trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn

Kinh Tam Bảo giảng giải

Kinh Tam Bảo giảng giải

Kinh Tam Bảo là một trong những bài kinh Parita thuộc hệ kinh nguyên thủy. Bài kinh chuyển tải sự thật về công đức của Phật – Pháp – Tăng. Thời Đức Phật còn tại thế, khi thành Vesali bị dịch bệnh, Đức Phật đã chỉ dạy 500 vị Tỳ-kheo đọc bài kinh Tam Bảo, sau đó dịch bệnh được dập tắt.

Kinh Tam Bảo giảng giải
Kinh Tam Bảo là một trong những bài kinh Parita thuộc hệ kinh nguyên thủy. Bài kinh chuyển tải sự thật về công đức của Phật – Pháp – Tăng. Thời Đức Phật còn tại thế, khi thành Vesali bị dịch bệnh, Đức Phật đã chỉ dạy 500 vị Tỳ-kheo đọc bài kinh Tam Bảo, sau đó dịch bệnh được dập tắt.

"Kinh Tam Bảo" (Phần 3) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

08/8/2020

6 Lượt xem

Kinh Tam Bảo còn có tên gọi là kinh Châu Báu. Đây là một trong những bài kinh Paritta hộ trì, tán dương công đức của Tam Bảo.
Trong bài kinh có viết rằng:
“Phàm những tài sản gì
Đời này hoặc đời sau
Ngọc báu hay trân châu
Có cùng khắp thiên giới
Nhưng chẳng gì sánh nổi
Đức Thiện Thệ Như Lai
Chính Phật Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc.”
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói: “Đức Phật là châu báu thù diệu, quý báu nhất trên thế gian này, không một cái gì bằng được Ngài. Vì Ngài đầy đủ tất cả những hạnh đức. Ngài là kết tinh của tất cả tinh hoa trong pháp giới vũ trụ. Có thể nói, Ngài chính là hiện thân của chân lý, lời Ngài dạy là từ chân lý mà nói ra.”
Kính mời quý Phật tử và các bạn tiếp tục lắng nghe lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - kinh Tam Bảo (phần 3) để hiểu hơn về sự cao quý tột cùng của Đức Thế Tôn.