như vậy đối với những vị không có lòng tin.
3. Khi chấp nhận thọ thực, họ chấp nhận trước hết những vị có lòng tin, không có như vậy đối với những vị không có lòng tin.
4. Họ thuyết Pháp trước hết cho những người có lòng tin, không cho những người không có lòng tin.
5. Người có lòng tin, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, cõi trời.

Bên cạnh đó, Sư Phụ cũng chia sẻ: “Người có lòng tin, đức tin ở trong đời sẽ sống vững vàng, vượt qua được khó khăn, chông gai và các thử thách. Bao nhiêu người đổ vỡ lòng tin có khi đi đến tự vẫn. Người nào sống ở trên đời không có đức tin, không có lòng tin thì người này thật là khổ. Không tin cái gì cả, cũng không biết sống để làm gì, không có lý tưởng, vì không tin gì thì làm gì có lý tưởng. Những người đi theo cách mạng mà không tin rằng cách mạng sẽ thành công thì làm gì có lý tưởng cách mạng. Phải có lòng tin rằng sẽ có ngày mình chiến thắng, thì mới dốc sức để làm cách mạng. Người tu đạo cũng phải có lòng tin. Thứ nhất là tin vào Tam Bảo, tin lời Phật dạy để thực hành, tin rằng mình tu tập thực hành sẽ chuyển hóa khổ đau thành an lạc, chuyển hóa cái xấu ác thành cái tốt, tin rằng mình tu tập những Pháp lành sẽ được phước báu. Thứ nữa là tin ở chính mình, mình có đủ tất cả những nhân lành có thể thực hiện được những điều này. Nếu được như vậy thì chắc chắn người này sẽ tốt đẹp”. Thực tế cuộc sống chúng ta nhận thấy được sức mạnh to lớn của lòng tin đúng như lời Sư Phụ chỉ dạy. Trong những tháng năm kháng chiến trường kỳ, nhờ đặt trọn niềm tin nơi Bác Hồ, dân tộc ta đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành chiến thắng và mang lại hòa bình, tự do cho đất nước.

02 phương pháp tăng trưởng lòng tin với Tam Bảo

Việc gieo trồng và vun đắp hạt giống lòng tin nơi Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo là vô cùng quan trọng và cần thiết với mỗi chúng ta. Đặc biệt là những người con Phật. Muốn tiến tu, muốn chứng nghiệm được sự an lạc hạnh phúc của giáo Pháp thì chúng ta cần phải làm tăng trưởng lòng tin cho mình. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng hướng dẫn hai phương pháp để thực hành và tăng trưởng lòng tin như sau:

#1 Thân cận các bậc thiện hữu tri thức để tăng trưởng lòng tin

Nhà vật lý học người Đức Albert Einstein từng nói: “Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học".
Chúng ta biết rằng, giáo Pháp của Phật rất sâu xa màu nhiệm, giáo Pháp ấy còn vượt lên trên và dẫn đường cho khoa học. Những lời dạy của Ngài bao gồm cả về thế giới siêu nhiên và thế giới tự nhiên. Nếu chúng ta chỉ sử dụng kiến thức, tư duy logic của người thế gian mà nghiên cứu giáo Pháp thì chắc chắn có những điều khó tin. Nếu không có lòng tin kiên cố, thì những bài Pháp vi diệu của Đức Phật có thể khiến chúng ta cảm thấy mông lung, mất phương hướng, không biết nên hiểu thế nào cho đúng hay nên tu tập thế nào để được thành tựu. Cũng vì thế mà nhiều người thối tâm, nghi ngờ giáo Pháp dẫn đến việc giảng sai, nói sai và thực hành sai lời dạy của Đức Phật. Chính vì thế, Sư Phụ dành lời khuyên: “Nếu lòng tin mình còn yếu kém, chưa tin Phật đầy đủ; giáo Pháp Phật mình cũng lơ mơ chưa tin, đối với chúng Tăng thanh tịnh mình cũng không tin thì phải “chấn chỉnh” lại, phải tìm cách để cho mình có đầy đủ lòng tin. Hãy gần gũi với những bạn đạo đã có lòng tin đầy đủ vì người ta có trí tuệ. Gần gũi với thiện hữu tri thức, với các bậc Thầy có đủ duyên để gạn lọc cho mình có đủ lòng tin, để cho mình tăng trưởng lòng tin”.

