Người có lòng tin bất thoái chuyển chắc chắn sẽ được Phật gia hộ

Một người muốn thành tựu được việc gì thì đầu tiên, họ phải có lòng tin đối với chính việc đó, nếu nghi ngờ thì không thể thành tựu viên mãn được. Người Phật tử muốn tiến tu thì cũng cần phải có tín tâm đối với Tam Bảo, tin tưởng tuyệt đối vào Đức Phật, giáo Pháp của Phật và chư Tăng – những người đang thực hành giáo Pháp của Phật.
Thầy Thích Trúc Thái Minh nói rằng: “Lòng tin rất quan trọng đối với người tu Phật chứ không phải lúc nào cũng dùng trí, vì trí của mình chưa phải đã đầy đủ. Có những việc phải dùng lòng tin để tiến đạo. Lòng tin là một căn lành cho chúng ta, ai đi tu học Phật cũng phải xây dựng lòng tin cho mình.”

Người có lòng tin bất thoái với Phật thì sẽ được lợi ích rất nhiều trong việc tu tập

Người có lòng tin bất thoái với Phật thì sẽ được lợi ích rất nhiều trong việc tu tập

Quả thật, nếu ai có lòng tin bất thoái với Phật thì chắc chắn sẽ được lợi ích rất nhiều trong việc tu tập. Video trên đây là bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh về lòng tin cần phải có của mỗi Phật tử đối với Phật Pháp trong quá trình tu học và tìm hiểu Phật Pháp.

 Xem thêm:

Đức Phật có thật hay không? Hay chỉ là biểu tượng do con người dựng lên?

Niệm Phật thế nào để được linh ứng và được chư Phật, Bồ Tát gia hộ?

4 thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ khẳng định Đức Phật hoàn toàn là có thật

Hộ trì Tam Bảo – công đức và bổn phận người Phật tử tại gia

Tags:
Link to map Back top top