Phật Tử Tại Gia Nên Tụng Đọc Kinh Gì?

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính thưa Đại đức cùng toàn thể đạo tràng.

Con tên là Nguyễn Thị Duyên, pháp danh là Diệu Minh. Hôm nay, con rất vui được tham gia khóa tu cùng đạo tràng, con có một câu hỏi Thầy là: Hiện tại, con đang học theo đạo Phật và con có phát nguyện giữ 5 giới, đọc tụng sám hối 35 vị Phật. Và con có phát nguyện tụng kinh Địa Tạng nhưng con thấy trong đạo Phật có rất nhiều loại kinh, con mới học nên không biết nên đọc kinh nào trước? Mong Thầy giải thích cho con được hiểu thêm ạ.

A Di Đà Phật.

Tags:
Link to map Back top top