Con Đi Tu Mà Sao Con Khổ Thế? – Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con đi tu sao con khổ thế? Con đi tu sao con lại bất công thế? Con đi tu tại sao lại không được công bằng?

Đại chúng phải nhớ rằng: “Mình đã chọn con đường đi tu thì việc gì cũng giúp mình tu được. Mình đi tu bị người ta chửi mình cũng cảm ơn là tốt rồi để cho tôi tu vì tôi nguyện tôi đi tu mà. Đi tu để nghe người ta chửi tôi thì mới là tu chứ, đi tu để xem người ta nói xấu tôi, xem tâm tôi như nào?…” – Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tags:
Link to map Back top top