Tu là gì và lộ trình người tu học Phật cần phải đi

Đối với người đệ tử Phật, dù là tu xuất gia hay tu tại gia đều phải trải qua lộ trình văn – tư – tu. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải: “Nghe giảng Pháp để có kiến thức, đó là học, gọi là văn. Văn rồi đến tư, nghe thầy giảng là các Phật tử phải tư duy, nghĩ xem thầy giảng câu ấy là thế nào, ý nghĩa của nó ra làm sao? Đó gọi là tư, hay là tư duy suy nghĩ. Suy nghĩ rồi thì đến thực hành. Nếu thấy hay, thấy đúng, chúng ta đem ra thực hành ngay ở nơi thân chúng ta, ngay trong cuộc sống của chúng ta. Đó gọi là tu.”
Trên đây là video “Tu là gì và lộ trình của người tu học Phật cần phải đi như thế nào cho đúng?” của Thầy Thích Trúc Thái Minh!

>>> Pháp Thoại: Văn – Tư – Tu

Tu là gì? Tu chính là rèn sửa thân tâm mình

Tu là gì? Tu chính là rèn sửa thân tâm mình

Các bài viết nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top