trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 22/01/2022

tức 20/12 Tân Sửu

Tiền thân Bồ tát Địa Tạng: Thánh Nữ Bà La Môn cứu mẹ thoát khỏi địa ngục Vô Gián và lời thệ nguyện cứu độ chúng sinh

Chia sẻ :

Trong một kiếp, tiền thân của Bồ tát Địa Tạng vì thương mẹ, nghĩ đến quả báo khổ đau mẹ phải gánh chịu mà mở rộng tâm từ bi thương tưởng đến tất cả chúng sinh, phát lời đại nguyện rộng lớn cứu độ chúng sinh

Chia sẻ :

“Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật” và Đức Bồ Tát Địa Tạng chính là hiện thân của tấm gương hiếu hạnh. Bởi trong vô lượng kiếp trước, Ngài là người con rất hiếu thảo, phước đức sâu dày, luôn tìm cách để cha mẹ an vui trong chính Pháp. Câu chuyện về Thánh Nữ Bà La Môn - tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là một trong những câu chuyện thể hiện tâm đại hiếu của Ngài.

Trong một kiếp Ngài vì thương mẹ, nghĩ đến quả báo khổ đau mẹ phải gánh chịu mà mở rộng tâm từ bi thương tưởng đến tất cả chúng sinh, phát lời đại nguyện rộng lớn cứu độ chúng sinh.

Để hiểu sâu về câu chuyện trên, kính mời quý Phật tử cùng theo dõi bài viết dưới đây qua lời chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dựa theo bài kinh “Bà La Môn cứu mẹ” trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện.

Tâm đại hiếu của Thánh Nữ cảm ứng tới Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương

Trong vô lượng kiếp về trước, có Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, tuổi thọ đến bốn trăm nghìn muôn ức vô số kiếp. Trong thời tượng Pháp, có người con gái dòng Bà La Môn, phước đức sâu dày nhiều đời, mọi người đều kính nể, thường được chư Thiên theo hộ vệ.

Tuy nhiên, mẹ cô không tin nhân quả, mê tín tà đạo, thường khinh khi Tam Bảo. Thấy vậy, Thánh Nữ bằng nhiều lời phương tiện khuyên nhủ, mong sao mẹ tin nhân quả, có được chính kiến nhưng bà chưa tin hẳn. Thế rồi, chẳng bao lâu, mẹ Thánh Nữ chết đọa vào địa ngục Vô Gián. Khi ấy, Thánh Nữ biết mẹ mình khi sống tạo ác nghiệp thì chết rồi chắc chắn sẽ đọa vào đường ác. Không muốn mẹ chịu khổ nên Thánh Nữ bèn bán nhà, đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương.

Khi chiêm bái hình tượng Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương, cô liền sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng: “Đức Phật là đấng Đại Giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời, thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật, chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào”. Rồi Thánh Nữ buồn tủi rơi lệ, lòng sầu bi quyến luyến mẹ.

Thánh nữ Bà La Môn chiêm bái hình tượng Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương

Thánh nữ Bà La Môn chiêm bái hình tượng Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương

Thấy cô thương nhớ mẹ trội hơn lòng thương thường tình của chúng sinh nên Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương cất tiếng vọng trong hư không chỉ bảo cho cô chỗ mẹ cô thác sinh về.

Thánh Nữ bạch rằng:
- Cúi xin Đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất!

Đức Phật chỉ bảo cho Thánh Nữ:
- Cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của Ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi.

Thánh nữ buồn tủi, rơi lệ khi bạch Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương

Thánh nữ buồn tủi, rơi lệ khi bạch Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương

Đức Phật dạy Thánh Nữ bố thí, cúng dường để buông xả tâm tham chấp, không dính mắc. Tiếp đó là đưa tâm về an định; tức là nghĩ tưởng đến danh hiệu của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Quán chiếu về danh hiệu của Ngài: “Giác Hoa” tức là bông hoa giác ngộ, “Định” tức là tâm an định, “Tự Tại” là không dao động, không bị trói buộc, lệ thuộc.

Hiểu một cách đầy đủ là khi nghĩ tưởng đến danh hiệu của Ngài, cô phải đưa tâm trở về trong an định, tự tại, lúc đó sự giác ngộ sẽ khai mở và biết được nơi mẹ cô thác sinh. Tức là tự tâm cô giác ngộ mà chứng biết điều đó, không phải do Phật chỉ cho.

