Phẩm Mạo Xuất Gia Cao Siêu Đến Cỡ Nào? – Câu 124 – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp 

“Đức Phật ra đời đã mở ra cho chúng ta con đường để chúng ta đi đến chỗ tự tại, giải thoát và đó là điều đáng quý. Giáo Pháp của Phật ra đời là từ thực chứng của Ngài về chân lý. Bài kinh đầu tiên mà đức Phật thuyết là cho 5 anh em ông Kiều Trần Như và cũng từ đây mà Tăng đoàn được thành lập, Tam Bảo được thành lập. Chúng ta có 3 ngôi báu đó là Phật, Pháp, Tăng. Tăng đoàn của Phật có nhiệm vụ hết sức cao cả là đi giao truyền chân lý đức Phật đã giảng dạy đến cho nhân loại, cho chư Thiên; đem lợi lạc cho số đông và đặc biệt là độ cho tất cả chúng sinh.

Đức Phật đã Niết Bàn thì chư Tăng là người giữ gìn và hoằng truyền giáo Pháp của Đức Phật. Chư Tăng là người thay mặt Phật và hoằng truyền giáo Pháp của Phật đến với chúng sinh. Vì vậy, vai trò của chư Tăng rất là quan trọng. Chư Tăng chính là những người từ bỏ cuộc sống gia đình, cạo tóc, mặc áo nhuộm, sống không có gia đình và sống thành đoàn thể; thực hành lời Phật dạy, truyền bá giáo Pháp của Phật đến với tất cả chúng sinh. Người ta gọi chư Tăng chính là Sứ giả của Như Lai.

Đức Phật dạy: “Tăng sĩ xuất gia tu hành phải khác với người thế gian, phải cạo bỏ râu tóc, mặc y phục nhà Phật; hình tướng đầu tròn áo vuông,…”

Vậy phẩm mạo Người xuất gia cao siêu đến cỡ nào mà người thế gian lại cung kính chư Tăng đến vậy?

Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi qua bài Pháp thoại Phẩm Mạo Xuất Gia Cao Siêu Đến Cỡ Nào? – Câu 124 – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Xem thêm: Pháp Thoại Công Đức Xuất Gia 

Tags:
Link to map Back top top