Muốn có trí tuệ sáng suốt phải học cách định tâm!

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng: “Trí tuệ là của báu! Tu học Phật chính là đạt được trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì phải định được tâm”; “Chúng ta tu tập bát chính đạo để có chính định, chính định thắp sáng lên ngọn đèn trí tuệ. Lúc đó ta thấy rõ ràng đâu là thiện, đâu là ác, thiện ấy nên làm, ác ấy phải bỏ.”

>>> Hướng dẫn cách ngồi thiền đúng phương pháp để giúp tâm an định

Khi ngọn đèn trí tuệ được thắp lên thì mọi phiền não, khổ đau của chúng ta sẽ được cắt hết, chứng đắc được đạo quả. Đó chính là mục tiêu của người tu học Phật. Đức Phật là người đã giác ngộ, thấu suốt được hết, các Thánh đệ tử của Ngài cũng đã đạt được điều đó, đã dùng trí tuệ để thấy rõ được vô thường, vô ngã và các phép duyên sinh. Còn những người phàm phu như chúng ta, đang trên con đường tìm cầu học đạo phải làm sao để có được trí tuệ, được sự an định trong tâm để tiếp tục bước đi trên con đường chánh đạo, khai mở được chánh trí của mình?

Video “Muốn có trí tuệ sáng suốt phải học cách định tâm!” của Thầy Thích Trúc Thái Minh trên đây sẽ cho chúng ta biết về hành tướng của “Định” và “Tuệ” trong đạo Phật để có thể biết rõ hơn về tâm của mình, cái gì thiếu phải gieo trồng, cái gì đã có thì cần phải tô bồi từ đó có thể nhanh chóng tiến tu trên con đường đạo.

Các video bạn nên xem:

Tags:
Link to map Back top top