>>> Cách tìm Thầy học đạo trên bước đường đi tới chân hạnh phúc

Thân cận với bậc thiện tri thức sẽ giúp chúng ta tăng trưởng được lòng tin với Tam Bảo

Thân cận với bậc thiện tri thức sẽ giúp chúng ta tăng trưởng được lòng tin với Tam Bảo

Từ lời Sư Phụ chỉ dạy, chúng ta tin rằng khi thân cận được những bậc thiện tri thức, có đức hạnh, có giới đức sẽ giúp chúng ta tăng trưởng được lòng tin với Tam Bảo. Bên cạnh đó, họ chỉ lỗi cho mình, hướng dẫn cho mình làm như thế nào, tư duy ra sao thì chắc chắn những nghi ngại sẽ dần được xóa bỏ và lòng tin nơi giáo Pháp của Phật cũng được củng cố, tăng trưởng hơn.

#2 Học Pháp để tăng trưởng lòng tin

Giáo Pháp của Đức Phật như ngọn đèn sáng giúp chúng sinh thoát khỏi mọi sự khổ của sinh tử luân hồi, cho nên Sư Phụ căn dặn đại chúng: “Tất cả quý Phật tử, thiện nam, tín nữ khi vào trong biển Phật Pháp này phải tôi luyện cho mình được đức tin và làm cho đức tin ngày càng lớn mạnh, tín tâm ngày càng thuận thành, đầy đủ. Mà muốn như thế thì phải học Pháp. Chúng ta sở dĩ tin bất thoái cũng do mình học Pháp. Đã dứt tất cả các nghi ngờ rồi cho nên mình không còn nghi ngại gì nữa; muốn thế phải học Pháp, phải tìm hiểu Pháp. Chứ không thể nói, không học mà mình tin được đâu. Cho nên phải rèn bằng được đức tin này vì nó vô cùng quan trọng và rất cần thiết. Có được đức tin này thì tự nhiên sẽ được 05 lợi ích mà Đức Phật nói”.

Phật tử ghi chép những dòng Pháp nhũ của Sư Phụ trong các buổi học Pháp tại chùa Ba Vàng 

Từ lời Sư Phụ chúng ta biết rằng, người học Phật cần nghe Pháp nhiều để tăng trưởng được lòng tin, giải trừ các nghi ngờ tiến tu trên bước đường tu học. Bởi khi không có lòng tin nghĩa là chúng ta đang nghi ngờ, mà nghi ngờ chính là một trong những trở ngại, ngăn cản việc tiến đạo.

Hiện nay, nhiều người có quan điểm, tu Phật mà không cần tìm hiểu, nghiên cứu lời Đức Phật dạy. Từ đó xảy ra tình trạng tu sai, tu lầm đường lạc lối, giảng sai lời Đức Phật dạy. Sư Phụ cũng khuyên nhủ: “Ai bảo tu Phật không phải học là không đúng. Chỉ trừ những trường hợp các bậc Thánh Nhân tái lai, Bồ Tát, chư Phật tái lai vì các Ngài trong tiền kiếp đã chứng quả vô học cho nên kiếp này sinh ra không cần học, giống như Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Còn mình vẫn chưa chứng quả vô học tức là mình còn phải học rất nhiều, phải đi học, phải nghe Pháp để hiểu, để thấm, để tu..." 

Hy vọng qua bài viết trên, quý Phật tử và bạn đọc hiểu được giá trị, lợi ích và sức mạnh vô cùng to lớn của lòng tin. Mong rằng, quý Phật tử sẽ thực hành những phương pháp được Sư Phụ chỉ dạy để tăng trưởng, có lòng tin kiên cố, từ đó biết thực hành những lời dạy của Đức Phật để mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình và xã hội!

Hạnh Nguyên

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Hướng dẫn quy y Tam Bảo trực tiếp và trực tuyến tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 21/01/2022

Quy y Tam Bảo là nghi lễ trong đạo Phật, là xuất phát điểm của tất cả các Phật tử khi bắt đầu tu học Phật Pháp. Sau khi quy y, chúng ta chính thức trở thành người đệ tử Phật, được quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng

Bài viết 🞄 21/01/2022

Quy y Tam Bảo là nghi lễ trong đạo Phật, là xuất phát điểm của tất cả các Phật tử khi bắt đầu tu học Phật Pháp. Sau khi quy y, chúng ta chính thức trở thành người đệ tử Phật, được quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng

Nguồn gốc và lợi ích của việc tụng trì bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Bài viết 🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Tin tức khác🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Tin tức khác 🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Hướng dẫn sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất!

Bài viết🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Bài viết 🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Kết tràng hoa thơm - Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản

CLB Cúc Vàng🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

CLB Cúc Vàng 🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

8 đặc tính quý báu của hoa sen trong Phật giáo

Tin tức🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

Tin tức 🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

3 ý nghĩa đặc biệt nơi Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

Bài viết 🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

2 bài học quý báu mà người con Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Bài viết🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Bài viết 🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Bài viết🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Bài viết 🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Bài viết🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Bài viết 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Bài viết🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Bài viết 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Bài viết🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Bài viết 🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Bài viết 🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Bài viết 🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Bài viết 🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

Bài viết 🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết 🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Bài viết 🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?