Tại Sao Đức Thế Tôn Không Cấm Chế Giới Một Lần? – Câu 160 – 162 – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Tại Sao Đức Thế Tôn Không Cấm Chế Giới Một Lần? – Câu 160 – 162 – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp |  Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Câu 160: Tại Sao Đức Thế Tôn Không Cấm Chế Giới Một Lần?

Câu 161: Mặt Trời Có Bệnh Chăng?

Câu 162: Lại Bênh Của Mặt Trời Nữa!

Tags:
Link to map Back top top