trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 15 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Thứ Năm, 18/8/2022

tức 21/7 Nhâm Dần

Quang Mục - tiền thân Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát lời đại nguyện độ khắp chúng sinh từ nhân duyên mẹ đọa địa ngục

Chia sẻ :

Quang Mục - tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương trong một kiếp vì thương xót người mẹ bị đọa địa ngục mà phát lời đại nguyện rộng lớn

Chia sẻ :

“...Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh, và ngạ quỷ v.v… Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác”.

Quang Mục - tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương trong một kiếp vì thương xót người mẹ bị đọa địa ngục mà phát lời đại nguyện rộng lớn, chan rải tình thương cứu vớt tất cả chúng sinh trong chốn ác đạo. Để hiểu hơn về tâm hiếu hạnh cũng như lời đại nguyện của Quang Mục, kính mời quý Phật tử cùng theo dõi bài viết dưới đây qua lời chia sẻ trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dựa theo bài kinh “Quang Mục cứu mẹ” trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện.

Hình ảnh Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát (ảnh minh họa)

Hình ảnh Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát (ảnh minh họa)

Quang Mục cúng dường hồi hướng phước báu cho mẹ đã mất

Chuyện kể rằng, trong vô lượng kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Qua thời kỳ chính Pháp, đến thời mạt Pháp, có một vị La Hán phước đức vô lượng với tâm cứu độ chúng sinh, đi khất thực cũng là để giáo hóa chúng sinh. Vì nhân duyên ấy, người nữ tên Quang Mục liền sắm sửa đồ ăn cúng dường Ngài.

Sau khi thọ nhận sự cúng dường, vị La Hán hỏi mong nguyện, Quang Mục thưa:

- Ngày thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào?

Cảm động trước tâm hiếu thảo của cô, vị La Hán nhập định quan sát, Ngài thấy mẹ Quang Mục đang phải đọa chốn địa ngục vô cùng đau khổ bèn hỏi:

- Thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì, mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế?

Quang Mục thưa rằng:

- Ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạnh, phần nhiều là hay ăn cá con và trạnh con, hoặc chiên, hoặc nấu, tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đếm số cá trạnh của người đã ăn thời đến hơn nghìn muôn. Xin Tôn Giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi? 

Quang Mục thành tâm sắm sửa vật thực dâng lên cúng dường vị La Hán (nguồn Internet)

Quang Mục thành tâm sắm sửa vật thực dâng lên cúng dường vị La Hán (nguồn Internet)

Nghe xong, vị La Hán lấy làm thương xót, bèn khuyên Quang Mục phải đem lòng chí thành niệm đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng Phật, có như vậy thì kẻ còn người mất đều được phước lợi. Quang Mục nghe xong liền xuất tiền của, họa tượng Phật mà thờ cúng, đem lòng cung kính chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật.

Với lòng chí thiết chí thành, Quang Mục đã cảm ứng được Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, trong đêm đó, cô chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng, sáng chói như hòn núi Tu Di, phóng hào quang dạy rằng: “Chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà của ngươi, khi vừa biết đói lạnh thời liền biết nói”.

Mẹ Quang Mục đầu thai làm con của người hầu

Đúng như lời của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, chẳng bao lâu, đứa tớ gái (người hầu) trong nhà Quang Mục sinh ra một bé trai, chưa đầy ba ngày đã biết nói. Khi ấy, đứa bé khóc lóc, buồn bã và kể: “Nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm. Từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người, nên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm mười ba tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở?”. Nghe vậy, Quang Mục biết đứa bé ấy chính là mẹ mình trong tiền kiếp và nghẹn ngào hỏi vì gây tội nghiệp gì mà bị đọa địa ngục như thế?

Đứa trẻ đáp:

- Do hai nghiệp: giết hại sanh vật và chê bai mắng nhiếc, mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ.

 Mẹ Quang Mục đầu thai làm con của người hầu (nguồn Internet)

Mẹ Quang Mục đầu thai làm con của người hầu (nguồn Internet)

Lời đại nguyện của Quang Mục

Sau khi nghe xong, Quang Mục than khóc rơi lệ phát lời đại nguyện rộng lớn: “Như thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa, tôi đối trước tượng của đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh, và ngạ quỷ v.v… Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác”.