Thánh Nữ nhiếp tâm thấy cảnh giới địa ngục và sự khổ của chúng sinh

Nghe lời Phật dạy, Thánh Nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên cô ngồi ngay thẳng trải suốt một ngày một đêm. Vào trong định, cô thấy thân mình đến một bờ biển rất lạ kỳ: nước trong biển sôi sùng sục, có nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển. Trai cùng gái nhiều đến muôn nghìn chìm nổi ở trong biển, bị thú dữ giành nhau ăn thịt.

Lại thấy quỷ Dạ Xoa hình thù lạ lùng, hoặc nhiều tay, nhiều chân, nhiều mắt, nhiều đầu, răng nanh chìa ra ngoài, miệng bén nhọn dường gươm bắt những người có tội, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy, nhờ nương sức niệm Phật nên Thánh Nữ không kinh sợ.

Lúc đó, có vị Quỷ Vương tên Vô Độc đến cúi đầu đón tiếp Thánh Nữ. Quỷ Vương cho cô biết nơi đây là tầng biển thứ nhất ở phía Tây núi đại Thiết Vi. Trong kinh Phật nói bốn phía của núi Thiết Vi đều là biển, gọi là địa ngục. Và địa ngục này nếu không phải người có sức oai thần hay do nghiệp lực thì không bao giờ có thể đến được.

Thánh nữ nhiếp tâm nghĩ tưởng danh hiệu của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương

Thánh nữ nhiếp tâm nghĩ tưởng danh hiệu của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương

Quỷ Vô Độc bảo rằng: “Những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết, trong khoảng bốn mươi chín ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho; lúc sống, kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này”.

Cách biển này, mười muôn do tuần về phía Đông lại có một biển; về phía Đông của biển đó lại có biển khác nữa. Sự thống khổ của tội nhân trong biển sau gấp bội lần hơn biển trước: “Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy”.

Ba nghiệp này chính là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân tạo ba ác nghiệp: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Miệng tạo bốn ác nghiệp: nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói lời hung ác. Ý nghĩ tạo ra ba ác nghiệp: tham lam, ích kỷ, sân giận oán hờn, si mê tà kiến. Từ thân, khẩu, ý tạo ác nghiệp chiêu cảm thành ba biển nghiệp và gọi là địa ngục. Ngoài ra, ở địa ngục còn có trăm nghìn ngục khác, không thể kể hết được sự thống khổ của chúng sinh phải chịu.

Thánh Nữ xót thương chúng sinh mà phát lời thệ nguyện rộng lớn độ khắp chúng sinh

Không biết mẹ sinh về nơi nào, Thánh Nữ hỏi Quỷ Vương và cô cũng cho biết:
- Thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp, xong rồi chẳng kính. Dầu khuất không bao lâu, mà chưa rõ đọa lạc vào đâu?

Khi biết mẹ Thánh Nữ là dòng dõi Bà La Môn, tên là Duyệt Đế Lợi. Quỷ Vô Độc chắp tay thưa Thánh Nữ rằng:
- Xin Thánh Nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sanh lên cõi Trời đến nay đã ba ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo cội phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân Vô Gián cũng đều được vui vẻ, đồng đặng thác sinh cả”. Nói xong, Quỷ Vương chắp tay chào Thánh Nữ mà cáo lui.

Bấy giờ, Thánh Nữ như chiêm bao chợt tỉnh, liền đối trước tượng Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện rộng lớn: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai, những chúng sanh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát”.

Lời nguyện của Thánh Nữ cũng là hạnh nguyện rộng lớn của chư Phật, Bồ Tát bởi tất cả chư Phật, Bồ Tát ra đời đều có mục đích duy nhất là cứu khổ chúng sinh. “Nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai” là không kể thời gian bao lâu, vì muốn chúng sinh được giác ngộ, các Ngài sẽ lập nhiều phương cách để cứu giúp chúng sinh.

Bấy giờ, Đức Phật bảo: Quỷ Vương Vô Độc chính là ông Tài Thủ Bồ Tát. Còn Thánh Nữ Bà La Môn nay là Địa Tạng Bồ Tát.

Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy được tâm hiếu hạnh cao cả của tiền thân Bồ Tát Địa Tạng, tức Thánh Nữ Bà La Môn. Tâm hiếu vượt trên cả thường tình chúng sinh, với mong mỏi làm sao cho mẹ được an vui, không phải chịu khổ đau. Ngài vì thương chúng sinh phải chịu khổ mà dũng mãnh phát lời đại nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh.

Từ đó, chúng ta thấy được ân đức sâu dày của chư Phật, Bồ Tát; trong đó có Ngài Bồ Tát Địa Tạng mà chúng ta hằng nên tri ân, tán thán. Bởi chúng ta được kết duyên với Phật Pháp, được sinh vào cảnh giới an lành, có lẽ chính là từ nơi hạnh nguyện của các Ngài, nguyện vào sinh tử luân hồi để cứu khổ chúng sinh.

