Niết bàn ở đâu? Ai có thể chứng đắc Niết bàn?

Mục đích của người tu học Phật là đạt được Niết bàn để chấm dứt vòng luân hồi sinh tử. Con đường đến Niết bàn đã được chư Phật tìm ra và hướng dẫn chúng sinh đi đến bến bờ của hạnh phúc tuyệt đối, của sự sống vĩnh hằng, bất sinh và bất diệt.

>> Lời di giáo của Đức Phật trước khi nhập Niết bàn

Như vậy, Niết bàn trong đạo Phật là gì? Ai có thể chứng đắc Niết bàn? Trong video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ có thêm những hiểu biết về cõi Niết bàn.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top