Quang Mục phát lời thệ nguyện độ khắp hết thảy chúng sinh (nguồn Internet)

Quang Mục phát lời thệ nguyện độ khắp hết thảy chúng sinh (nguồn Internet)

Lời đại nguyện của Quang Mục được Đức Phật khen ngợi, tán thán, có lòng bi mẫn, hiếu thảo, vì mẹ mà phát lời thệ nguyện:

“Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật
Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề”.

Dịch nghĩa: Trong tất cả các thế giới, nếu không còn chúng sinh trong các địa ngục và đều thành Phật thì Ngài mới thành Phật.

Khi ấy, Quang Mục liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: “Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn mười ba tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thác sanh làm người Phạm Chí sống lâu trăm tuổi. Sau đó vãng sanh về cõi nước Vô Ưu sống lâu đến số không thể tính kể. Sau rốt sẽ thành Phật độ nhiều hạng người, trời, số đông như số cát sông Hằng”.

Vị La Hán độ Quang Mục chính là Vô Tận Ý Bồ Tát, còn thân mẫu của Quang Mục là Ngài Giải Thoát Bồ Tát, Quang Mục chính là Địa Tạng Bồ Tát. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước Ngài có lòng từ mẫn phát ra hằng hà sa số lời thệ nguyện độ khắp chúng sinh.

Qua những lời nói và việc làm của Quang Mục, chúng ta có thể cảm nhận Quang Mục là người con vô cùng hiếu thảo, tin sâu nhân quả, khi mẹ mất, cô luôn lo làm việc phước thiện: tô tạo tôn tượng chư Phật, chư Bồ Tát bằng tịnh tài chân chính hay chiêm ngưỡng, đảnh lễ bằng tâm cung kính, gieo hạt giống thiện đáng quý và gây tạo được nhiều phúc lành để hồi hướng phước báu cho mẹ và Quang Mục còn phát lời đại nguyện mong mẹ thoát khỏi địa ngục và các đường ác. Từ nỗi khổ của riêng mình, Quang Mục mở rộng tâm Bồ Tát, thấu được nỗi khổ của chúng sinh và từ đó phát khởi lời đại nguyện rộng lớn từ bi vô lượng, muốn cứu độ tất cả chúng sinh.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cũng mong mỏi qua câu chuyện này, các Phật tử xoay tâm mình, tu tập chân thật để chuyển hóa mình, người như vậy chắc chắn có công lực, có công đức để cứu độ chúng sinh.

Kết thúc câu chuyện Quang Mục cứu mẹ, chắc hẳn quý bạn đọc có thể cảm nhận được tâm đại hiếu của Ngài, vì thương xót mẹ mà phát đại nguyện mong nguyện mẹ hết trọng tội và không còn đọa vào các ác đạo. Sắp tới Lễ Vu Lan, mong rằng mỗi người con sẽ thắp lên trong tâm ngọn nến hiếu hạnh, thường nhớ nghĩ, trân quý và hiếu kính với cha mẹ, đưa cha mẹ kết duyên với Tam Bảo, tu tập, thực hành chính Pháp để cuộc sống trở nên an lạc và hạnh phúc hơn.

Chính Phúc

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Thực hư câu chuyện Niêm hoa vi tiếu và sự khởi duyên lưu truyền Pháp hạnh đầu đà ở thế gian của ngài Đại Ca Diếp

Nhân vật Phật giáo🞄 03/4/2022

Niêm hoa vi tiếu là một câu chuyện đặc biệt trong Phật giáo, đây là nguồn khởi duyên to lớn và thù thắng cho việc Ngài Ca Diếp lưu giữ pháp hạnh đầu đà lưu truyền nơi thế gian.

Nhân vật Phật giáo 🞄 03/4/2022

Niêm hoa vi tiếu là một câu chuyện đặc biệt trong Phật giáo, đây là nguồn khởi duyên to lớn và thù thắng cho việc Ngài Ca Diếp lưu giữ pháp hạnh đầu đà lưu truyền nơi thế gian.