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, mong sao, mỗi người con Phật có thể noi gương Bồ Tát Địa Tạng mà thực hành tâm hiếu hạnh để cha mẹ hiện đời hay cha mẹ quá vãng đều được an lạc, hạnh phúc.

Tịnh Duyên

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Bát cháo sữa của Sujata - Sự cúng dường tối thượng trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo

Nhân vật Phật giáo🞄 18/01/2022

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo (08/12/âm lịch), chùa Ba Vàng xin gửi tới quý Phật tử vở hoạt kịch: “Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo”

Nhân vật Phật giáo 🞄 18/01/2022

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo (08/12/âm lịch), chùa Ba Vàng xin gửi tới quý Phật tử vở hoạt kịch: “Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo”

Truyện tranh Đức Phật chiến thắng Ma Ba Tuần trong đêm thành đạo

Nhân vật Phật giáo🞄 03/01/2022

Trong đêm thứ 49 Đức Phật thành đạo Thiên ma Ba Tuần đã đến quấy phá để cản trở Ngài đạt đạo. Nhưng với sự kiên định vững vàng và năng lực của 30 pháp hành Ba-la-mật, Ngài đã chiến thắng cả nội ma

Nhân vật Phật giáo 🞄 03/01/2022

Trong đêm thứ 49 Đức Phật thành đạo Thiên ma Ba Tuần đã đến quấy phá để cản trở Ngài đạt đạo. Nhưng với sự kiên định vững vàng và năng lực của 30 pháp hành Ba-la-mật, Ngài đã chiến thắng cả nội ma

Những đóng góp to lớn của Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo Pháp

Nhân vật Phật giáo🞄 13/12/2021

Cuộc đời và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân gắn liền với những đóng góp to lớn cho dân tộc, cho đạo Pháp...

Nhân vật Phật giáo 🞄 13/12/2021

Cuộc đời và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân gắn liền với những đóng góp to lớn cho dân tộc, cho đạo Pháp...

Sư Tổ khai sơn Chùa Ba Vàng để lại tài sản gì cho hậu thế?

Nhân vật Phật giáo🞄 30/9/2021

Nhờ tài sản ấy mà chùa Ba Vàng mới trở thành nơi hoằng dương chính Pháp rộng lớn như ngày hôm nay

Nhân vật Phật giáo 🞄 30/9/2021

Nhờ tài sản ấy mà chùa Ba Vàng mới trở thành nơi hoằng dương chính Pháp rộng lớn như ngày hôm nay

4 câu chuyện tiền thân Ngài Địa Tạng Bồ Tát và lời đại nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh của Ngài

Nhân vật Phật giáo🞄 09/9/2021

Tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát trong vô số kiếp quá khứ tùy theo nhân duyên và thời đại khác nhau mà phát những lời đại nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi.

Nhân vật Phật giáo 🞄 09/9/2021

Tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát trong vô số kiếp quá khứ tùy theo nhân duyên và thời đại khác nhau mà phát những lời đại nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi.

Quang Mục - tiền thân Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát lời đại nguyện độ khắp chúng sinh từ nhân duyên mẹ đọa địa ngục

Nhân vật Phật giáo🞄 12/8/2021

Quang Mục - tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương trong một kiếp vì thương xót người mẹ bị đọa địa ngục mà phát lời đại nguyện rộng lớn

Nhân vật Phật giáo 🞄 12/8/2021

Quang Mục - tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương trong một kiếp vì thương xót người mẹ bị đọa địa ngục mà phát lời đại nguyện rộng lớn

Đức Phật có phải người bạc phúc khi vừa đản sinh được 7 ngày đã mất mẹ?

Nhân vật Phật giáo🞄 08/8/2021

Nếu Đức Phật có vô lượng phước báu thì tại sao khi là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã mất mẹ sau 7 ngày chào đời?

Nhân vật Phật giáo 🞄 08/8/2021

Nếu Đức Phật có vô lượng phước báu thì tại sao khi là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã mất mẹ sau 7 ngày chào đời?

Báu vật của Phật giáo Việt Nam - Trái tim xá lợi bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhân vật Phật giáo🞄 01/7/2021

Trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng bằng máu và thịt như trái tim của bao người, nhưng dù đưa vào thiêu ở hàng ngàn độ C cũng không thể cháy, trong khi xương và thịt đã giã ra hết. Đó là sự vi diệu màu nhiệm của Phật Pháp!

