Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải – Điều Giác Ngộ Thứ Bảy

Ngũ dục là họa hoạn, là đau khổ, là gốc đưa con người trầm luân sinh tử không lối thoát. Người tu hành muốn thành tựu sự nghiệp của mình thì trước hết phải làm chủ được ngũ dục, tức là không bị ngũ dục lôi kéo. Dù cả thế gian bị đắm chìm trong dục lạc, nhưng bậc xuất gia phạm hạnh không bao giờ để mình bị nhiễm khiến mất đi huệ mạng. Bởi vậy, người xuất gia chính là bậc Thầy của trời người, ở trong bụi nhưng không bị lấm bụi, bụi vô minh, bụi tham ái cũng không thể nào làm lu mờ phẩm hạnh và chí nguyện cao cả của người tu.

Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng giải “Điều giác ngộ thứ bảy” trong kinh Bát Đại Nhân Giác của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về điều này.

Điều giác ngộ thứ bảy: “Năm dục là tai họa, thân dẫu ở trần tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.”

Xem thêm: Điều Giác Ngộ Thứ Tám – Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải

Tags:
Link to map Back top top