Cuộc đời Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: Từ lúc hạ sinh đến khi thành bậc đại đầu đà đệ nhất

Nhân vật Phật giáo🞄 03/4/2022

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Nhân vật Phật giáo 🞄 03/4/2022

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Đức Phật thế độ cho ngoại đạo Tu Bạt Đà La - Câu chuyện về tâm đại bi vô lượng của Ngài trước khi nhập diệt

Nhân vật Phật giáo🞄 28/3/2022

Này A Nan, ông Tu Bạt Đà La tuy là ngoại đạo, mà thiện căn của ông ấy thành thục, duy có Như Lai biết được. Vậy nên, sau khi Như Lai nhập Niết bàn nếu có người ngoại đạo muốn xin xuất gia trong giáo Pháp của Như Lai

Nhân vật Phật giáo 🞄 28/3/2022

Này A Nan, ông Tu Bạt Đà La tuy là ngoại đạo, mà thiện căn của ông ấy thành thục, duy có Như Lai biết được. Vậy nên, sau khi Như Lai nhập Niết bàn nếu có người ngoại đạo muốn xin xuất gia trong giáo Pháp của Như Lai

Angulimala: Từ một tên tướng cướp giết 999 mạng người cho đến bậc A la hán đắc Thánh quả

Nhân vật Phật giáo🞄 16/3/2022

Angulimala khẩn cầu: “Kính lạy Đức Thế Tôn! Con đã biết tội của mình rồi! Ngài đã đích thân ngự đến khu rừng này là vì hạnh phúc an vui lâu dài cho chính con. Ngài đã từ bi giúp con

Nhân vật Phật giáo 🞄 16/3/2022

Angulimala khẩn cầu: “Kính lạy Đức Thế Tôn! Con đã biết tội của mình rồi! Ngài đã đích thân ngự đến khu rừng này là vì hạnh phúc an vui lâu dài cho chính con. Ngài đã từ bi giúp con

Bát cháo sữa của Sujata - Sự cúng dường tối thượng trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo

Nhân vật Phật giáo🞄 18/01/2022

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo (08/12/âm lịch), chùa Ba Vàng xin gửi tới quý Phật tử vở hoạt kịch: “Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo”

Nhân vật Phật giáo 🞄 18/01/2022

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo (08/12/âm lịch), chùa Ba Vàng xin gửi tới quý Phật tử vở hoạt kịch: “Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo”

Truyện tranh Đức Phật chiến thắng Ma Ba Tuần trong đêm thành đạo

Nhân vật Phật giáo🞄 03/01/2022

Trong đêm thứ 49 Đức Phật thành đạo Thiên ma Ba Tuần đã đến quấy phá để cản trở Ngài đạt đạo. Nhưng với sự kiên định vững vàng và năng lực của 30 pháp hành Ba-la-mật, Ngài đã chiến thắng cả nội ma

Nhân vật Phật giáo 🞄 03/01/2022

Trong đêm thứ 49 Đức Phật thành đạo Thiên ma Ba Tuần đã đến quấy phá để cản trở Ngài đạt đạo. Nhưng với sự kiên định vững vàng và năng lực của 30 pháp hành Ba-la-mật, Ngài đã chiến thắng cả nội ma

Những đóng góp to lớn của Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo Pháp

Nhân vật Phật giáo🞄 13/12/2021

Cuộc đời và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân gắn liền với những đóng góp to lớn cho dân tộc, cho đạo Pháp...

Nhân vật Phật giáo 🞄 13/12/2021

Cuộc đời và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân gắn liền với những đóng góp to lớn cho dân tộc, cho đạo Pháp...

Sư Tổ khai sơn Chùa Ba Vàng để lại tài sản gì cho hậu thế?

Nhân vật Phật giáo🞄 30/9/2021

Nhờ tài sản ấy mà chùa Ba Vàng mới trở thành nơi hoằng dương chính Pháp rộng lớn như ngày hôm nay

Nhân vật Phật giáo 🞄 30/9/2021

Nhờ tài sản ấy mà chùa Ba Vàng mới trở thành nơi hoằng dương chính Pháp rộng lớn như ngày hôm nay

4 câu chuyện tiền thân Ngài Địa Tạng Bồ Tát và lời đại nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh của Ngài

Nhân vật Phật giáo🞄 09/9/2021

Tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát trong vô số kiếp quá khứ tùy theo nhân duyên và thời đại khác nhau mà phát những lời đại nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi.

Nhân vật Phật giáo 🞄 09/9/2021

Tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát trong vô số kiếp quá khứ tùy theo nhân duyên và thời đại khác nhau mà phát những lời đại nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi.