Nhân vật Phật giáo 🞄 01/7/2021

Trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng bằng máu và thịt như trái tim của bao người, nhưng dù đưa vào thiêu ở hàng ngàn độ C cũng không thể cháy, trong khi xương và thịt đã giã ra hết. Đó là sự vi diệu màu nhiệm của Phật Pháp!

Trái tim thiêu 4000 độ không cháy của Hòa thượng Thích Quảng Đức và sự nhiệm màu của Phật Pháp

Nhân vật Phật giáo🞄 01/7/2021

Sau khi vị pháp thiêu thân, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã để lại một trái tim vô cùng vĩ đại

Nhân vật Phật giáo 🞄 01/7/2021

Sau khi vị pháp thiêu thân, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã để lại một trái tim vô cùng vĩ đại

10 Bài học quý báu từ sự kiện vị Pháp thiêu thân của Hòa Thượng Thích Quảng Đức

Nhân vật Phật giáo🞄 01/7/2021

Với tâm tưởng nhớ và tri ân Hòa thượng Thích Quảng Đức, trong buổi giảng Pháp cuối cùng của tháng 4 năm Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã truyền trao cho đại chúng bài giảng đầy ý nghĩa: “Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức”

Nhân vật Phật giáo 🞄 01/7/2021

Với tâm tưởng nhớ và tri ân Hòa thượng Thích Quảng Đức, trong buổi giảng Pháp cuối cùng của tháng 4 năm Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã truyền trao cho đại chúng bài giảng đầy ý nghĩa: “Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức”

Sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu thân làm thức tỉnh lương tri nhân loại

Nhân vật Phật giáo🞄 12/6/2021

Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại miền Nam Việt Nam là sự kiện gây chấn động thế giới và thức tỉnh lương tri nhân loại trong thế kỷ XX.

Nhân vật Phật giáo 🞄 12/6/2021

Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại miền Nam Việt Nam là sự kiện gây chấn động thế giới và thức tỉnh lương tri nhân loại trong thế kỷ XX.

Những câu chuyện tiền kiếp về Đức Phật Thích Ca và bản nguyện của Ngài khi giáng trần

Nhân vật Phật giáo🞄 10/5/2021

Đức Phật Thích Ca là bậc Toàn Giác, một con người siêu việt, vĩ đại và duy nhất trên thế gian này...

Nhân vật Phật giáo 🞄 10/5/2021

Đức Phật Thích Ca là bậc Toàn Giác, một con người siêu việt, vĩ đại và duy nhất trên thế gian này...

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt trong đêm Ngài thành đạo

Nhân vật Phật giáo🞄 13/01/2021

Dưới cội Bồ Đề, vào đêm thứ 49 - một sự kiện xảy ra, chấm dứt đêm trường u tối, mở ra cánh cửa lộ trình giải thoát bất tử, đó là...

Nhân vật Phật giáo 🞄 13/01/2021

Dưới cội Bồ Đề, vào đêm thứ 49 - một sự kiện xảy ra, chấm dứt đêm trường u tối, mở ra cánh cửa lộ trình giải thoát bất tử, đó là...

Thiên Ma Ba Tuần là ai? Tại sao Thiên Ma Ba Tuần lại phá Phật thành đạo?

Bài viết🞄 09/01/2021

Với dã tâm cản trở Đức Phật thành tựu đạo quả, Thiên Ma Ba Tuần đã huy động lực lượng để quấy phá Ngài. Nhưng kết quả cuối cùng thì...

Bài viết 🞄 09/01/2021

Với dã tâm cản trở Đức Phật thành tựu đạo quả, Thiên Ma Ba Tuần đã huy động lực lượng để quấy phá Ngài. Nhưng kết quả cuối cùng thì...

Ý nghĩa về bài kệ “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Tin tức khác🞄 01/01/2021

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

Tin tức khác 🞄 01/01/2021

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông - vị Vua từ bỏ ngai vàng để đi tu!

Bài viết🞄 24/12/2020

Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Mông - Nguyên...

Bài viết 🞄 24/12/2020

Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Mông - Nguyên...

Tìm hiểu về Tổ Sư chùa Ba Vàng (Bảo Quang Tự) - Thiền Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

Nhân vật Phật giáo🞄 09/10/2020

Tìm hiểu về Tổ Sư chùa Ba Vàng (Bảo Quang Tự) - Thiền Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Nhân vật Phật giáo 🞄 09/10/2020

Tìm hiểu về Tổ Sư chùa Ba Vàng (Bảo Quang Tự) - Thiền Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...