trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
3 ràng buộc cần đoạn trừ để chứng Thánh quả Tu đà hoàn | Thầy Thích Trúc Thái Minh

26/11/2022

132 Lượt xem

Để chứng quả Tu-đà-hoàn, theo tuệ giác Thế Tôn, thì người ấy phải thành tựu lòng tin thanh tịnh "bất động" vào Phật, Pháp, Tăng và hoan hỷ xả thí; người ấy cũng phải an trụ vững chắc trong chính tín, vận dụng tuệ giác thiền quán để diệt tận 3 kiết sử. Đây là quả vị chứng đạo đầu tiên trong bốn Thánh quả nên gọi là nhập lưu, tức là từng bước vào dòng của Thánh nhân. Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia cũng có thể chứng quả dự lưu Tu Đà Hoàn nếu đoạn trừ được 3 ràng buộc gì?
Kính mời quý Phật tử đón xem phần giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trên đây.

Video tiếp theo