Tiền thân Bồ tát Địa Tạng: Thánh Nữ Bà La Môn cứu mẹ thoát khỏi địa ngục Vô Gián và lời thệ nguyện cứu độ chúng sinh

Nhân vật Phật giáo🞄 13/8/2021

Trong một kiếp, tiền thân của Bồ tát Địa Tạng vì thương mẹ, nghĩ đến quả báo khổ đau mẹ phải gánh chịu mà mở rộng tâm từ bi thương tưởng đến tất cả chúng sinh, phát lời đại nguyện rộng lớn cứu độ chúng sinh

Nhân vật Phật giáo 🞄 13/8/2021

Trong một kiếp, tiền thân của Bồ tát Địa Tạng vì thương mẹ, nghĩ đến quả báo khổ đau mẹ phải gánh chịu mà mở rộng tâm từ bi thương tưởng đến tất cả chúng sinh, phát lời đại nguyện rộng lớn cứu độ chúng sinh

Đức Phật có phải người bạc phúc khi vừa đản sinh được 7 ngày đã mất mẹ?

Nhân vật Phật giáo🞄 08/8/2021

Nếu Đức Phật có vô lượng phước báu thì tại sao khi là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã mất mẹ sau 7 ngày chào đời?

Nhân vật Phật giáo 🞄 08/8/2021

Nếu Đức Phật có vô lượng phước báu thì tại sao khi là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã mất mẹ sau 7 ngày chào đời?

Báu vật của Phật giáo Việt Nam - Trái tim xá lợi bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhân vật Phật giáo🞄 01/7/2021

Trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng bằng máu và thịt như trái tim của bao người, nhưng dù đưa vào thiêu ở hàng ngàn độ C cũng không thể cháy, trong khi xương và thịt đã giã ra hết. Đó là sự vi diệu màu nhiệm của Phật Pháp!

Nhân vật Phật giáo 🞄 01/7/2021

Trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng bằng máu và thịt như trái tim của bao người, nhưng dù đưa vào thiêu ở hàng ngàn độ C cũng không thể cháy, trong khi xương và thịt đã giã ra hết. Đó là sự vi diệu màu nhiệm của Phật Pháp!

Trái tim thiêu 4000 độ không cháy của Hòa thượng Thích Quảng Đức và sự nhiệm màu của Phật Pháp

Nhân vật Phật giáo🞄 01/7/2021

Sau khi vị pháp thiêu thân, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã để lại một trái tim vô cùng vĩ đại

Nhân vật Phật giáo 🞄 01/7/2021

Sau khi vị pháp thiêu thân, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã để lại một trái tim vô cùng vĩ đại

10 Bài học quý báu từ sự kiện vị Pháp thiêu thân của Hòa Thượng Thích Quảng Đức

Nhân vật Phật giáo🞄 01/7/2021

Với tâm tưởng nhớ và tri ân Hòa thượng Thích Quảng Đức, trong buổi giảng Pháp cuối cùng của tháng 4 năm Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã truyền trao cho đại chúng bài giảng đầy ý nghĩa: “Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức”

Nhân vật Phật giáo 🞄 01/7/2021

Với tâm tưởng nhớ và tri ân Hòa thượng Thích Quảng Đức, trong buổi giảng Pháp cuối cùng của tháng 4 năm Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã truyền trao cho đại chúng bài giảng đầy ý nghĩa: “Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức”

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu - Câu chuyện về trái tim bất diệt

Nhân vật Phật giáo🞄 12/6/2021

Trái tim bất diệt của Hòa thượng Thích Quảng Đức đun 4000 độ không tan hoại,... Không chỉ vậy, trái tim ấy còn ứng nghiệm với lời tiên tri của Ngài. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Nhân vật Phật giáo 🞄 12/6/2021

Trái tim bất diệt của Hòa thượng Thích Quảng Đức đun 4000 độ không tan hoại,... Không chỉ vậy, trái tim ấy còn ứng nghiệm với lời tiên tri của Ngài. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Những câu chuyện tiền kiếp về Đức Phật Thích Ca và bản nguyện của Ngài khi giáng trần

Nhân vật Phật giáo🞄 10/5/2021

Đức Phật Thích Ca là bậc Toàn Giác, một con người siêu việt, vĩ đại và duy nhất trên thế gian này...

Nhân vật Phật giáo 🞄 10/5/2021

Đức Phật Thích Ca là bậc Toàn Giác, một con người siêu việt, vĩ đại và duy nhất trên thế gian này...