trực tuyến
Lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Thứ Tư, 28/7/2021

tức 19/6 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chuyện vị Tỳ-kheo chứng Thánh quả và bài học về tâm tàm quý, biết hổ thẹn

27/12/2020

203 Lượt xem

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh có dạy rằng "tất cả những vị Tăng sĩ chân thật đều có tâm chân chân thật, kiên cố tu tập và thực hành lời Phật dạy một cách chân chính, trung thực. Các Ngài có tàm, có quý cho nên hổ thẹn mà tu hành." Câu chuyện chứng Thánh quả của Ngài Ay-a-mit-ta đã nói lên được điều đó, vì tâm hổ thẹn trước sự thành kính cúng dường của thí chủ mà Ngài đã quyết tâm tu hành, chứng được Thánh quả A-la-hán.Trên đây là câu chuyện vị Tỳ-kheo chứng Thánh quả và bài học về tâm tàm quý, biết hổ thẹn qua lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.