[Trực tiếp] Pháp thoại: “Công đức tu tập Bát Quan Trai giới” – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

[Trực tiếp] Pháp thoại: “Công đức tu tập Bát Quan Trai giới” – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Link to map Back top top