Tại Sao Đức Thế Tôn Không Muốn Thuyết Pháp Sau Khi Đắc Đạo? – Câu 117 – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp 

Link to map Back top top