trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Chủ Nhật, 28/11/2021

tức 24/10 Tân Sửu

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện: Bộ kinh căn bản dành cho những ai tìm hiểu về Phật Pháp

19/02/2020

Chia sẻ :

Tôn chỉ của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện trước nhất nói về Hiếu đạo, về những bổn phận, nghĩa vụ của người con đối với cha mẹ...

19/02/2020

Chia sẻ :

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một trong những bộ kinh căn bản của Phật giáo Đại thừa nói về hạnh nguyện rộng lớn của Đức Địa Tạng Bồ Tát. “Địa” là đất, là che chở, trưởng dưỡng; “Tạng” là chứa tất cả. Địa Tạng tức là nói về tâm tạng của chúng ta. Vì thế học về hạnh nguyện của Ngài, chúng ta sẽ hiểu sâu về tâm của mình; từ đó, biết cách tu sửa, làm chủ thân tâm để tạo những quả báo tốt đẹp.

Toàn bộ những vấn đề khái quát về bộ kinh này sẽ được truyền tải tới quý Phật tử trong bài viết qua lời giảng trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Nhân duyên ra đời của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Hoàng hậu Ma Da sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa bảy ngày thì băng hà và thần thức sinh về cung trời Đâu Suất, làm một vị chư Thiên. Thái tử ở cõi trần là bậc vĩ nhân xuất chúng. Ngài xuất gia, tu hành đắc quả vị Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sau khi thành đạo, Đức Phật đã đi hoằng truyền Phật Pháp độ khắp chúng sinh. Ngài đã độ cho thân phụ là vua cha Tịnh Phạn và dòng dõi hoàng tộc Thích Ca. Bấy giờ, vào mùa an cư kiết hạ cuối cùng, trước khi nhập Niết bàn, Đức Phật lên cung Trời Đao Lợi, thỉnh thân mẫu từ cung Trời Đâu Suất sang, thuyết Pháp độ cho mẫu thân - chính là thuyết bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Do nhân duyên này nên bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện được gọi là bộ kinh hiếu đạo.

Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết giảng Pháp độ cho mẫu thân (Ảnh minh họa)

Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết giảng Pháp độ cho mẫu thân (Ảnh minh họa)

Có thể nói bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là bộ kinh rất cơ bản xây dựng đời sống đạo đức của người đệ tử Phật. Trong đó làm con phải có hiếu với cha mẹ, làm trò học đạo phải biết phụng dưỡng sư trưởng là nội dung chủ đạo trong bộ kinh này.

Tông chỉ tu hành của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Tông chỉ (là mục đích xuyên suốt) của bộ Kinh Địa Tạng được thể hiện qua tám chữ: Hiếu đạo, Độ sanh, Bạt khổ, Báo ân.

Tông chỉ (là mục đích xuyên suốt) của bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện được thể hiện qua tám chữ: Hiếu đạo, độ sanh, bạt khổ, báo ân

Tông chỉ (là mục đích xuyên suốt) của bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện được thể hiện qua tám chữ: Hiếu đạo, độ sanh, bạt khổ, báo ân

#1 Hiếu đạo

Chữ “hiếu” là trọng tâm của Phật giáo. Đó là hiếu đạo của những người con đối với cha mẹ, không chỉ cha mẹ đời này, mà còn cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Người con phải thực hiện như thế nào để báo hiếu, đền đáp công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục.

#2 Độ sinh

“Độ” tức là độ cả người sống cũng như cả người chết. Cho nên trong các đàn lễ, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thường cho các Phật tử tụng kinhvà phát nguyện hành trì theo kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện bởi điều đó mang lại rất nhiều lợi ích.

#3 Bạt khổ

Bộ kinh này có khả năng dứt trừ khổ não cho chúng sinh trong các cõi. Chúng ta hành trì đúng bộ kinh này sẽ giúp đạt được giác ngộ và giải thoát.

#4 Báo ân

Đệ tử Phật tu tập nghiêm trì đúng kinh Địa Tạng chính là báo đền tứ trọng ân: ân Đức Phật, ân Thầy Tổ, ân cha mẹ, ân quốc gia xã tắc.

Xuyên suốt và trọng tâm của bộ Kinh Địa Tạng là tinh thần hiếu đạo và độ sinh. Hiếu đạo và độ sinh là một, có hiếu đạo mới có độ sinh. Bởi lẽ, chúng ta thấy rằng là một người con Phật, mà hơn cả là nguyện thành Phật thì xác định rằng chúng ta không chỉ báo hiếu với cha mẹ hiện kiếp mà còn báo hiếu với mẹ cha nhiều đời nhiều kiếp về trước, mở rộng ra tức là hiếu với tất cả chúng sinh.

