Cách Đối Xử Với Bản Thân Để Được Nhiều Phước Báu Nhất

Người đệ tử học Phật biết được rằng thân này là do tứ đại (đất, nước, gió, lửa) hợp thành, biết thân này là giả tạm, sự chết có thể đến với nó bất kỳ lúc nào. Nhưng người Phật tử có vì lý do đó mà đối xử với bản thân một cách khổ hạnh mà không chăm sóc nó. Người đệ tử Phật cần đối xử với thân này thế nào để tiến tu trên con đường tu tập và để sinh ra nhiều phúc báu nhất. Mời quý vị cùng nghe video!

Xem thêm:
Tích Lũy Phước Báu Để Chuyển Hóa Vận Mệnh
Công Đức Phước Báu Thù Thắng Của Việc Phát Tâm Bồ Đề

Tags:
Link to map Back top top