Lợi ích tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Xuyên suốt bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Đức Phật dạy cho chúng ta những phương pháp tu tập, thực hành bộ kinh này để mang lại lợi ích tốt đẹp cho bản thân và chúng sinh.

Đức Phật dạy rằng: “Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi sau đây”:
1. Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.
2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn.
3. Chứa nhóm nhơn vô thượng của Thánh.
4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề.
5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.
6. Những bệnh tật không đến nơi thân.
7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước.
8. Không có bị hại về trộm cướp.
9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.
10. Các hàng Quỷ Thần theo hộ trì.
11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.
12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, Đại Thần.
13. Thân tướng xinh đẹp.
14. Phần nhiều được sanh về cõi trời.
15. Hoặc làm bậc vua chúa.
16. Có trí sáng biết rõ những việc trong những đời trước.
17. Có mong cầu chi cũng được toại ý.
18. Quyến thuộc an vui.
19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.
20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.
21. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại.
22. Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.
23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ.
24. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng.
25. Các bậc Thánh ngợi khen.
26. Căn tánh lanh lợi thông minh.
27. Giàu lòng từ mẫn.
28. Rốt ráo thành Phật.

Đức Phật cũng dạy: “Lại vầy nữa, nầy Hư Không Tạng Bồ Tát! Như hàng Trời, Rồng, Quỷ, Thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích”, đó là:
1. Mau chứng bậc Thánh.
2. Nghiệp ác tiêu diệt.
3. Chư Phật đến ủng hộ.
4. Không thối thất Bồ Đề.
5. Bổn lực được tăng trưởng.
6. Việc đời trước đều rõ biết.
7. Rốt ráo thành Phật.

Các phẩm trong bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện gồm có 13 phẩm

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện gồm có 13 phẩm

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện gồm ba quyển Thượng, Trung, Hạ với 13 phẩm, là những giáo lý căn bản mà người tu học Phật cần nắm rõ trên lộ trình giác ngộ và giải thoát. 13 phẩm trong bộ kinh đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trong các video dưới đây:

1. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển thượng

- Phẩm thứ nhất: Thần thông trên cung trời Đao Lợi.
- Phẩm thứ hai: Phân thân tập hội.
- Phẩm thứ ba: Quán chúng sanh nghiệp duyên.
- Phẩm thứ tư: Nghiệp cảm của chúng sanh.

2. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển trung

- Phẩm thứ năm: Danh hiệu của địa ngục.
- Phẩm thứ sáu: Như lai tán thán.
- Phẩm thứ bảy: Lợi ích cả kẻ còn người mất.
- Phẩm thứ tám: Các vua diêm la khen ngợi.
- Phẩm thứ chín: Xưng danh hiệu chư Phật.

3. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển hạ

- Phẩm thứ mười: So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí.
- Phẩm thứ mười một: Địa thần hộ Pháp.
- Phẩm thứ mười hai: Thấy nghe được lợi ích.
- Phẩm thứ mười ba: Dặn dò cứu độ nhơn thiên.

13 phẩm của bộ kinh rất tiêu biểu, gần gũi với hàng đệ tử Phật để giúp chúng ta dễ dàng thấm nhuần, đọc tụng và ứng dụng vào cuộc sống, mang lại công đức phước báu to lớn cho bản thân và mọi người.

Qua bài viết này, Phật tử chúng ta hãy gieo trồng hạt giống hiếu hạnh trong tâm bởi xã hội nào cũng thế, kể cả thời kỳ không có Phật Pháp, nếu đạo hiếu còn tồn tại thì coi như thời kỳ đó có Phật Pháp. Hy vọng rằng các quý Phật tử sẽ luôn tô bồi thiện tâm, sống đúng như lời Phật dạy để mang lại lợi ích cho bản thân và mọi người.

Hạnh Ngân

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nguồn gốc và lợi ích của việc tụng trì bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Bài viết 🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Tin tức khác🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Tin tức khác 🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Hướng dẫn sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất!

Bài viết🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Bài viết 🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Kết tràng hoa thơm - Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản

CLB Cúc Vàng🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

CLB Cúc Vàng 🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

8 đặc tính quý báu của hoa sen trong Phật giáo

Tin tức🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

Tin tức 🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

3 ý nghĩa đặc biệt nơi Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

Bài viết 🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

2 bài học quý báu mà người con Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Bài viết🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Bài viết 🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Bài viết🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Bài viết 🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Bài viết🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Bài viết 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Bài viết🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Bài viết 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Bài viết🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Bài viết 🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Bài viết 🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Bài viết 🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Bài viết 🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

Bài viết 🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết 🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Bài viết 🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Tin tức🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh

Tin tức 🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh